„Erasmus+“ dėstymo vizitai (išvykstantiems)

Dėstymo vizitų informacija išvykstantiems

Dėstymo vizitai ES/EEE šalyseDėstymo vizitai ne ES/EEE šalyse

Šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams:
ES šalys : Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Norvegija, Serbija, Turkija.
Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

Skelbiamas Erasmus+ DĖSTYMO VIZITŲ ES/EEE šalyse konkursas 2024-2025 m. m. rudens semestre!

Pretenduoti į  „Erasmus+“ dėstymo vizitų vietas turi teisę:

Visi VDU dėstytojai: VDU ar užsienio MSI akademinio personalo atstovai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti dėstymo vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU ir turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

VDU darbuotojai dėstymo vizitams gali vykti:

 • Į bet kurią Erasmus+ programos šalį, išskyrus Lietuvą bei kilmės šalį (angl. country of residence).
 • Į tas užsienio MSI, su kuriomis yra sudarytos „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys.
Erasmus+ atrankos dėstymo vizitams vykdomos
Decentralizuotai Centralizuotai
Kada teikiamos paraiškos? Paskelbus atrankos konkursą Visus metus
Kaip teikiamos paraiškos? Paraiška teikiama Mobility Online sistemoje (instrukcijos) Užpildyta dėstymo sutartis teikiama TRD koordinatoriui
Iki kada teikiamos paraiškos? Kaip skelbiama atrankos konkurso skelbime Iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos
Kada skelbiami rezultatai? Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai Iki mėnesio 10 d.
Paraiškos dokumentai Dėstymo sutartis Dėstymo sutartis
Kas vykdo atranką? Akademinių padalinių vadovų sudarytos atrankos komisijos Rektoriaus sudaryta komisija
 Finansavimas skiriamas šio tipo vizitams
 • Dėstymui Transform4Europe aljanso MSI;
 • Dėstymui ir dalyvavimui partnerių institucijų studentų baigiamųjų darbų gynimų komisijose;
 • Dėstymui mišriose intensyviose programose (MIP) / intensyvaus kurso dėstymui;
 • Dėstymui ir kitoms čia nenurodytoms veikloms, kurios iš esmės prisidėtų prie bendrųjų VDU tarptautiškumo strateginių tikslų įgyvendinimo.
Paraiškos tinkamumo kriterijai
 • Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas ir ne ilgiau kaip 4 dienas (neįskaitant kelionės);
 • Pasirinkta VDU partnerinė MSI (pasirenkama Mobility Online sistemoje);
 • Numatytos ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos;
 • Pateikti vizito tikslai, pridėtinė vertė, nurodytos paskaitų / seminarų temos bei laukiami rezultatai;
 • Dėstymo sutartis / paraiška pasirašyta (patvirtinta) paraišką teikiančio darbuotojo bei jo padalinio vadovo.
 • Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 2 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 14 dienų (įskaitant kelionę);
 • pasirinkta VDU partnerinė MSI;
 • ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos;
 • pateikti vizito tikslai, pridėtinė vertė, nurodytos paskaitų / seminarų temos bei laukiami rezultatai;
 • Dėstymo sutartis pasirašyta ją teikiančio darbuotojo, jo padalinio vadovo bei priimančios institucijos atstovo.
Papildomi balai skiriami
 • Kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • Kandidatams, kurie atrankos metu jau bus suderinę dėstymo vizitą, t. y. pateiks suderintą Dėstymo sutartį;
 • Vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos;
 • Kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje  pirmą kartą;
 • Kandidatams, pasirinkusiems dėstyti Transform4Europe aljanso MSI;
 • Mažiau galimybių turintiems dalyviams.
 • Kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • Vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos;
 • Mažiau galimybių turintiems kandidatams.

„Erasmus+“ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Dėstymo laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the physical mobility – nurodyti laikotarpį, kuriuo bus dėstoma;
 • Jei nėra galimybės priimančios institucijos pasiekti per vieną dieną, kelionė gali trukti dvi dienas (ne daugiau kaip dvi dienos prieš ir ne daugiau kaip dvi dienos po vizito), tačiau kompensuojama tik viena kelionės diena vykstant į priimančios institucijos šalį ir viena diena grįžtant į Lietuvą. Ilgesnis komandiruotės laikotarpis turi būti nurodytas komandiruotės prašyme, jį reikia pagrįsti kelionės bilietais.

2. Suderinę kelionės datą ir sulaukę pasirašytos mobilumo sutarties:

 • Išsiųskite sutartį Tarptautinių ryšių departamento koordinatorei;
 • Užpildykite komandiruotės prašymą rektoriui (instrukcijas atsiųs Tarptautinių ryšių departamento koordinatorė);
 • Gavus patvirtinimą, kad komandiruotės prašymas yra patvirtintas, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Dalyvis mobilumo laikotarpiui privalo apsidrausti. Draudimo apsauga turi apimti mažiausiai sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

4. Prieš pat išvykstant į "Erasmus+" dėstymo vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Dėstytojams vykstantiems dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Programos šalys Vienai dienai skiriama suma
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

180,00 Eur
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (Regionas Nr. 13) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas

160,00 Eur
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 140,00 Eur

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma Ekologiškos kelionės - skiriama suma
Nuo 10 iki 99 km: 23,00 Eur -
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur 210,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur 320,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur 410,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur 610,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur -
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur -

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (VDU, Kauno) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. Dirbantiems ŠA Vilniaus padalinyje žymėti, kad kilmės vieta – Vilnius.

Nauja! Ekologiška kelionė – kelionė į priimančią instituciją ir atgal, kuriai naudojamos mažai aplinką teršiančios transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionė automobiliu su bendrakeleiviais taip pat dalyvaujančiais mobilumo veikloje. Pasirinkus tokią kelionę, informuoti Tarptautinių ryšių departamentą prieš pildant prašymą komandiruotei bei, atsiskaitant už komandiruotę, pateikti tokio tipo kelionę pagrindžiančius dokumentus: autobuso / traukinio bilietus, kuro pylimo kvitą ir automobilio dokumentų kopiją. Kartu su finansine sutartimi pasirašoma Sąžiningumo deklaracija.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas per 30 dienų po finansinės sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia prašymą vykti į komandiruotę (bei dėstymo sutartį) likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po dėstymo vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Per penkias dienas po vizito pristatyti:

 • Į TRD pristatyti užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of Attendance), kuriame būtų nurodyta:
  • dėstymo vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
  • dėstymo valandų skaičius;
  • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal  Erasmus+ programą.
 • užpildyti dėstymo vizito ataskaitą (informacija apie ataskaitą Jums bus išsiųsta el. laišku);
 • Į TRD pristatyti kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus ir t. t.);
 • Į Finansų departamentą pristatyti užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Tik pilnai atsiskaičius už dėstymo vizitą (VDU TRD bei FD), dalyviui bus išmokėtas 30 proc. komandiruotės išlaidų likutis.

VDU pristatymo video - įžanga (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymo video - informacija (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymo video - istorija  (YouTube) angl. kalba

VDU pristatymas - (PowerPoint) angl. kalba

Kur galima rasti informacijos apie „Erasmus+“ programą?

Informacijos galite ieškoti:

---

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis.

---

Kur rasti OID (Organisation ID) kodus organizacijos identifikavimui, reikalingus pildant mobilumo sutartį?

Išsami informacija apie OID https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid

---

Kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu.

---

Koks finansavimas gali būti skiriamas ir kokias vizito išlaidas apmoka Erasmus+ programa? 

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumas skaičiuojamas naudojant ES parengtą skaičiuoklę);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje.
Tinkama finansuoti dėstymo vizito į Erasmus+ Programos šalis trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę).
Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

---

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį ir komandiruotės prašymą.

---

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pagal VDU TRD numatytą tvarką mobilumo sutartis gali būti skenuota ir siunčiama el. paštu.

---

Erasmus+ vizitui buvau rezervavęs viešbučio kambarį, dabar viešbutis nesutinka grąžinti pinigų, o siūlo dovanų čekį, kurį galima panaudoti per metus (apsigyvenant tame pačiame viešbutyje). Nesu tikras, kad situacijai pasikeitus vyksiu į šį vizitą, todėl noriu atgauti savo pinigus. Ar tokiu atveju Erasmus+ programa gali kompensuoti realiai patirtas išlaidas?

Taip, lėšos gali būti kompensuojamos, jeigu dalyvis atsisakytų dovanos kupono ir pateiktų institucijai raštiškus įrodymus, kad viešbutis nesutinka grąžinti pinigus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad gali būti kompensuojamos tik faktinės mobilumo dalyvio patirtos išlaidos, kurios neviršija mobilumui skirtos dotacijos, numatytos finansinėje sutartyje su dalyviu arba iš mobilumo organizavimo lėšų. Kiekvieną atvejį siunčianti institucija nagrinėja atskirai.

Šalys, į kurias galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams:
Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Konkursas "Erasmus+" dėstymo vizitams ne ES/EEE šalyse 2024/2025 mokslo metų rudens semestro metu!

Paraiškų teikimo instrukcijas rasite čia.

„Erasmus+“ darbuotojų dėstymo bei mokymosi vizitų organizavimo tvarka

Dalyvaujančios šalys partnerės
Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Pretenduoti į „Erasmus+“ dėstymo vizitų vietas turi teisę
Visi VDU akademinio personalo atstovai. Trečiųjų šalių piliečiai, norintys vykti dėstymo vizitams, turi būti sudarę darbo sutartį su VDU.

VDU darbuotojai dėstymo vizitams gali vykti

 • Į bet kurią „Erasmus+“ šalį partnerę, išskyrus kilmės šalį (angl. country of residence)
 • Į tas užsienio institucijas, kurios yra skelbiamos konkurso skelbime.

„Erasmus+“ atrankos dėstymo vizitams vykdomos
Centralizuotai

Kada teikiamos paraiškos?
Paskelbus atrankos konkursą

Kaip teikiamos paraiškos?
Paraiškų teikimo instrukcijas rasite čia.

Iki kada teikiamos paraiškos?
Kaip nurodyta atrankos konkurso skelbime

Kada skelbiami rezultatai?
Rezultatai skelbiami pasibaigus atrankai

Paraiškos dokumentai
Paraiškos teikimo forma skelbiama atrankos metu

Kas vykdo atranką?
Rektoriaus įsakymu sudaryta centralizuota atrankos komisija

Kokie yra dėstymo vizitų reikalavimai?
Vizitas turi trukti ne trumpiau kaip 5 dienas (neįskaitant kelionės), ir ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę). Dėstymo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos.

Dėstymo vizitų atrankos tinkamumo kriterijai:

 • pasirinkta VDU partnerinė MSI (skelbiama konkurso kvietime);
 • ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos;
 • pateikti vizito tikslai, pridėtinė vertė, nurodytos paskaitų / seminarų temos bei laukiami rezultatai;
 • paraiška pasirašyta (patvirtinta) paraišką teikiančio darbuotojo bei jo padalinio vadovo.

Paraiškos turinys vertinimas 3 balų skalėje pagal kriterijų „Pridėtinė vertė dalyviui, padaliniui ir universitetui“. Pridėtinė vertė dalyviui, padaliniui ir universitetui bus vertinama atskirai, skiriant maksimaliai po 3 balus kiekvienam kriterijui, kur 1 balas – pagrįsta silpnai, 2 balai – pagrįsta nepilnai / trūksta pagrindimo, 3 balai – puikiai aprašyta pridėtinė vertė.

Papildomi balai skiriami:

 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba (1 balas);
 • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos (1 balas);
 • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje (Trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės) pirmą kartą (1 balas);
 • Mažiau galimybių turintiems kandidatams (1 balas).

1. Su priimančia MSI suderinkite:

Dėstymo laikotarpio įvardijimas mobilumo sutartyje:

 • Planned period of the teaching activity – nurodyti laikotarpį, kuriuo bus dėstoma (ne mažiau kaip 5 dienos);
 • Duration (days) – excluding travel days – nurodyti dėstymo dienų skaičių, neįskaitant kelionės dienų (ne mažiau kaip 5 dienos);

2. Suderinę dėstymo vizitą su priimančiu universitetu:

 • TRD koordinatoriui nusiųskite visų šalių pasirašytą dėstymo sutartį. Tuomet koordinatorius Jums atsiųs informaciją, reikalingą komandiruotės paraiškos pildymui;
 • užpildykite komandiruotės paraišką;
 • gavus rektoriaus įsakymą komandiruotei, TRD koordinatorius parengs finansinę sutartį, kurią privalote pasirašyti iki vizito pradžios.

3. Prieš vykstant vizitui turėtumėte apsidrausti ir pasidomėti, ar šalyje, į kurią vyksite, nėra rekomenduojami skiepai (informacija pateikiama http://keliauk.urm.lt/).

4. Prieš išvykstant į „Erasmus+“ dėstymo vizitą užeikite į Tarptautinių ryšių departamentą pasirašyti finansinę sutartį bei pasiimti informacinio paketo, skirto universiteto pristatymui partnerinėje mokslo ir studijų institucijoje (MSI).

Dėstytojams vykstantiems dėstymo vizitams pagal „Erasmus+“ programą, kompensuojamos dviejų tipų išlaidos:

1. Pragyvenimo išlaidos

Šalys Vienai dienai skiriama suma
Šalys partnerės 180,00 Eur

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos (Kaunas, Vilnius) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

70 proc. komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas prieš komandiruotės pradžią, jei darbuotojas pateikia paraišką vykti į komandiruotę bei dėstymo sutartį likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo vizito.

Grįžęs po vizito darbuotojas privalo atsiskaityti, pristatydamas žemiau nurodytus dokumentus (žr. „Atsiskaitymas po dėstymo vizito“). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo darbuotojui išmokamas 30 proc. likutis.

Specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų, tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir sprendimą priima ŠMPF.
Atrinkti darbuotojai iš karto po atrankos rezultatų paskelbimo pildo paraišką papildomam finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD.

Darbuotojas per penkias darbo dienas po vizito TRD turi pristatyti:

 • užsienio šalies MSI įgalioto atstovo pasirašytą dalyvavimo pažymėjimą (angl. Certificate of attendance), kuriame būtų nurodyta:
  • dėstymo vizito laikotarpis, įskaitant kelionės dienas;
  • dėstymo vizito laikotarpis, neįskaitant kelionės dienų;
  • dėstymo valandų skaičius;
  • nurodyta, kad šis vizitas buvo organizuotas pagal Erasmus+ programą.
 • elektroninę dėstymo vizito ataskaitą (apklausos anketa darbuotojui siunčiama automatiškai, kitą dieną po vizito, iš „Mobility Tools“ sistemos);
 • kelionės dokumentus (lėktuvo / autobuso/ traukinio bilietus);
 • pristatyti Finansų departamentui užpildytą ir pasirašytą komandiruotės pažymėjimą.

Tik pilnai atsiskaičius už dėstymo vizitą (VDU TRD bei FD), dalyviui bus išmokėtas 30 proc. komandiruotės išlaidų likutis.

Pagrindinis „Erasmus+“ programos tikslas – stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse. Ši programa suteikia puikias akademinio personalo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, skatina tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir sklaidą, intensyviųjų studijų programų, teminių tinklų organizavimą.
---

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje?

VDU akademinis personalas.
---

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą  galima vykti į Programos šalis (ES šalys, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija) ir Šalis partneres (Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys).
---

Į kokias institucijas galima vykti „Erasmus+“ dėstymo vizitams Šalyse partnerėse?

Dėstymo vizitams galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria VDU yra sudaręs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį ir kuri yra skelbiama atrankos konkurso skelbime. Vizitai negali vykti dėstytojo gyvenamoje šalyje (angl. country of residence).
---

Kur rasti OID (Organisation ID) kodus organizacijos identifikavimui, reikalingus pildant mobilumo sutartį?

OID kodų galite ieškoti adresu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
Išsami informacija apie OID https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid
---

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente:

 • „Erasmus+“ dėstymo vizitai ES/EEE šalyse
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Užsienio kalbų institutas, Žemės ūkio akademija
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas
 • El. paštas
 • Gamtos mokslų fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija, Švietimo akademija
 • Gabrielė Damijonienė
 • Telefonas
 • El. paštas
  Gabriele.Damijoniene@vdu.lt