Vidaus audito skyrius

  • Adresas Studentų g. 11-156, Akademija, Kauno raj.
  • Telefonas (8 37) 327 880

Vidaus audito skyrius yra savarankiškas Universiteto padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Universiteto rektoriui. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Universiteto veiklos gerinimą.

  • Vyresn. vidaus auditorė Rasa Bleizgienė
  • Telefonas (8 37) 752 381 (vidaus 381)
  • El.paštas rasa.bleizgiene@vdu.lt

Tikslai

  • Padėti didinti VDU veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Uždaviniai

  • Tikrinti ir vertinti, ar Universitete sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jo veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai.
  • Teikti Universiteto rektoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Universiteto padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.