„Erasmus+“ mokymosi vizitai (išvykstantiems)

Mokymosi vizitų informacija

Mokymosi vizitai Programos šalyseMokymosi vizitai Šalyse partnerėse

Programos šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams:

ES valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Мalta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

Ne ES Programos šalys: Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija, Jungtinė Karalystė.

Remiantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 409 „Dėl Erasmus+ dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo programos šalyse tvarkos aprašo tvirtinimo“ VDU darbuotojų atranka mokymosi vizitams vykdoma centralizuotai. Atrankas vykdo Rektoriaus sudaryta komisija.

Pretenduoti į „Erasmus+“ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo atstovai.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma mokymosi sutarties pagrindu. Atrankai teikiama mokymosi sutartis turi būti pasirašyta sutartį teikiančio VDU darbuotojo bei jo vadovo. Sutartis - teikiama atrnkai, gali būti nevizuota priimančios organizacijos.

Darbuotojai mokymosi sutartis mokymosi vizitų atrankai gali teikti ištisus metus. Sutartis teikiama el. paštu konstantinas.kurzevas@vdu.lt. Sulaukusi bent vienos mokymosi sutarties, komisija renkasi kito mėnesio pradžioje, 1–10 dienomis.

Pirmenybė teikiama:

 • kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mokymosi vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
 • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų praktikos galimybes priimančioje MSI ar įmonėje / organizacijoje;
 • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
 • vizitams, kurių metu stiprinami ir plečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • vizitams, kurių metu bus ugdomi pedagoginiai ir (arba) studijų programų rengimo įgūdžiai.

Individualaus mokymosi vizito trumpiausia galima trukmė – 2 dienos, ilgiausia – 3 dienos (neįskaitant kelionės). Tais atvejais, kai vykstama į mokymus, kurių programos trukmė yra iš anksto nustatyta priimančios institucijos (ir taikoma visiems mokymų dalyviams, pvz. “staff training weeks”) ir / ar vizitas iš esmės prisideda prie universiteto tarptautiškumo, finansavimas gali būti skiriamas iki 12 d. (neįskaitant kelionės) vizitui. Ilgesnio vizito poreikis turi būti pagrįstas mokymosi sutartyje. Sprendimą dėl ilgesnės trukmės vizito finansavimo priima atrankos komisija.

Esant poreikiui, kelionei į priekį bei atgal skiriama po vieną kelionės dieną (jos įskaičiuojamos į bendrą vizito trukmę, šiomis dienomis taip pat skiriamas finansavimas).

Į „Erasmus+“ mokymosi vizitus išvykstantiems VDU darbuotojams kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos. Skiriama fiksuota suma, priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama:

Priimančioji šalis Vienai dienai skiriama suma
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153,00 Eur
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136,00 Eur
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Serbija 119,00 Eur

2. Kelionės išlaidos, atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Atstumas apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

 • Tuo atveju, kai numatoma, kad nebus kelionės arba ji bus finansuota iš kitų nei „Erasmus+“ programos šaltinių (pvz., dalyvis jau yra pagal Dotacijos sutartį finansuojamos veiklos vykdymo vietoje dėl kitos veiklos), darbuotojas apie tai iš anksto raštiškai (raštu arba el. laišku) turi pranešti TRD. Tokiu atveju, dotacija kelionės išlaidoms nebus skirta.
 • Tuo atveju, jeigu išvykimo vieta nesutampa su siunčiančiosios organizacijos vieta ir/arba atvykimo vieta nesutampa su priimančiosios organizacijos vieta, mobilumo dalyvis privalo pateikti motyvuotą paaiškinimą.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas* Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur.
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur.
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur.
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur.
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur.
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur.

*„Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (VDU) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Papildomas finansavimas asmenims turintiems specialiųjų poreikių

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Atrinkti darbuotojai po atrankos rezultatų paskelbimo turi užpildyti ir pateikti paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Dotacija darbuotojams išmokama per du kartus:

70% komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 15 darbo dienų po dotacijos sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia mokymosi sutartį (bei prašymą komandiruotei) likus ne mažiau kaip 15 d. iki planuojamo vizito.

30% likutis išmokamas darbuotojui parvykus ir pilnai atsiskaičius už vizitą:
1) užpildyti ir VDU Finansų departamentui pateikti komandiruotės pažymėjimą;
2) TRD pristatyti originaliai pasirašytą vizito sertifikatą;
3) el. būdų užpildyti vizito ataskaitą (/apklausą), kvietimas darbuotojo nurodytu el. paštu išsiunčiamas iškart po vizito.


Atkreipkite dėmesį, kad išlaidos (perkami lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir pan.) gali būti daromos tik po to, kai patvirtinamas Jūsų komandiruotės prašymas.

Atrinkti darbuotojai į „Erasmus+“ mokymosi vizitą turi išvykti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atrankos komisijos posėdžio datos. Nurodytu laikotarpiu neišvykus, skirta dotacija anuliuojama.

Prieš vizitą

Likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki vizito šios programos koordinatoriui el. paštu (konstantinas.kurzevas@vdu.lt) pateikite galutinį ir suderintą mokymosi sutarties variantą. Gavęs sutartį koordinatorius Jums el. paštu atsiųs informaciją kaip pateikti komandiruotės prašymą bei kokį lėšų šaltinį jame nurodyti. Pateikus prašymą, bei sulaukus jo patvirtinimo, užsukite į TRD pasirašyti dotacijos sutarties dėl lėšų „Erasmus+“ mokymosi vizitui skyrimo ir pasiimti dalomosios medžiagos, skirto priimančiai aukštojo mokslo institucijai / įmonei organizacijai.

Atkreipkite dėmesį, kad išlaidos (perkami lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir pan.) gali būti daromos tik po to, kai patvirtinamas Jūsų komandiruotės prašymas.

Dėmesio!
Jei nesate apsidraudę, siūlome:

 1. Apsidrausti privačiai;
 2. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę.
  Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 20 88 46). Detalesnę informaciją galite rasti Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje. Jau turintiems kortelę patariama patikrinti jos galiojimą.

Per 3 darbo dienas po komandiruotės VDU darbuotojas privalo galutinai atsiskaityti už įvykusį mokymosi vizitą:

 1. TRD pateikti originalų dalyvavimo pažymėjimą (originaliai pasirašytą priimančios organizacijos įgalioto atstovo); Dalyvavimo pažymėjimo forma (angl. Certificate of Attendance) Dalyvavimo pažymėjimas gali būti išduotas ir priimančios institucijos naudojama forma, tačiau jame privalo būti nurodyta: tikslūs priimančios organizacijos rekvizitai, mobilume dalyvavusio darbuotojo vardas, pavardė, siunčiantis universitetas (VDU), padalinys, vizito trukmė su kelionės dienomis, vizito trukmė be kelionės dienų (veiklos vykdymo laikotarpis; jis gali sutapti su vizito trukme įskaitant kelionę, jei kelionių dienomis buvo įgyvendinama veikla) bei pažymėta, kad vizitas įvyko pagal Erasmus+ darbuotojų mokymosi programą (angl. staff mobility for training).
 2. Užpildyti ES apklausą; apklausos anketa darbuotojui siunčiama automatiškai , kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos;
 3. Finansų departamentui pateikti užpildytą komandiruotės pažymėjimą.

Galutinis darbuotojo atsiskaitymas yra laikomas prašymu išmokėti likusią komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 30 dienų po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30% dotacijos likutis. Darbuotojui laiku neatsiskaičius už Erasmus+ mokymosi vizitą universitetas turi teisę neišmokėti 30 % likučio ir pareikalauti grąžinti visą ar dalį jam išmokėto avanso.

Kas yra „Erasmus+“ mokymosi vizitai?
Tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose (turinčiose „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse / organizacijose.
---

Koks yra mokymosi vizitų tikslas?
Tikslas - universiteto darbuotojų profesinis tobulėjimas. Ruošiamoje mokymosi sutartyje akcentuokite ir išskirkite Jūsų pasirinkto mokymosi vizito naudą jūsų profesiniam tobulėjimui.
---

Į kokias šalis bei institucijas galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams Programos šalyse?
Darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į Programos šalis (ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonija bei Serbija). Mokymai gali vykti: aukštojo mokslo institucijoje, turinčioje „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją, ar bet kurioje įmonėje / organizacijoje.
Vizitai negali vykti Lietuvoje ar vykstančio darbuotojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kas gali dalyvauti Erasmus+ mokymo vizitų programoje?

Visi VDU darbuotojai.

---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.

---

Kaip dažnai galiu vykti į „Erasmus+“ mokymosi vizitą?

Darbuotojai „Erasmus+“ mokymosi vizitui gali išvykti ne dažniau kaip vieną kartą per pusę metų (sausis – birželis; liepa – gruodis). Atrankos komisijos sprendimu, išimtys gali būti taikomos tik tuo atveju, kai yra pakankamai šios veiklos finansavimui skirtų lėšų ir vizitas iš esmės prisideda prie universiteto tarptautiškumo.

---

Koks finansavimas skiriamas ?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą nuo VDU (Kauno arba Vilniaus) iki priimančios organizacijos vietos (miesto). Atstumas skaičiuojamas naudojant ES parengtą skaičiuoklę;
- dotacija pragyvenimo išlaidoms - fiksuoto dydžio suma kiekvienai dienai (įskaitant kelionės dienas) atitinkamoje užsienio šalyje.
Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (pvz., dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) atskirai nekompensuojamos ir turi būti dengiamos iš gautos dotacijos ar iš kitų šaltinių (pvz., dalyvio lėšomis, padalinio lėšomis ir pan). Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

---

Ar asmenys su specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą, kuris sudarytų galimybę dalyvauti programoje?

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta papildoma dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų išlaidų.

---

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį ir komandiruotės prašymą.

---

Ar yra galimybė dėl Lietuvoje įvesto karantino Erasmus+ vizitą perkelti į rudens semestrą?

Taip, pagal VDU Rektoriaus numatytą tvarką, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikiamas rekomendacijas, stabdomi visi 2019 m. / 2020 m. pavasario semestre planuoti „Erasmus+“ vizitai. Rekomenduojama šiuos vizitus perkelti į rudens semestrą. Vizitai galės būti įgyvendinti, kai vėl bus saugu keliauti.
Plačiau skaitykite https://www.vdu.lt/lt/informacija-del-covid-19.

---

Ar galiu planuoti rudens semestro komandiruotes?

Komandiruočių planavimas nedraudžiamas, tačiau šiuo metu (dėl numatytų ribojimų) komandiruočių paraiškų teikimas ir tvirtinimas yra sustabdytas. Rekomenduojame susilaikyti nuo skrydžio bilietų bei apgyvendinimo paslaugų įsigijimo, kol nebus pateikta informacija apie leidimą vykdyti komandiruotes.

Šalys partnerės, į kurias galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams:

Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

„Erasmus+“ konkursas dėstymo ir mokymosi vizitams šalių partnerių institucijose 2021/2022 mokslo metais

Pretenduoti į Erasmus+ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo atstovai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti mokymosi vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

VDU darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į tas Šalių partnerių institucijas, kurios yra skelbiamos konkurso skelbime.

Erasmus+ atrankos mokymosi vizitams Šalyse partnerėse vykdomos centralizuotai.

Kada teikiamos paraiškos?
Paskelbus atrankos konkursą. Dažniausiai konkursai skelbiami du kartus per metus - rudens ir pavasario semestrų metu.

Kaip teikiamos paraiškos?
Užpildyta paraiška Erasmus+ mokymosi vizitui Šalyje partnerėje teikiama TRD el. paštu erasmus@vdu.lt

Iki kada teikiamos paraiškos?
Kaip nurodyta atrankos konkurso skelbime.

Kas vykdo atranką?
Rektoriaus įsakymu sudaryta centralizuota atrankos komisija

Kokia yra mokymosi vizito trukmė?
Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 5 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę).

Kam atrankoje teikiama pirmenybė?

 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
 • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo (studentų / darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, programų ar dalykų užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.);
 • kandidatams, kurių vizitų metu ugdomi pedagoginiai ir / ar mokymo programų sudarymo įgūdžiai.

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Mokymosi laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the training activity – nurodyti laikotarpį, kuriuo bus mokomasi (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Duration (days) – excluding travel days – nurodyti mokymosi dienų skaičių, neįskaitant kelionės dienų (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad ir Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad – laukeliai žymimi tuo atveju, kai reikalingos papildomos dienos kelionei (kelionės dieną nėra mokomasi).

2. Suderinę mokymosi vizitą su priimančiu universitetu:

 • TRD koordinatoriui nusiųskite visų šalių pasirašytą mokymosi sutartį. Tuomet koordinatorius Jums atsiųs informaciją, reikalingą komandiruotės paraiškos pildymui;
 • užpildykite komandiruotės paraišką (Komandiruotės paraiškos pildymo instrukcija);
 • patvirtinus komandiruotės paraišką, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Prieš vykstant vizitui turėtumėte apsidrausti ir pasidomėti LR URM informacija dėl skiepų bei kitų svarbių klausimų, vykstant į užsienio šalis (informacija pateikiama http://keliauk.urm.lt/).

4. Prieš išvykstant į  mokymosi vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasirašyti finansinę sutartį bei pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Darbuotojams, vykstantiems mokymosi vizitams pagal Erasmus+ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Šalys Vienai dienai skiriama suma
Šalys partnerės 180,00 Eur


2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas:

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (Kaunas, Vilnius) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas prieš komandiruotės pradžią, jei darbuotojas pateikia mokymosi sutartį ir komandiruotės paraišką likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po mokymosi vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima ŠMPF.
Atrinkti darbuotojai iš karto po atrankos rezultatų paskelbimo pildo paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Darbuotojas per penkias darbo dienas po vizito TRD turi pristatyti:

1. užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of attendance), kuriame būtų nurodyta:

 • mokymosi vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
 • mokymosi vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
 • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.

2. elektroninę mokymosi vizito ataskaitą (apklausos anketa darbuotojui siunčiama automatiškai, kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos);

3. kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus);

4. pristatyti Finansų departamentui užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Galutinis darbuotojo atsiskaitymas yra laikomas prašymu išmokėti likusią komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 30 dienų po galutinio atsiskaitymo, darbuotojui išmokamas 30% dotacijos likutis. Darbuotojui laiku neatsiskaičius už Erasmus+ mokymosi vizitą, universitetas turi teisę neišmokėti 30 % likučio ir pareikalauti grąžinti visą ar dalį jam išmokėto avanso.

Kas yra Erasmus+ mokymosi vizitai?
Tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose arba kitose įmonėse / organizacijose.
---

Koks yra mokymosi vizitų tikslas?
Tikslas - universiteto darbuotojų profesinis tobulėjimas. Ruošiamoje mokymosi sutartyje akcentuokite ir išskirkite Jūsų pasirinkto mokymosi vizito naudą jūsų profesiniam tobulėjimui.
---

Į kokias institucijas galima vykti Erasmus+ mokymosi vizitams Šalyse partnerėse?
Darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria VDU yra sudaręs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį ir kuri yra skelbiama atrankos konkurso skelbime. Vizitai negali vykti darbuotojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kas gali dalyvauti Erasmus+ mokymo vizitų programoje?
Visi VDU darbuotojai.
---

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą galima vykti į Programos šalis (ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija) ir Šalis partneres (Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys).
---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.
---

Koks finansavimas gali būti skiriamas ?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumas skaičiuojamas naudojant ES parengtą skaičiuoklę);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje.
Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.
---

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?
Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį ir pateikus komandiruotės paraišką.
---

Ar yra galimybė dėl Lietuvoje įvesto karantino Erasmus+ vizitą perkelti į rudens semestrą?
Taip, pagal VDU Rektoriaus numatytą tvarką, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikiamas rekomendacijas, stabdomi visi 2019 m. / 2020 m. pavasario semestre planuoti Erasmus+ vizitai. Rekomenduojama šiuos vizitus perkelti į rudens semestrą. Vizitai galės būti įgyvendinti, kai vėl bus saugu keliauti.
Plačiau skaitykite https://www.vdu.lt/lt/informacija-del-covid-19.
---

Ar galiu planuoti rudens semestro komandiruotes?
Komandiruočių planavimas nedraudžiamas, tačiau šiuo metu (dėl numatytų ribojimų) komandiruočių paraiškų teikimas ir tvirtinimas yra sustabdytas. Rekomenduojame susilaikyti nuo skrydžio bilietų bei apgyvendinimo paslaugų įsigijimo, kol nebus pateikta informacija apie leidimą vykdyti komandiruotes.


Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: