VDU mokyklų tinklas

Vytauto Didžiojo universitetas jau prieš dešimtmetį įvertino savo, kaip žinių ir inovacijų kūrėjo, vaidmens svarbą visuomenei, įsteigęs pirmąją VDU vardo gimnaziją. Prieš kelerius metus nusprendus imtis atsakomybės rengti šalies pedagogus, šio vaidmens svarba dar labiau sustiprėjo ir 2021 m. VDU įkūrė mokyklų tinklą, kurį šiandien sudaro 5 švietimo įstaigos, kurios labai unikalios ir skirtingos, tačiau visas jas vienija tos pačios vertybės, požiūris į ugdymo, kaip asmeninės kiekvieno vaiko  pažangos procesą, mikroklimato, grįsto partneryste ir pasitikėjimu, kūrimas.

VDU mokyklų tinklą sudaro VDU vardo mokyklos ir gimnazijos:

VDU vardo klasės įsteigtos 7 mokyklose:

VDU mokyklų tinklo siekiai bendradarbiaujant universitetui ir mokykloms:

 • Harmoninga, laisva, atsakinga ir visapusiškai išsilavinusi asmenybė.
 • Pasitikėjimu grįstas mokytojo, mokinio ir visos bendruomenės bendradarbiavimas.
 • Vaikų mokymosi motyvacijos stiprinimas, įvertinant kiekvieno vaiko poreikius ir gabumus. Vertybė – kiekvieno vaiko unikalumas.
 • Humaniškos, kūrybingos ir darnios mokymosi aplinkos kūrimas.
 • Augantys akademiniai pasiekimai.
 • Įtraukusis ugdymas  ir  pagalba mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams.
 • Pagilinta ugdymo programa gabiems vaikams.

Ugdymo naujovių principai, kurie taikomi VDU mokyklose:

 • Liberaliųjų menų ir mokslo (ang. Liberal arts and science) sinergijos taikymas ugdymo turinyje.
 • Socialinio emocinio ugdymo, mąstymo mokyklos strategijos.
 • Kūrybiškumo ir technologinių bei socialinių inovacijų sinergija mokymo procese.
 • Kalbų įvairovė ir kultūrų pažinimas. Kalbai jautrus mokymasis. Patrauklus lietuvių kalbos mokymas.
 • Integruoto ugdymo koncepcijos plėtojimas.
 • Skaitmeninių kompetencijų ugdymas – šiuolaikinės ugdymo aplinkos, skaitmeninių išteklių kūrimas ir taikymas.
 • Visos dienos mokyklos koncepcijos įgyvendinimas, užtikrinant integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas.

VDU ir mokyklų bendradarbiavimo modelis:

 • Savitarpio pasitikėjimas.
 • Pedagogų formavimo bendros strategijos.
 • Pedagogų pasirengimas ir profesinis tobulėjimas bendradarbiaujant su Universitetu.
 • Universiteto studentų veikla Mokykloje (mokytojų asistentai ir kt.).
 • Mokyklos ir Universiteto bendruomenių bendradarbiavimas.

Universiteto strateginiai tikslai:

 • VDU atliepiant strateginius universiteto tikslus ir uždavinius siekia didinti mokyklų tinkle esančių mokyklų galimybes užtikrinti kokybišką kiekvieno vaiko ugdymą, tobulinant jo turinį ir mokytojų kompetencijas.

Kontaktai

 • Studijų informacijos centras
 • K. Donelaičio g. 52-102, 44244 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 206