„Erasmus+“ mokymosi vizitai (išvykstantiems)

Mokymosi vizitų informacija

Mokymosi vizitai Programos šalyseMokymosi vizitai Šalyse partnerėse

Programos šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams:

ES valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Мalta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

Ne ES Programos šalys: Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija.

Remiantis 2023 m. kovo 8 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 2023-TRD-Į-61 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto „Erasmus+” dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“  VDU darbuotojų atranka mokymosi vizitams vykdoma centralizuotai. Atrankas vykdo Rektoriaus sudaryta komisija.

Pretenduoti į „Erasmus+“ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo atstovai.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma mokymosi sutarties pagrindu. Atrankai teikiama mokymosi sutartis turi būti pasirašyta sutartį teikiančio VDU darbuotojo bei jo vadovo. Sutartis - teikiama atrankai, gali būti nevizuota priimančios organizacijos.

Darbuotojai mokymosi sutartis mokymosi vizitų atrankai gali teikti ištisus metus. Sutartis teikiama el. paštu konstantinas.kurzevas@vdu.lt. Iki einamojo mėnesio paskutinės dienos gautas paraiškas komisija svarsto kito mėnesio pradžioje, 1–10 dienomis. Po posėdžio skelbiami rezultatai.

Paraiškos tinkamumo kriterijai:

 • pateikti vizito tikslai, pridėtinė vertė, nurodytos mokymosi veiklos / programa bei laukiami rezultatai ir poveikis;
 • vizito tikslas apima darbuotojo profesinį tobulėjimą per mokymosi / patirties mainų veiklas;
 • informacija, pateikta Mokymosi sutartyje / paraiškoje, nedubliuoja / nėra identiška kito, tame pačiame konkurse dalyvaujančio, kandidato paraiškoje / Mokymosi sutartyje pateiktai informacijai;
 • mokymosi sutartis / paraiška pasirašyta (patvirtinta) paraišką teikiančio darbuotojo bei jo padalinio vadovo.

Jeigu paraiška neatitinka tinkamumo kriterijų, ji yra atmetama ir turinys nevertinamas.

Paraiškos turinys vertinimas 3 balų skalėje pagal  kriterijų  „Pridėtinė vertė dalyviui, padaliniui ir universitetui“. Kur 1 balas – pagrįsta silpnai, 2 balai – pagrįsta nepilnai / trūksta pagrindimo vienai iš kriterijaus dalių, 3 balai – puikiai aprašyta pridėtinė vertė tiek dalyviui, tiek padaliniui, tiek universitetui.

Papildomi balai skiriami:

 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mokymosi vizitų programoje (ES valstybėse narėse ir programos asocijuotose trečiosiose valstybėse) pirmą kartą (1 balas);
 • kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio (1 balas);
 • kandidatams, turintiems didesnį nei 2 metų nepertraukiamo darbo stažą VDU (1 balas);
 • kandidatams, pilnai susiderinusiems Mokymosi sutartį (ar pateikusiems kitą įrodymą, kad vizitas suderintas / darbuotojas priimamas vizitui) (1 balas);
 • kandidatams, pasirinkusiems mokytis Transform4Europe aljanso MSI (1 balas);
 • mažiau galimybių turintiems kandidatams (1 balas).

Paraiškos vertinimo galutinį balą sudaro visų balų suma. Minimalus balas – 2.

Atrinkti Darbuotojai į „Erasmus+“ mokymosi vizitą turi išvykti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atrankos komisijos posėdžio datos. Nurodytu laikotarpiu neišvykus, skirta dotacija anuliuojama.

Darbuotojai „Erasmus+“ mokymosi vizitui gali išvykti ne dažniau kaip du kartus per vienerius kalendorinius metus: vieną kartą sausio – birželio mėnesiais ir vieną kartą liepos – gruodžio mėnesiais.

Vykstantiems į Transform4Europe aljanso MSI arba į kitą strategiškai svarbią instituciją, ar vizitui iš esmės prisidedant prie padalinio ar universiteto tarptautiškumo bei turint pakankamai šios veiklos finansavimo, atrankos komisijos sprendimu aukščiau minimas apribojimas gali būti netaikomas.

Individualaus mokymosi vizito („job-shadowing“, patirties mainai ir pan.) trumpiausia galima trukmė – 2 veiklos dienos, ilgiausia – 3 veiklos dienos. Tais atvejais, kai vykstama į mokymus, kurių programos trukmė yra iš anksto nustatyta priimančios institucijos ir taikoma visiems šių mokymų dalyviams (pvz. tarptautinė mokymosi savaitė, kalbos ar kiti kursai ir pan.) ir / ar vizitas iš esmės prisideda prie universiteto tarptautiškumo, finansavimas gali būti skiriamas iki 12 veiklos dienų vizitui. Pasirinkus Ekologišką kelionę – trumpiausia galima mokymosi vizito trukmė – 2  veiklos dienos, ilgiausia – 10 veiklos dienų. Sprendimą dėl ilgesnės trukmės vizito finansavimo priima atrankos komisija.

Vykstant į mokymosi vizitą, esant poreikiui, kelionei skiriama ne daugiau kaip 2 apmokamos kelionės dienos (1 diena prieš veiklos vykdymą ir 1 diena po veiklos vykdymo). Nesant galimybei nuvykti per 1 dieną ir / ar sugrįžti per 1 dieną (pvz., nėra skrydžių ar pan.) kelionei galima skirti iki 2 dienų į priekį ir iki 2 dienų atgal, tačiau apmokama tik 1 kelionės diena į priekį ir 1 kelionės diena atgal. Išimtis taikoma pasirinkus Ekologišką keliavimo būdą, tuomet kelionei skiriama ne daugiau kaip 4 apmokamos kelionės dienos: iki 2 dienų prieš veiklos vykdymą ir iki 2 dienų po veiklos vykdymo. Į priimančią instituciją nusprendus keliauti (nuvykti ir parvykti) ekologišku transportu, prieš pasirašant Dotacijos sutartį darbuotojas privalo pateikti sąžiningumo deklaraciją.

Į „Erasmus+“ mokymosi vizitus išvykstantiems VDU darbuotojams kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

 1. Pragyvenimo išlaidos. Skiriama fiksuota suma, priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama:
Priimančioji šalis Vienai dienai skiriama suma
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 180,00 Eur
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 160,00 Eur
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Serbija 140,00 Eur
 1. Kelionės išlaidos, atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos (VDU) iki veiklos vykdymo vietos. Atstumas apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Į vizitą vykstant „ekologiškai“ skiriama didesnė kelionės dotacija (žr. lentelę apaęioje). Ekologiška kelionė - kelionė į priimančią instituciją ir atgal, kuriai naudojamos mažai aplinką teršiančios transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionė automobiliu su bendrakeleiviu (- ais) taip pat dalyvaujančiu (- ais) mobilumo veikloje.

 • Tuo atveju, kai numatoma, kad nebus kelionės arba ji bus finansuota iš kitų nei „Erasmus+“ programos šaltinių (pvz., dalyvis jau yra pagal Dotacijos sutartį finansuojamos veiklos vykdymo vietoje dėl kitos veiklos), darbuotojas apie tai iš anksto raštiškai (raštu arba el. laišku) turi pranešti TRD. Tokiu atveju, dotacija kelionės išlaidoms nebus skirta.
 • Tuo atveju, jeigu išvykimo vieta nesutampa su siunčiančiosios organizacijos vieta ir/arba atvykimo vieta nesutampa su priimančiosios organizacijos vieta, mobilumo dalyvis privalo pateikti paaiškinimą.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma Ekologiškos kelionės – skiriama suma
Nuo 10 iki 99 km: 23,00 EUR netaikoma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 EUR 210,00 EUR
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 EUR 320,00 EUR
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 EUR 410,00 EUR
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 EUR 610,00 EUR
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 EUR netaikoma
8000 km arba daugiau: 1500,00 EUR netaikoma

*„Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (VDU) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Papildomas finansavimas asmenims turintiems specialiųjų poreikių

Specialiųjų poreikių dėl negalios turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Atrinkti darbuotojai po atrankos rezultatų paskelbimo turi užpildyti ir pateikti paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Dotacija darbuotojams išmokama per du kartus:

70% komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 15 darbo dienų po dotacijos sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia mokymosi sutartį (bei prašymą komandiruotei) likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planuojamo vizito.

30% likutis išmokamas darbuotojui parvykus ir pilnai atsiskaičius už vizitą:

 • pateikti priimančios institucijos išduotą dalyvavimo pažymėjimą;
 • pateikti Ekologišką kelionę ir jos trukmę patvirtinančius dokumentus (sąskaitas / bilietus ar kt.), jei taikoma;
 • pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey), pildomą internetu;
 • pateikti komandiruotės pažymėjimą.

Atkreipkite dėmesį, kad išlaidos (perkami lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir pan.) gali būti daromos tik po to, kai patvirtinamas Jūsų komandiruotės prašymas.

Atrinkti darbuotojai į „Erasmus+“ mokymosi vizitą turi išvykti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atrankos komisijos posėdžio datos. Nurodytu laikotarpiu neišvykus, skirta dotacija anuliuojama.

Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki vizito šios programos koordinatoriui el. paštu (konstantinas.kurzevas@vdu.lt) pateikite galutinį ir suderintą (pasirašytą visų trijų šalių) mokymosi sutarties variantą. Gavęs sutartį koordinatorius Jums el. paštu atsiųs informaciją kaip pateikti komandiruotės prašymą bei kokį lėšų šaltinį jame nurodyti. Pateikus prašymą, programos koordinatorius Jums atsiųs pasirašyti dotacijos sutartį.

Atkreipkite dėmesį, kad išlaidos (perkami lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir pan.) gali būti daromos tik po to, kai patvirtinamas Jūsų komandiruotės prašymas.

Prieš vizitą užsukite į TRD pasiimti dalomosios medžiagos / suvenyrų, skirtų priimančiai aukštojo mokslo institucijai / įmonei organizacijai.

Vizito metu privalote būti apsidraudęs / usi. Draudimo apsauga turi apimti sveikatos draudimą. Civilinės atsakomybės draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų rekomenduojamas, tačiau nėra privalomas.

Dėmesio!
Jei nesate apsidraudę, siūlome:

 1. Apsidrausti privačiai;
 2. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę.
  Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 20 88 46). Detalesnę informaciją galite rasti Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje. Jau turintiems kortelę patariama patikrinti jos galiojimą.

Per 5 darbo dienas po komandiruotės VDU darbuotojas privalo galutinai atsiskaityti už įvykusį mokymosi vizitą:

 1. TRD pateikti priimančios institucijos išduotą dalyvavimo pažymėjimą; Dalyvavimo pažymėjimo forma(angl. Certificate of Attendance) Dalyvavimo pažymėjimas gali būti išduotas ir priimančios institucijos naudojama forma, tačiau jame privalo būti nurodyta: tikslūs priimančios organizacijos rekvizitai, mobilume dalyvavusio darbuotojo vardas, pavardė, siunčiantis universitetas (VDU), vizito trukmė su kelionės dienomis, kelionės dienų skaičius bei pažymėta, kad vizitas įvyko pagal Erasmus+ darbuotojų mokymosi programą (angl. Staff Mobility for Training).
 2. pateikti Ekologišką kelionę ir jos trukmę patvirtinančius dokumentus (sąskaitas / bilietus ar kt.), jei taikoma;
 3. pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey), pildomą internetu;
 4. pateikti komandiruotės pažymėjimą.

Galutinis darbuotojo atsiskaitymas yra laikomas prašymu išmokėti likusią komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 30 dienų po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30% dotacijos likutis. Darbuotojui laiku neatsiskaičius už Erasmus+ mokymosi vizitą universitetas turi teisę neišmokėti 30 % likučio ir pareikalauti grąžinti visą ar dalį jam išmokėto avanso.

Kas yra „Erasmus+“ mokymosi vizitai?
Tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose (turinčiose „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse / organizacijose.
---

Koks yra mokymosi vizitų tikslas?
Tikslas - universiteto darbuotojų profesinis tobulėjimas. Ruošiamoje mokymosi sutartyje akcentuokite ir išskirkite Jūsų pasirinkto mokymosi vizito naudą jūsų profesiniam tobulėjimui. Pridėtinę vizito vertę Jums, Jūsų padaliniui bei universitetui.
---

Į kokias šalis bei institucijas galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams Programos šalyse?
Darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Turkiją, Šiaurės Makedoniją bei Serbiją.  Mokymai gali vykti: aukštojo mokslo institucijoje, turinčioje „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją, ar bet kurioje įmonėje / organizacijoje.
Vizitai negali vykti Lietuvoje ar vykstančio darbuotojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kas gali dalyvauti Erasmus+ mokymo vizitų programoje?

Visi VDU darbuotojai.

---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.

---

Kaip dažnai galiu vykti į „Erasmus+“ mokymosi vizitą?

Darbuotojai „Erasmus+“ mokymosi vizitui gali išvykti ne dažniau kaip vieną kartą per pusę metų (sausis – birželis; liepa – gruodis). Vykstantiems į Transform4Europe aljanso MSI arba į kitą strategiškai svarbią instituciją, ar vizitui iš esmės prisidedant prie padalinio ar universiteto tarptautiškumo bei turint pakankamai šios veiklos finansavimo, atrankos komisijos sprendimu aukščiau minimas apribojimas gali būti netaikomas.

---

Šalys partnerės, į kurias galima vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams:

Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Konkursas "Erasmus+" dėstymo ir mokymosi vizitams ne ES/EEE šalyse 2023/2024 mokslo metų rudens ir pavasario semestro metu!

„Erasmus+“ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka

Pretenduoti į Erasmus+ mokymosi vizitų vietas turi teisę visi VDU akademinio ir neakademinio personalo atstovai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti mokymosi vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU.

VDU darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į tas Šalių partnerių institucijas, kurios yra skelbiamos konkurso skelbime.

Erasmus+ atrankos mokymosi vizitams Šalyse partnerėse vykdomos centralizuotai.

Kada teikiamos paraiškos?
Paskelbus atrankos konkursą. Dažniausiai konkursai skelbiami du kartus per metus - rudens ir pavasario semestrų metu.

Kaip teikiamos paraiškos?
Užpildyta paraiška Erasmus+ mokymosi vizitui Šalyje partnerėje teikiama TRD el. paštu erasmus@vdu.lt

Iki kada teikiamos paraiškos?
Kaip nurodyta atrankos konkurso skelbime.

Kas vykdo atranką?
Rektoriaus įsakymu sudaryta centralizuota atrankos komisija

Kokia yra mokymosi vizito trukmė?
Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 5 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę).

Mokymosi vizitų atrankos tinkamumo kriterijai:

 • pasirinkta VDU partnerinė MSI (skelbiama konkurso kvietime);
 • pateikti vizito tikslai, pridėtinė vertė, nurodytos mokymosi veiklos / programa bei laukiami rezultatai ir poveikis;
 • vizito tikslas apima darbuotojo profesinį tobulėjimą per mokymosi / patirties mainų veiklas;
 • informacija, pateikta paraiškoje, nedubliuoja / nėra identiška kito, tame pačiame konkurse dalyvaujančio, kandidato paraiškoje pateiktai informacijai;
 • paraiška pasirašyta (patvirtinta) paraišką teikiančio darbuotojo bei jo padalinio vadovo.

Paraiškos turinys vertinimas 3 balų skalėje pagal kriterijų „Pridėtinė vertė dalyviui, padaliniui ir universitetui“, kur 1 balas – pagrįsta silpnai, 2 balai – pagrįsta nepilnai / trūksta pagrindimo vienai iš kriterijaus dalių, 3 balai – puikiai aprašyta pridėtinė vertė tiek dalyviui, tiek padaliniui, tiek universitetui.

Papildomi balai skiriami:

 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mokymosi vizitų programoje (Trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės) pirmą kartą (1 balas);
 • kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio (1 balas);
 • kandidatams, turintiems didesnį nei 2 metų nepertraukiamo darbo stažą VDU (1 balas);
 • mažiau galimybių turintiems kandidatams (1 balas).

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Mokymosi laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the training activity – nurodyti laikotarpį, kuriuo bus mokomasi (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Duration (days) – excluding travel days – nurodyti mokymosi dienų skaičių, neįskaitant kelionės dienų (ne mažiau kaip 5 dienos);

2. Suderinę mokymosi vizitą su priimančiu universitetu:

 • TRD koordinatoriui nusiųskite visų šalių pasirašytą mokymosi sutartį. Tuomet koordinatorius Jums atsiųs informaciją, reikalingą komandiruotės paraiškos pildymui;
 • užpildykite komandiruotės paraišką (Komandiruotės paraiškos pildymo instrukcija);
 • patvirtinus komandiruotės paraišką, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Prieš vykstant vizitui turėtumėte apsidrausti ir pasidomėti LR URM informacija dėl skiepų bei kitų svarbių klausimų, vykstant į užsienio šalis (informacija pateikiama http://keliauk.urm.lt/).

4. Prieš išvykstant į  mokymosi vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasirašyti finansinę sutartį bei pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Darbuotojams, vykstantiems mokymosi vizitams pagal Erasmus+ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Šalys Vienai dienai skiriama suma
Šalys partnerės 180,00 Eur


2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas:

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (Kaunas, Vilnius) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas prieš komandiruotės pradžią, jei darbuotojas pateikia mokymosi sutartį ir komandiruotės paraišką likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po mokymosi vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima ŠMPF.
Atrinkti darbuotojai iš karto po atrankos rezultatų paskelbimo pildo paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Darbuotojas per penkias darbo dienas po vizito TRD turi pristatyti:

1. užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of attendance), kuriame būtų nurodyta:

 • mokymosi vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
 • mokymosi vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
 • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.

2. elektroninę mokymosi vizito ataskaitą "EU Survey" (apklausos anketa darbuotojui siunčiama automatiškai, kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos);

3. kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus);

4. pristatyti Finansų departamentui užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Galutinis darbuotojo atsiskaitymas yra laikomas prašymu išmokėti likusią komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 30 dienų po galutinio atsiskaitymo, darbuotojui išmokamas 30% dotacijos likutis. Darbuotojui laiku neatsiskaičius už Erasmus+ mokymosi vizitą, universitetas turi teisę neišmokėti 30 % likučio ir pareikalauti grąžinti visą ar dalį jam išmokėto avanso.

Kas yra Erasmus+ mokymosi vizitai?
Tai veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose arba kitose įmonėse / organizacijose.
---

Koks yra mokymosi vizitų tikslas?
Tikslas - universiteto darbuotojų profesinis tobulėjimas. Ruošiamoje mokymosi sutartyje akcentuokite ir išskirkite Jūsų pasirinkto mokymosi vizito naudą jūsų profesiniam tobulėjimui.
---

Į kokias institucijas galima vykti Erasmus+ mokymosi vizitams Šalyse partnerėse?
Darbuotojai mokymosi vizitams gali vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria VDU yra sudaręs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį ir kuri yra skelbiama atrankos konkurso skelbime. Vizitai negali vykti darbuotojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kas gali dalyvauti Erasmus+ mokymo vizitų programoje?
Visi VDU darbuotojai.
---

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą galima vykti į Programos šalis (ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija) ir Šalis partneres (Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys).
---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.
---

Koks finansavimas gali būti skiriamas ?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumas skaičiuojamas naudojant ES parengtą skaičiuoklę);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje.
Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.
---

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?
Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį ir pateikus komandiruotės paraišką.
---


Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: