Strategijos įgyvendinimo stebėsenos ir analizės skyrius

Strategijos įgyvendinimo stebėsenos ir analizės skyrius yra Universiteto neakademinis padalinys, kurio paskirtis – dalyvauti sudarant Universiteto strateginius planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę.

Skyriaus darbuotojai renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Universiteto strategijos įgyvendinimo planų, strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų  įgyvendinimą, teikia strateginių planų įgyvendinimo ataskaitas bei pasiūlymus dėl strateginio planavimo proceso tobulinimo.