„Erasmus+“ studijos

Naudinga informacija

Kaip tapti „Erasmus+“ studentu

Studijos ES/EEE šalyse Studijos ne ES/EEE

Studijos ES/EEE šalyse

Šalys, kuriose gali būti vykdomos „Erasmus +“ studijos:
ES šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Norvegija, Serbija, Turkija.
Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

Kada skelbiamos Erasmus+ studijų atrankos?

 • Pirmasis atrankos etapas Erasmus+ studijoms rudens ir pavasario semestrams vyksta vasario mėnesį.
 • Antrasis atrankos etapas Erasmus+ studijoms šalyse pavasario semestrui vyksta rugsėjo mėnesį.

Studentai, norintys dalyvauti atrankose, privalo pateikti užpildytą el. atrankos anketą iki skelbimuose nurodytos datos.

Kas gali dalyvauti atrankose?

Pirmajame atrankos etape gali dalyvauti visi VDU studentai, išskyrus paskutiniojo kurso studentus.

Antrajame atrankos etape gali dalyvauti visi VDU studentai.

Atrankoje gali dalyvauti ir tie studentai, kurie jau studijavo pagal Erasmus+ programą. Studentai vienos studijų pakopos metu gali gauti Erasmus+ stipendiją studijoms ar praktikai kelis kartus, tačiau bendra mobilumo trukmė negali viršyti 12 mėn. laikotarpio. Vientisųjų studijų programų studentų atitinkamai 24 mėn. laikotarpio trukmei.

Studentai su negalia ar individualiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

Kur pasirinkti Erasmus+ mainų universitetą?

Kartu su atrankos skelbimu yra skelbiamas ir partnerinių universitetų sąrašas.

Rinkdamiesi užsienio universitetą, atkreipkite dėmesį:

 • ar užsienio universitetas siūlo tinkamų dalykų (jie pateikiami užsienio universiteto interneto svetainėje), kurie derėtų su jūsų VDU studijų programa;
 • ar mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstoma užsienio universitete (ne visi užsienio universitetai siūlo dalykus anglų kalba; tai taip pat galite patikrinti užsienio universiteto interneto svetainėje);
 • jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros tezes rengti užsienio universitete, susitarkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei katedros vedėju VDU. Baigiamojo darbo ar tezės rašymui užsienyje stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui. Atrinkti studentai, prieš prasidedant Erasmus+ mobilumui, užsienio universitete turi susirasti vadovą – konsultuojantį dėstytoją. Baigiamieji darbai ginami VDU grįžus po studijų mainų.

Atrankos kriterijai:

 • Dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Išimtis taikoma pirmo kurso visų pakopų studentams, kuomet vertinami pirmojo semestro mokymosi rezultatai, jų neturint – stojimo į bakalauro programą balas ar bakalauro / magistratūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai (40 proc. galutinio balo);
 • Studijų / tyrimų plano priimančioje MSI ir studijų programos VDU suderinamumas (40 proc. galutinio balo);
 • Studento motyvacija (20 proc. galutinio balo);
 • Kalbos žinių, kuria bus klausomi dalykai priimančioje MSI, lygis - ne žemesnis, nei nurodytas „Erasmus+“ tarpinstitucinėje sutartyje.

Pastaba! Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Fakultetai turi teisę nustatyti, viešai paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus.

Sklandų Erasmus+ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei jų užskaitymą po Erasmus+ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal Erasmus+ programą, suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Siunčiančios ir priimančios institucijos bei Erasmus+ studento teises bei pareigas nusako Erasmus+ studento chartija.

Erasmus+ studijoms atrinkti studentai turi vadovauti čia pateikiamomis instrukcijomis ir atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie tolimesnį, su studijomis susijusį dokumentų teikimo procesą ir terminus.

Dokumentų pateikimo procesas:
Visas dokumentų pateikimo procesas vyksta „Mobility-Online“ platformoje. Atidžiai susipažinkite su šia platforma ir jos funkcijomis.
Toliau pateikiami veiksmai, kuriuos turite atlikti:

1. Dokumentų pateikimas užsienio aukštojo mokslo institucijai:

 • Patikrinkite priimančiosios institucijos užsienyje prašymų pateikimo tvarką (patikrinkite interneto svetainę arba vadovaukitės priimančiojo universiteto el. paštu atsiųstais nurodymais).
 • Pateikite paraišką ir apgyvendinimo (jei taikoma) formas priimančiam universitetui iki paraiškos pateikimo termino pabaigos.
 • Kiekvienas studentas yra atsakingas už visų reikalingų dokumentų pristatymą laiku partneriniai institucijai.

2. Kokius dokumentus pristatyti VDU:

 • Visi VDU reikalingi dokumentai yra žingsnis po žingsnio išvardinti „Mobility-Online“ platformoje.
 • Atidžiai peržiūrėkite ir pateikite reikiamus dokumentus.

3. Paraiškos statuso stebėjimas:

 • Periodiškai patikrinkite „Mobility-Online“ platformoje savo pateiktą paraišką/dokumentus.
 • Kaip galima greičiau atsakykite į prašymus pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.

4. Dokumentų pateikimo VDU terminai:

 • Svarbu, kad visi dokumentai, kuriuos turite pristatyti VDU, būtų pateikti „Mobility-Online“ platformoje ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki jūsų mobilumo laikotarpio pradžios.
 • Labai svarbu laikytis terminų, kad jūsų paraiška būtų apdorota laiku ir būtų užtikrintas Erasmus+ studento statusas bei stipendija. Erasmus+ studento statusas aprašytas Erasmus+ studentų chartijoje.

4. Erasmus+ studento statusas ir stipendija:

 • Sėkmingai pateikus visus reikiamus dokumentus ir užbaigus paraiškos teikimo procesą „Mobility-Online“ platformoje, jums bus suteiktas Erasmus+ studento statusas ir Erasmus+ stipendija.

Įsitikinkite, kad atidžiai sekate visas instrukcijas ir laikotės visų terminų, kad paraiškų teikimo procesas vyktų sklandžiai. Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, nedvejodami susisiekite su Erasmus+ koordinatoriumi VDU.

Studentai turi teisę gauti papildomą 250 Eur / mėn. stipendiją, jei jie yra asmenys, priskiriami žemiau nurodytoms mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms.

Grupės: Studentai Tarptautinių ryšių departamentui privalo pristatyti atitinkamus dokumentus:
Asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą arba atitinkamą įstatymą asmens pilietybės šalyje. Pažyma apie gaunamą soc. paramą (išduotą savivaldybės / seniūnijos, kurioje gyvena arba socialinės rūpybos ar socialinių paslaugų skyriaus) ar atitinkamas dokumentas (-ai) iš asmens pilietybės šalies. Dokumente nurodytas laikotarpis, kurio metu gaunama soc. parama, turi persidengti su Erasmus+ studijų laikotarpiu.
Asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą neįgalumą. Neįgaliojo pažymėjimas ar pažyma iš gydymo įstaigos.
Ne vyresni kaip 25 metų asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Mirties liudijimai, teismo ar kiti sprendimai; vaikų globos namų pažyma.
Asmenys turintys mažametį (-čius) (iki 12 metų) vaiką (-us). Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai).
Pabėgėliai. Sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje pagal UTPĮ4 53 str. 1 d. 7p.
Ukrainos piliečiai, studijuojantys VDU Rusijos sukelto karo Ukrainoje metu. Ukrainos piliečio paso kopiją.

Priskyrimo mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms tvarkos aprašas.

Studentai taip pat turi pateikti užpildytą prašymą dėl socialinės stipendijos skyrimo.

Studentai su negalia ar individualiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą mobilumo metu. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau nei likus mėnesiui iki Erasmus+ studijų laikotarpio pradžios. Daugiau informacijos rasite čia.

Studentai su negalia (darbingumo lygis 0 - 45 % ), vykstantys Erasmus+ studijoms, nepraranda galimybės gauti universiteto bei Valstybinio studijų fondo jiems teikiamos finansinės paramos (išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, socialinė stipendija, tikslinė išmoka). Ši finansinė parama yra mokama tokia pačia tvarka, kaip ir studijų VDU metu.

Stipendijų dydžiai

I gr. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija 600 EUR/mėn.
 II gr. Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 600 EUR/mėn.
 III gr. Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija 540 EUR/mėn.

Ekologiška kelionė (taikoma mobilumams nuo 2022/2023 ak. m.) – kelionė į priimančią instituciją ir atgal, kuriai naudojamos mažai aplinką teršiančios transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionė automobiliu su bendrakeleiviais taip pat dalyvaujančiais mobilumo veikloje.

 • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50,00 EUR išmoką kaip individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti ir stipendiją ne daugiau kaip už 4 dienas trunkančią kelionę.
 • Papildoma parama kelionei bei stipendija už kelionės dienas išmokama studentui atsiskaičius už studijų mobilumą ir pateikus faktinius dokumentus, įrodančius ekologišką keliavimą ir jo trukmę.
 • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, apie šį pasirinkimą turi informuoti tarptautinių ryšių departamento koordinatorių ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki kelionės.

Erasmus+ studijų mainams skiriamos stipendijos tvarkos aprašą galite rasti čia.

 1. Paprašykite, kad užsienio koordinatoriai pažymėtų jūsų atvykimo dieną patvirtinimo Erasmus+ laikotarpio formoje (angl. Erasmus+ Period Statement). Svarbu atkreipti dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų Erasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pratęsus laikotarpį), būtina skubiai informuoti VDU Tarptautinių ryšių departamentą.
 2. Ne vėliau nei per mėnesį nuo Erasmus+ studijų pradžios, su priimančios institucijos koordinatoriumi suderinkite studijų dalykų keitimus, jei tokie reikalingi, apie juos infomuokite savo fakulteto/akademijos koordinatorių VDU. Užpildykite, pasirašykite ir paprašykite, kad užsienio koordinatorius bei atsakingi asmenys fakultete VDU pasirašytų el. studijų sutarties (angl. Online Learning Agreement) keitimų dalį (Changes to the Learning Agreement / During the Mobility).
 3. Su visais užsienio dėstytojais susitarkite, kad galutinis dalyko įvertinimas būtų pažymys. VDU netinkami rezultatai – įskaita (angl. pass). Dėstytojui nesutikus dalyko įvertinti pažymiu, apie tai informuokite savo katedros vedėją VDU ir pakeiskite dalyką kitu.

Tarptautinių ryšių departamento koordinatoriams turite pristatyti:

 1. Erasmus+ studijų laikotarpio formą (angl. Erasmus+ Period Statement) su užsienio koordinatorių parašais.
 2. Užpildyti į asmeninį el. paštą atsiųstą Europos komisijos Erasmus+ ataskaitą (angl. on-line EU Survey) pasibaigus studijų mainų laikotarpiui.
 3. Erasmus+ pažymių išklotinės kopiją. Užsienio koordinatoriai pažymių išklotinę gali išsiųsti jums arba Tarptautinių ryšių departamentui. Pažymių išklotinę taip pat privaloma pristatyti savo fakultetui/akademijai.
 4. Jei taikoma, patekti ekologišką kelionę pagrindžiančius dokumentus (bilietus, kuro pylimo čekį ir pan.).

Erasmus+ stipendijos likutis pervedamas tada, kai studentas pateikia visus reikalingus dokumentus.

 • Kokią studijų sutarties (angl. Learning Agreement) formą turėčiau pildyti?

Studentai privalo užpildyti bei pateikti Vytauto Didžiojo universiteto naudojamą el. formą, nepriklausomai nuo to, kokią formą nominuotiems studentams atsiunčia užsienio universitetas.

 • Iš kur sužinoti dokumentų pateikimo užsienio universitetui terminą?

Studentai privalo domėtis tiek dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarka, tiek dokumentų pateikimo terminais individualiai. Datos, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, pateikiamos institucijų internetinėse svetainėse.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra trumpesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Sutrumpėjus mobilumo laikotarpiui (laikotarpis negali būti trumpesnis nei 2 mėn.), bus perskaičiuota stipendija bei sumažinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po Erasmus+ studijų.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra ilgesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Prailgėjus mobilumo laikotarpiui bei laiku apie tai informavus koordinatorių, bus perskaičiuota stipendija bei padidinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po Erasmus+ studijų.

 • Ar yra galimybė prasitęsti mobilumo laikotarpį ir likti antram semestrui Erasmus+ studijoms?

Studentai, norintys prasitęsti „Erasmus+“ studijų mobilumo laikotarpį antram semestrui (ar pasibaigus pirmajam semestrui likti baigiamojo darbo rengimui) likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki dotacijos sutartyje nurodyto studijų baigimo datos (bet ne vėliau kaip iki sausio mėn. pabaigos) turi apie tai informuoti savo akademinį padalinį ir TRD pateikdami prašymą bei studijų sutarties keitimą. Akademinio padalinio vadovas priima sprendimą dėl galimybės pratęsti studijas.

 • Ar galima po atrankos rezultatų paskelbimo keisti universitetą, semestrą?

Išskirtiniais atvejais atrinktiems studentams suteikiama teisė keisti priimančią instituciją arba semestrą, jei kitas universitetas ar laikotarpis geriau atitinka studento studijų programą. Fakultetui patvirtinus naujos mokslo ir studijų institucijos tinkamumą, studentas apie pasikeitimą turi informuoti TRD.

 • Ar turint negalią ar individualiuosius poreikius galima gauti papildomą finansavimą mainų laikotarpiui? Kaip tai padaryti?

Atrinkti studentai su negalia turi galimybę gauti papildomą finansavimą. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas turi pateikti papildomus dokumentus tam, kad gautų papildomą finansavimą. Norint gauti daugiau informacijos prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių departamento koordinatorius.

 • Kur rasti informacijos apie tai, kaip sėkmingai įgyvendinti keliones mokymosi, praktikos ar stažuotės tikslais?

Interaktyviąją, gausią informacijos, patarimų, testų ir žaidimų priemonę galite rasti mobilumogidas.lt. Šią priemonę sudaro keturios pagrindinės dalys, skirtos mobilumo galimybėms pažinti, pasiruošti mobilumui, turėti informacijos, kaip elgtis nuvykus svetur ir grįžus namo. Čia gausite išsamią informaciją: nuo reikalingų dokumentų iki lagamino turinio, nuo adaptacijos etapų iki nenumatytų atvejų, nuo dokumentų, patvirtinančių Jūsų įgytą patirtį iki patarimų, kaip ieškotis pirmojo darbo.

 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Žemės ūkio akademija
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas
 • El. paštas
 • Gamtos mokslų fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija, Švietimo akademija
 • Gabrielė Damijonienė
 • Telefonas
 • El. paštas
  Gabriele.Damijoniene@vdu.lt

Studijos ne ES/EEE

Šalys, kuriose gali būti vykdomos „Erasmus +“ studijos:
Vakarų Balkanai, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Viduržemio jūros pietinės šalys, Azijos šalys, Vidurinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų jūros, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Kada skelbiamos Erasmus+ studijų atrankos?

 • Pagrindinė atranka į Erasmus+ šalis partneres rudens ir pavasario semestrams vyksta vasario mėn.
 • Papildoma atranka į Erasmus+ šalis partneres pavasario semestrui vyksta rugsėjo mėn.

Tarptautinių ryšių departamentui iki skelbime nurodytos datos studentai privalo pateikti užpildytą el. atrankos anketą.

Kas gali dalyvauti atrankose?

Pirmajame atrankos etape gali dalyvauti nuolatinių ir vientisųjų studijų studentai:

 • I–III kursų bakalauro (I – IV kurso Muzikos akademijos bakalauro);
 • I kurso magistrantūros;
 • I–IV kursų vientisųjų;
 • I–III kursų doktorantūros.

Antrajame etape dalyvauti gali visų studijų pakopų nuolatinių ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus pirmojo bakalauro studijų kurso studentus.

Atrankoje gali dalyvauti ir tie studentai, kurie jau studijavo pagal Erasmus+ programą. Studentai vienos studijų pakopos metu gali gauti Erasmus+ stipendiją studijoms ar praktikai kelis kartus, tačiau bendra mobilumo trukmė negali viršyti 12 mėn. laikotarpio. Vientisųjų studijų programų studentų atitinkamai 24 mėn. laikotarpio trukmei.

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

Kur pasirinkti Erasmus+ mainų universitetą?

Kartu su atrankos skelbimu yra skelbiamas partnerinių universitetų sąrašas.

Rinkdamiesi užsienio universitetą, atkreipkite dėmesį:

 • ar užsienio universitetas siūlo tinkamų dalykų (jie pateikiami užsienio universiteto interneto svetainėje), kurie derėtų su jūsų VDU studijų programa;
 • ar mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstoma užsienio universitete (ne visi užsienio universitetai siūlo dalykus anglų kalba; tai taip pat galite patikrinti užsienio universiteto interneto svetainėje);
 • jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros tezes rengti užsienio universitete, susitarkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei katedros vedėju VDU. Baigiamojo darbo ar tezės rašymui užsienyje stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui. Atrinkti studentai, prieš prasidedant Erasmus+ mobilumui, užsienio universitete turi susirasti vadovą – konsultuojantį dėstytoją. Baigiamieji darbai ginami VDU grįžus po studijų mainų.

Atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijos ir studijų programos VDU suderinamumas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai (jeigu studentas dalyvauja konkurse I -ame semestre – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlio mokymosi rezultatai);
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • pirmenybė atrankoje teikiama aukštesnių studijų pakopų ir aukštesnių kursų studentams.

Pastaba! Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Komisija turi teisę nustatyti, viešai paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus.

Sklandų Erasmus+ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei jų užskaitymą po Erasmus+ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti užsienio universitetui?

Atrinkti studentai prieš Erasmus+ studijas privalo nusiųsti paraiškas (angl. Application and Accommodation Forms) ir visus papildomus dokumentus užsienio universitetams iki jų nustatyto termino (angl. Application Deadline), atsižvelgiant į užsienio universitetų reikalavimus (angl. Application Procedure), skelbiamus jų interneto svetainėse ar informaciniuose laiškuose nominuotiems studentams. Už reikalavimų ir terminų laikymąsi atsakingas pats studentas.

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti TRD kordinatoriui?

 • Praėjus mėnesiui po užsienio universiteto paskelbtos dokumentų pateikimo datos (angl. Application Deadline) gautą priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance), kuriame turi būti pažymėtas tikslus studijų laikotarpis.
 • Pagal reikalavimus užpildytą bei pasirašytą Studijų sutartį (angl. Learning Agreement). Ši sutartis privalo būti pasirašyta į mainus vykstančio studento, katedros vedėjo bei fakulteto prodekano, atsakingo už tarptautiškumą.
  Pastaba: studentai, studijuojantys pagrindinėse ir gretutinėse studijose, gali susiderinti ir gretutinių studijų dalykus užsienio universitete. Tokiu atveju, privalo būti parengtos 2 studijų sutartys: viena – pagrindinių studijų fakultetui, kita – gretutinių studijų fakultetui.
 • Užpildytą asmens duomenų anketą "Outgoing-Personal Data Form - Study Exchange" Epasirasymas sistemoje (prisijungę prie sistemos pasirinkite anglų kalbą).
 • Užpildytą bei pasirašytą Prašymo fakulteto dekanui formą (doktorantai pildo Doktoranto prašymą rektoriui). Dokumentas, prieš pristatant jį Tarptautinių ryšių departamento koordinatoriui, privalo būti pasirašytas į mainus vykstančio studento, katedros vedėjo bei fakulteto prodekano, atsakingo už tarptautiškumą.

Visi dokumentai privalo būti pristatyti Tarptautinių ryšių departamentui likus ne mažiau nei 2 mėnesiams iki mobilumo pradžios. Studentams, pristačiusiems privalomus dokumentus, skiriama Erasmus+ stipendija ir suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Erasmus+ studento statusą atspindi Erasmus+ studento chartija.

Stpiendijų dydžiai

1. Stipendija

Šalys Per mėnesį
Šalys partnerės 700,00 Eur


2. Kelionės dotacija
Kelionės dotacijos suma priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios (Kauno miesto) ir priimančios institucijos (miesto)*

Kelionės atstumas Skiriama dotacija
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuos 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km ir daugiau: 1.500,00 Eur

* Pagal Europos komisijos pateiktą atstumų skaičiuoklę: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentams, pasirašiusiems dotacijos sutartį, stipendija mokama dviem etapais:

 • 70% stipendijos ir kelionės dotacijos išmokama prieš "Erasmus+" studijų pradžią;
 • 30% stipendijos ir kelionės dotacijos išmokama po "Erasmus+" studijų, kai studentas sugrįžta ir atsiskaito (daugiau informacijos 4 žingsnyje).

Studentai turi teisę gauti papildomą 250 Eur / mėn. stipendiją, jei jie yra asmenys, priskiriami žemiau nurodytoms mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms.

Grupės: Studentai Tarptautinių ryšių departamentui privalo pristatyti atitinkamus dokumentus:
Asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą arba atitinkamą įstatymą asmens pilietybės šalyje. Pažyma apie gaunamą soc. paramą (išduotą savivaldybės / seniūnijos, kurioje gyvena arba socialinės rūpybos ar socialinių paslaugų skyriaus) ar atitinkamas dokumentas (-ai) iš asmens pilietybės šalies. Dokumente nurodytas laikotarpis, kurio metu gaunama soc. parama, turi persidengti su Erasmus+ studijų laikotarpiu.
Asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą neįgalumą. Neįgaliojo pažymėjimas ar pažyma iš gydymo įstaigos.
Ne vyresni kaip 25 metų asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Mirties liudijimai, teismo ar kiti sprendimai; vaikų globos namų pažyma.
Asmenys turintys mažametį (-čius) (iki 12 metų) vaiką (-us). Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai).
Pabėgėliai. Sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje pagal UTPĮ4 53 str. 1 d. 7p.
Ukrainos piliečiai, studijuojantys VDU Rusijos sukelto karo Ukrainoje metu. Ukrainos piliečio paso kopiją.

Priskyrimo mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms tvarkos aprašas.

Studentai su negalia ar individualiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą mobilumo metu. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau nei likus mėnesiui iki Erasmus+ studijų laikotarpio pradžios. Daugiau informacijos rasite čia.

Studentai su negalia (darbingumo lygis 0 - 45 % ), vykstantys Erasmus+ studijoms, nepraranda galimybės gauti universiteto bei Valstybinio studijų fondo jiems teikiamos finansinės paramos (išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, socialinė stipendija, tikslinė išmoka). Ši finansinė parama yra mokama tokia pačia tvarka, kaip ir studijų VDU metu.

Erasmus+ studijų mainams šalyse partnerėse stipendijos skyrimo tvarkos aprašą ir stipendijų dydžius galite rasti čia.

 1. Paprašykite, kad užsienio koordinatoriai pažymėtų jūsų atvykimo dieną patvirtinimo Erasmus+ laikotarpio formoje (angl. Erasmus+ Period Statement). Svarbu atkreipti dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsųErasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina kuo skubiau informuoti VDU Tarptautinių ryšių departamentą.
 2. Ne vėliau nei per mėnesį nuo studijų užsienio universitete pradžios su užsienio koordinatoriais suderinkite studijų dalykų pakeitimus (jeigu reikalinga). Apie pakeitimus infomuokite savo katedros vedėją VDU el. paštu, užpildykite, pasirašykite ir paprašykite užsienio koordinatorių, kad pasirašę studijų sutarties (angl. Learning Agreement) keitimo dalį "During the mobility", jį nuskenuotų ir atsiųstu VDU Tarptautinių ryšių departamentui.
 3. Su visais užsienio dėstytojais susitarkite, kad galutinis dalyko įvertinimas būtų pažymys. VDU netinkami rezultatai – įskaita (angl. pass). Dėstytojui nesutikus dalyko įvertinti pažymiu, apie tai informuokite savo katedros vedėją VDU ir pakeiskite dalyką kitu.

Per 30 dienų po studijų užsienyje pabaigos, Tarptautinių ryšių departamento kordinatorei turite pristatyti:

 1. Studijų sutartį (angl. Learning Agreement) ir jos pakeitimų lapus su užsienio koordinatorių parašais.
 2. Originalią Erasmus+ studijų laikotarpio patvirtinimo formą (angl. Erasmus+ Period Statement) su užsienio koordinatorių parašais.
 3. Per 20 dienų nuo kvietimo el. paštu gavimo, užpildyti atsiųstą Europos komisijos Erasmus+ ataskaitą (angl. on-line EU Survey).

Erasmus+ stipendijos ir kelionės išmokos likutis bus pervestas tik tada, kai pilnai atsiskaitysite su VDU.

Užsienio universitetų koordinatoriai akademinę pažymą turėtų išsiųsti per 5 savaites po oficialios semestro pabaigos. Elektroninė akademinė pažyma el. paštu turėtų būti siunčiama Tarptautinių ryšių departamentui. Gavus originalų dokumentą jis perduodamas katedrai VDU.

 • Kokią studijų sutarties (angl. Learning Agreement) formą turėčiau pildyti?

Studentai privalo užpildyti bei pateikti Vytauto Didžiojo universiteto naudojamą formą, nepriklausomai nuo to, kokią formą nominuotiems studentams atsiunčia užsienio universitetas. Studijų sutarties formą galima rasti prie informacijos atrinktiems studentams skiltyje „2 žingsnis“.

 • Iš kur sužinoti dokumentų pateikimo užsienio universitetui terminą?

Studentai individualiai privalo domėtis tiek dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarka, tiek dokumentų pateikimo terminais. Datas, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, galima rasti partnerinių aukštųjų mokyklų interneto svetainėse.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra trumpesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Sutrumpėjus mobilumo laikotarpiui (laikotarpis negali būti trumpesnis nei 3 mėn.), bus perskaičiuota stipendija bei sumažinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra ilgesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Prailgėjus mobilumo laikotarpiui bei laiku apie tai informavus koordinatorių, bus perskaičiuota stipendija bei padidinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų.

 • Ar yra galimybė prasitęsti mobilumo laikotarpį ir likti antrajam semestrui Erasmus+ studijoms?

Norint pratęsti mobilumo laikotarpį antram semestrui bei gauti stipendiją, studentai privalo dalyvauti konkurse bei pateikti dokumentus antrą kartą.

 • Ar galima po atrankos rezultatų paskelbimo keisti universitetą, semestrą?

Išskirtiniais atvejais atrinktiems studentams suteikiama galimybė pasirinkti kitą universitetą toje šalyje, į kurią jis buvo atrinktas. Iškilus šiam klausimui studentas turi kreiptis į TRD.

 • Kaip pateikti Erasmus+ dokumentus nesant Lietuvoje?

Studentai dokumentus gali teikti nuotoliniu būdu. Užpildę dokumentus (studijų sutartį (angl. Learning Agreement), prašymo dekanui formą), persiųskite juos koordinatoriui fakultete bei paprašykite pasirašyti dokumentus. Pasirašytus dokumentus siųskite Tarotautinių ryšių departamento koordinatorei.

 • Ar turint negalią ar specialiuosius poreikius galima gauti papildomą finansavimą mainų laikotarpiui? Kaip tai padaryti?

Atrinkti studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas turi pateikti papildomus dokumentus tam, kad gautų papildomą finansavimą. Norint gauti daugiau informacijos prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių departamento koordinatorius.

 • Kur rasti informacijos apie tai, kaip sėkmingai įgyvendinti keliones mokymosi, praktikos ar stažuotės tikslais?

Interaktyviąją, gausią informacijos, patarimų, testų ir žaidimų priemonę galite rasti mobilumogidas.lt. Šią priemonę sudaro keturios pagrindinės dalys, skirtos mobilumo galimybėms pažinti, pasiruošti mobilumui, turėti informacijos, kaip elgtis nuvykus svetur ir grįžus namo. Čia gausite išsamią informaciją: nuo reikalingų dokumentų iki lagamino turinio, nuo adaptacijos etapų iki nenumatytų atvejų, nuo dokumentų, patvirtinančių Jūsų įgytą patirtį iki patarimų, kaip ieškotis pirmojo darbo.

VDU Ambasadoriai

VDU Ambasadoriai – tai studijuojantys arba studijas jau baigę, mainų programoje dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams: