Taryba

 • K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas
 • Telefonas (8 37 327 955; 1112)
 • El. paštas taryba@vdu.lt
 • Tarybos sekretorė Sandra Juškevičienė
 • Tarybos pirmininkė Diana Vilytė

Universiteto Taryba sudaryta iš 11 narių: šeši iš VDU bendruomenės (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė), dar penki nepriklauso universiteto personalui ar studentams (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė).

Tarybos narių sąrašas.

Vidiniais nariais išrinkti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė Auksė Balčytienė, Muzikos akademijos docentas, Kauno valstybinės filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta, Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė Rūta Petrauskaitė, Žemės ūkio akademijos profesorius Rimantas Velička, Švietimo akademijos profesorė Vilma Žydžiūnaitė.

Išoriniais nariais viešo konkurso būdu išrinkti: žemės ūkio technikos įmonių grupės „Dojus“ valdybos pirmininkas, VDU Žemės ūkio akademijos „Alumni“ klubo prezidentas Pranas Dailidė, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo (VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“) direktorius, „Žalgirio arenos“ (UAB „Kauno arena“) direktorius Paulius Motiejūnas, ambasadorius, VDU garbės daktaras, teisininkas, diplomatas, Avia Solutions Group direktorių valdybos narys Vygaudas Ušackas, VĮ „Registrų centras“ paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

VDU Studentų atstovybės nustatyta tvarka studentų atstovais tapo VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja.

Vadovaujantis VDU Statutu, patvirtintu 2018 m. birželio 5 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-1229, Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas:

 • suderinusi su Senatu, teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;
 • įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama Universiteto misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, būtinus strateginiam planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendint;
 • įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
 • renka, skiria ir atleidžia rektorių;
 • svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą, ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei;
 • svarsto Senato ir Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos teikimus dėl Universiteto akademinių padalinių valdymo organų priimtų nutarimų atitikties šiam statutui ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams, akademijų interesams, priima sprendimus dėl šių teisės aktų ir pateikia Senatui ar Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos argumentuotą atsakymą dėl priimto sprendimo;
 • skiria ir atleidžia Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos kanclerius;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiame statute ir kituose teisės aktuose.
 • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.