Senatas

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Vadovaujantis VDU Statutu, Senatas atlieka šias funkcijas:

 • tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno bei kitokias programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų akreditavimo, finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkymo, reikalingo toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
 • nustato studijų tvarką, tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles, nustato studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą, atostogų laikotarpius;
 • rektoriaus teikimu slaptu balsavimu tvirtina ir atšaukia fakultetų dekanus, katedrų vedėjus, kitų padalinių vadovus, išrinktus ar paskirtus į pareigas šio statuto nustatyta tvarka; jeigu Senatas teikiamos kandidatūros nepatvirtina, rektorius teikia kitą;
 • vadovaudamasis Universiteto tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
 • teikia pedagoginius profesoriaus ir docento vardus, profesoriaus emerito vardus Senato nustatyta tvarka, Universiteto garbės vardus Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus mokslui, menui ir kultūrai, Lietuvos valstybei bei Vytauto Didžiojo universitetui Senato nustatyta tvarka
 • sudaro nuolatines ir laikinąsias Senato komisijas ir komitetus;
 • tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • svarsto rektoriaus pateiktas Universiteto veiklos ataskaitas;
 • tvirtina akademinių padalinių nuostatus, Studijų reguliaminą ir kitus akademinius reikalus reglamentuojančius dokumentus;
 • šaukia teisės aktų nustatyta tvarka Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorių dienų Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;
 • siūlo Universiteto tarybai šio statuto pakeitimus;
 • svarsto ir priima nutarimus kitais studijų, mokslo, socialiniais ir panašiais klausimais;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas.

 Senato valdyba

Senato komitetai

Senatas sudarė Studijų, Mokslo, Strategijos ir valdymo nuolatinius komitetus. Komitetų narių sąrašas.

Senato nariai

Senatas penkerių metų kadencijai buvo sudarytas 2020 m. lapkričio 17 d. Senato narių sąrašas.

Senato dokumentai

Senato dokumentus (Senato sudarymo nuostatus, Senato darbo reglamentą), taip pat kitus Senato dokumentus rasite puslapyje Senato dokumentai.