„Erasmus+“ dėstymo vizitai (išvykstantiems)

Dėstymo vizitų informacija išvykstantiems

Dėstymo vizitai ES/EEE šalyseDėstymo vizitai ne ES/EEE šalyse

Šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams:
ES šalys : Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Norvegija, Serbija, Turkija.
Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

Skelbiamas Erasmus+ DĖSTYMO VIZITŲ ES/EEE šalyse konkursas 2022-2023 m. m. rudens semestre

Visi 2019/2020 ak. m. pavasario semestro, 2020/2021 ak. m. rudens ir pavasario semestrų bei 2021/2022 ak. m. rudens semestro metu neįvykę Erasmus+ dėstymo vizitai gali būti perkelti į 2021/2022 ak. metų pavasario semestrą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į TRD Erasmus+ dėstymo vizitus koordinuojantį darbuotoją.

Erasmus+ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka


ES/EEE šalys:

 • ES šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
 • EEE šalys: Šiaurės Makedonijos Respublika, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija;
 • Kitos šalys: Jungtinė Karalystė, Šveicarija.

Pretenduoti į Erasmus+ dėstymo vizitų vietas turi teisę:

Visi VDU akademinio personalo atstovai.Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti dėstymo vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

VDU darbuotojai dėstymo vizitams gali vykti:

Į bet kurią Erasmus+ programos šalį, išskyrus Lietuvą bei kilmės šalį (angl. country of residence).

Į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartis (dėstoma Erasmus+ sutartyje nurodytoje studijų srityje). Erasmus+ partnerių sąrašas

Erasmus+ atrankos dėstymo vizitams vykdomos
Decentralizuotai Centralizuotai
Kada teikiamos paraiškos? Paskelbus atrankos konkursą Visus metus
Kaip teikiamos paraiškos? Užpildyta dėstymo sutartis teikiama fakultetų koordinatoriui Užpildyta dėstymo sutartis teikiama TRD koordinatoriui
Iki kada teikiamos paraiškos? Kaip skelbiama atrankos konkurso skelbime Iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos
Kada skelbiami rezultatai? Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai Iki mėnesio 10 d.
Paraiškos dokumentai Dėstymo sutartis
Kas vykdo atranką? Fakultetų dekanų sudaryta komisija Rektoriaus sudaryta komisija
Kokie yra dėstymo vizitų reikalavimai? Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas (neįskaitant kelionės) ir ne ilgiau kaip 6 dienas (įskaitant kelionę). Dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (valandų skaičius nurodytas Erasmus+ dvišalėje sutartyje, jei sutartyje tikslus valandų skaičius nėra nurodytas, dėstoma ne mažiau kaip 8 akademines valandas). Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 14 dienų (įskaitant kelionę). Dėstymo vizitui trunkant ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. Jeigu dėstymo vizitas trunka nuo 8 iki 14 dienų (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų.
Kam atrankoje teikiama pirmenybė?
 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+" studentų studijų ir (ar) praktikos galimybes priimančioje MSI ar jos partnerinėse įmonėje / organizacijoje;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendros programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+" dėstymo vizitų programoje pirmą kartą (ar mažiau kartų lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 3 metus;
 • per paskutines tris atrankas vizitams neatrinktiems ar į vizitus neišvykusiems dėstytojams.
 • Kandidatams, kurie atrankos metu jau bus suderinę dėstymo vizitą (pateiks suderintą dėstymo programą);
 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+" studentų studijų ir (ar) praktikos galimybes priimančioje MSI ar jos partnerinėse įmonėse / organizacijose;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+" dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 3 metus;
 • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
 • atsižvelgiant į vizito tikslo aktualumą VDU tarptautiškumo plėtrai.

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Dėstymo laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the teaching activity – nurodyti laikotarpį kuriuo bus dėstoma;
 • Additional day for travel needed before the first day of the activity abroad ir Additional day for travel needed following the last day of the activity abroad – laukeliai žymimi tuo atveju, kai reikalingos papildomos dienos kelionei (kelionės dieną nėra dėstoma). Jei nėra galimybės priimančios institucijos pasiekti per vieną dieną, kelionė gali trukti dvi dienas (ne daugiau kaip dvi dienos prieš ir ne daugiau kaip dvi dienos po vizito), tačiau kompensuojama tik viena kelionės diena vykstant į priimančios institucijos šalį ir viena diena grįžtant į Lietuvą. Ilgesnis komandiruotės laikotarpis turi būti nurodytas komandiruotės prašyme, jį reikia pagrįsti kelionės bilietais.

2. Suderinę kelionės datą ir sulaukę pasirašytos mobilumo sutarties:

 • užpildykite komandiruotės prašymą rektoriui (prašymo pildymo instrukcija ES/EEE šalims);
 • iš Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamento gavus rektoriaus įsakymą komandiruotei, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Jei nesate apsidraudę, siūlome:

 • apsidrausti privačiai;
 • įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ją galite įsigyti Kauno apskrities ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, tel.: +370 37 208846). Detalesnę informaciją galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje. Jau turintiems kortelę patariama patikrinti jos galiojimą.

4. Prieš pat išvykstant į Erasmus+ dėstymo vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Dėstytojams vykstantiems dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Programos šalys Vienai dienai skiriama suma
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153,00 Eur
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136,00 Eur
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Makedonija, Turkija 119,00 Eur
Šalys partnerės 180,00 Eur

*Pastaba. Šveicarijoje dalinį arba pilną finansavimą skiria priimanti institucija, skirtumas gali būti kompensuojamas VDU, iš Erasmus+ programos lėšų, gautų iš valstybės biudžeto.

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 30 dienų po finansinės sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia prašymą vykti į komandiruotę (bei dėstymo sutartį) likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po dėstymo vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Per tris dienas po vizito pristatyti:

 • Į TRD pristatyti užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of Attendance), kuriame būtų nurodyta:
  • dėstymo vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
  • dėstymo vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
  • dėstymo valandų skaičius;
  • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.
 • užpildyti dėstymo vizito ataskaitą (informacija apie ataskaitą Jums bus išsiųsta el. laišku);
 • Į TRD pristatyti kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus ir t. t.);
 • Į Finansų departamentą pristatyti užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Tik pilnai atsiskaičius už dėstymo vizitą (VDU TRD bei FD), dalyviui bus išmokėtas 30 proc. komandiruotės išlaidų likutis.

VDU pristatymo video - įžanga (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymo video - informacija (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymo video - istorija  (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymas - (PowerPoint) angl. kalba

Koks pagrindinis Erasmus+ programos tikslas?

Stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse. Ši programa suteikia puikias akademinio personalo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, skatina tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir sklaidą, intensyviųjų studijų programų, teminių tinklų organizavimą.

---

Kas gali dalyvauti Erasmus+ dėstymo vizitų programoje?

VDU akademinis personalas.

---

Kur galima rasti informacijos apie Erasmus+ programą?

Informacijos galite ieškoti:

---

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartis.

---

Kur ieškoti projekto partnerių?

Partnerių galite ieškoti:

---

Kur rasti OID (Organisation ID) kodus organizacijos identifikavimui, reikalingus pildant mobilumo sutartį?

OID kodų galite ieškoti adresu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
Išsami informacija apie OID https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid

---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.

---

Koks finansavimas gali būti skiriamas ir kokias vizito išlaidas apmoka Erasmus+ programa? (dėstymo vizitui Programos šalyse)?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumas skaičiuojamas naudojant ES parengtą skaičiuoklę);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje.
Tinkama finansuoti dėstymo vizito į Erasmus+ Programos šalis trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę).
Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

---

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį ir komandiruotės prašymą.

---

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pagal VDU TRD numatytą tvarką mobilumo sutartis gali būti skenuota siunčiama el. paštu.
Dotacijos sutartis pasirašoma atvykus į TRD, išskyrus VDU padalinius kurie nėra Kaune ar Kauno rajone (pvz. Švietimo akademija Vilniuje), tais atvejais galimas Dotacijos sutartie siuntimas registruotu paštu arba per kurjerį (pateikiant pasirašytus originalus).

---

Ar yra galimybė dėl Lietuvoje įvesto karantino Erasmus+ dėstymo vizitą perkelti į rudens semestrą?

Taip, pagal VDU Rektoriaus numatytą tvarką, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikiamas rekomendacijas, stabdomi visi 2019 m. / 2020 m. pavasario semestre planuoti Erasmus+ vizitai. Rekomenduojama šiuos vizitus perkelti į rudens semestrą. Vizitai galės būti įgyvendinti, kai vėl bus saugu keliauti.
Plačiau (VDU informacija) https://www.vdu.lt/lt/informacija-del-covid-19.
LRV informacija https://koronastop.lrv.lt/lt

---

Erasmus+ vizitui buvau rezervavęs viešbučio kambarį, dabar viešbutis nesutinka grąžinti pinigų, o siūlo dovanų čekį, kurį galima panaudoti per metus (apsigyvenant tame pačiame viešbutyje). Nesu tikras, kad situacijai pasikeitus vyksiu į šį vizitą, todėl noriu atgauti savo pinigus. Ar tokiu atveju Erasmus+ programa gali kompensuoti realiai patirtas išlaidas?

Taip, lėšos gali būti kompensuojamos, jeigu dalyvis atsisakytų dovanos kupono ir pateiktų institucijai raštiškus įrodymus, kad viešbutis nesutinka grąžinti pinigus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad gali būti kompensuojamos tik faktinės mobilumo dalyvio patirtos išlaidos, kurios neviršija mobilumui skirtos dotacijos, numatytos finansinėje sutartyje su dalyviu arba iš mobilumo organizavimo lėšų. Kiekvieną atvejį siunčianti institucija nagrinėja atskirai.

---

Ar galiu planuoti rudens semestro komandiruotes?

Komandiruočių planavimas nedraudžiamas, tačiau galiojant karantinui ir/arba ekstrimaliai padėčiai (dėl numatytų ribojimų) komandiruočių paraiškų teikimas ir tvirtinimas gali būti sustabdytas arba apribotas. Rekomenduojame susilaikyti nuo skrydžio bilietų bei apgyvendinimo paslaugų įsigijimo, kol nebus pateikta informacija apie leidimą vykdyti komandiruotes.  Taip pat rekomenduojama pasidomėti ar šalis į kurią planuojama vykti priima atvykstančius, ir ar nėra būtino karantinavimosi laikotarpio, bei kitų galimų apribojimų.

---

Šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams:
Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

„Erasmus+“ konkursas dėstymo vizitams šalių Partnerių institucijose 2022/2023 mokslo metais

„Erasmus+“ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka

Dalyvaujančios šalys partnerės
Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Pretenduoti į „Erasmus+“ dėstymo vizitų vietas turi teisę
Visi VDU akademinio personalo atstovai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti dėstymo vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

VDU darbuotojai dėstymo vizitams gali vykti

 • Į bet kurią „Erasmus+“ šalį partnerę, išskyrus kilmės šalį (angl. country of residence)
 • Į tas užsienio institucijas, kurios yra skelbiamos konkurso skelbime.

„Erasmus+“ atrankos dėstymo vizitams vykdomos
Centralizuotai

Kada teikiamos paraiškos?
Paskelbus atrankos konkursą

Kaip teikiamos paraiškos?
Užpildyta paraiška dėstymo vizitui teikiama TRD el. paštu erasmus@vdu.lt

Iki kada teikiamos paraiškos?
Kaip nurodyta atrankos konkurso skelbime

Kada skelbiami rezultatai?
Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai

Paraiškos dokumentai
Paraiška dėstymo vizito konkursui

Kas vykdo atranką?
Rektoriaus įsakymu sudaryta centralizuota atrankos komisija

Kokie yra dėstymo vizitų reikalavimai?
Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 5 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę). Dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos.

Kam atrankoje teikiama pirmenybė?

 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
 • kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
 • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t.y. daugiau nei 8 valandos;
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Dėstymo laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the teaching activity – nurodyti laikotarpį, kuriuo bus dėstoma (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Duration (days) – excluding travel days – nurodyti dėstymo dienų skaičių, neįskaitant kelionės dienų (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad ir Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad – laukeliai žymimi tuo atveju, kai reikalingos papildomos dienos kelionei (kelionės dieną nėra dėstoma).

2. Suderinę dėstymo vizitą su priimančiu universitetu:

 • TRD koordinatoriui nusiųskite visų šalių pasirašytą dėstymo sutartį. Tuomet koordinatorius Jums atsiųs informaciją, reikalingą komandiruotės paraiškos pildymui;
 • užpildykite komandiruotės paraišką (Prašymo pildymo instrukcija ne ES šalims);
 • gavus rektoriaus įsakymą komandiruotei, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Prieš vykstant vizitui turėtumėte apsidrausti ir pasidomėti, ar šalyje, į kurią vyksite, nėra rekomenduojami skiepai (informacija pateikiama http://keliauk.urm.lt/).

4. Prieš išvykstant į „Erasmus+“ dėstymo vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasirašyti finansinę sutartį bei pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Dėstytojams vykstantiems dėstymo vizitams pagal „Erasmus+“ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Šalys Vienai dienai skiriama suma
Šalys partnerės 180,00 Eur

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (Kaunas, Vilnius) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas prieš komandiruotės pradžią, jei darbuotojas pateikia paraišką vykti į komandiruotę bei dėstymo sutartį likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po dėstymo vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima ŠMPF.
Atrinkti darbuotojai iš karto po atrankos rezultatų paskelbimo pildo paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Darbuotojas per penkias darbo dienas po vizito TRD turi pristatyti:

 • užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of attendance), kuriame būtų nurodyta:
  • dėstymo vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
  • dėstymo vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
  • dėstymo valandų skaičius;
  • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.
 • elektroninę dėstymo vizito ataskaitą (apklausos anketa darbuotojui siunčiama automatiškai, kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos);
 • kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus);
 • pristatyti Finansų departamentui užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Tik pilnai atsiskaičius už dėstymo vizitą (VDU TRD bei FD), dalyviui bus išmokėtas 30 proc. komandiruotės išlaidų likutis.

Pagrindinis „Erasmus+“ programos tikslas – stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse. Ši programa suteikia puikias akademinio personalo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, skatina tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir sklaidą, intensyviųjų studijų programų, teminių tinklų organizavimą.
---

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje?

VDU akademinis personalas.
---

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą  galima vykti į Programos šalis (ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija) ir Šalis partneres (Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys).
---

Į kokias institucijas galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams Šalyse partnerėse?

Dėstymo vizitams galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria VDU yra sudaręs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį ir kuri yra skelbiama atrankos konkurso skelbime. Vizitai negali vykti dėstytojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kur rasti OID (Organisation ID) kodus organizacijos identifikavimui, reikalingus pildant mobilumo sutartį?

OID kodų galite ieškoti adresu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
Išsami informacija apie OID https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid
---

Ar yra galimybė dėl Lietuvoje įvesto karantino Erasmus+ dėstymo vizitą perkelti į rudens semestrą?

Taip, pagal VDU Rektoriaus numatytą tvarką, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikiamas rekomendacijas, stabdomi visi 2019 m. / 2020 m. pavasario semestre planuoti Erasmus+ vizitai. Rekomenduojama šiuos vizitus perkelti į rudens semestrą. Vizitai galės būti įgyvendinti, kai vėl bus saugu keliauti.
Plačiau skaitykite https://www.vdu.lt/lt/informacija-del-covid-19.
---

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente:

 • „Erasmus+“ dėstymo vizitai ES/EEE šalyse
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Žemės ūkio akademija
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas
 • El. paštas