Rektoratas

Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai ir jiems prilygintų akademinių padalinių vadovai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai. Rektorato posėdžiams pirmininkauja rektorius. Rektoratas rengia universiteto plėtros perspektyvinius planus, svarsto studijų, mokslo, ūkio organizavimo klausimus, rengia universiteto veiklos metinę ataskaitą, pedagoginio krūvio normas ir kitus darbo normatyvus, koordinuoja ir kontroliuoja fakultetų ir kitų savarankiškų padalinių darbą, koordinuoja universiteto ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo, studijų, verslo, pramonės ir kitomis institucijomis bei atlieka kitas funkcijas.

Rektorius

Rektorius vadovauja universitetui, veikia jo vardu ir jam atstovauja. Kaip numatyta VDU Statute, universiteto rektorius leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu, taip pat atlieka kitas funkcijas.

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio gyvenimo aprašymas.

Studijų prorektorė

Studijų prorektorius rengia pasiūlymus del studijų prioritetų, politikos bei strategijos, inicijuoja studijų tobulinimo ir plėtros projektus, studijų kokybės tobulinimo programas ir planus, inicijuoja ir koordinuoja naujų studijų programų rengimą ir vertinimą, koordinuoja I-osios ir II-osios pakopų studijų programų vykdymą, analizuoja studijų veiklos procesus.

VDU studijų prorektorė yra doc. Laima Taparauskienė.

Mokslo prorektorė

Mokslo prorektorius rengia universiteto mokslinės veiklos strategiją ir užtikrina jos vykdymą, vykdo universiteto mokslinės veiklos analizę ir rengia ataskaitas, planuoja ir kontroliuoja universiteto mokslinės tiriamosios ir eksperimentinės bei socialinės plėtros finansavimą.

VDU mokslo prorektorės prof. Julijos Kiršienės gyvenimo aprašymas.

Tarptautinių ryšių prorektorė

Tarptautinių ryšių prorektorė kuria universiteto tarptautinių ryšių strategiją, koordinuoja tarptautinių, ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamus projektus, tarptautinių ryšių palaikymo veiklas, inicijuoja jų plėtotę, taip pat konsultuoja universiteto bendruomenę strateginiais tarptautiškumo klausimais.

VDU tarptautinių ryšių prorektorės prof. Inetos Dabašinskienės gyvenimo aprašymas.

Administracijos direktorius

Administracijos direktorius užtikrina efektyvų administracinių funkcijų atlikimą bei ūkinės veiklos uždavinių įgyvendinimą, dokumentų judėjimą ir sklaidą. Kuruoja Universiteto Valdymo ir investicijų departamento, Mokslo ir inovacijų departamento, Studentų reikalų departamento, Marketingo ir komunikacijos departamento, Botanikos sodo, Vidaus audito skyriaus, Universiteto viešųjų įstaigų veiklas; vykdo Universiteto strategijos įgyvendinimo monitoringą; inicijuoja kompleksinius Universiteto plėtros projektus, užtikrina plėtros programų įgyvendinimą.

VDU administracijos direktorius yra Jonas Okunis.

Visi rektorato nariai

Visų Rektorato narių sąrašas ir gyvenimo aprašymai

Rektorato sekretoriatas

Rektorato sekretoriato sudėtį, atsakomybės sritis ir kontaktus rasite skiltyje čia.