Struktūra ir valdymas

VDU valdymas

Universitetas turi kolegialius valdymo organus – Universiteto Tarybą bei Senatą – ir vienasmenį valdymo organą rektorių. Rektoriaus patariamoji institucija yra rektoratas.

Taryba

Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus, tvirtina universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus, nustato universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, taip pat svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. Sužinok daugiau.

Senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, sudaromas 5 metams iš 61–71 mokslininko, pripažintų menininkų bei studentų. Dabartinis Senatas penkerių metų kadencijai sudarytas 2020 m. lapkričio 17 d. Sužinok daugiau.

Rektorius

Rektorius yra Universiteto vienasmenis valdymo organas, veikia Universiteto vardu ir jam atstovauja. Universiteto rektorių 5 metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto Taryba. Rektorius atsako už tai, kad universiteto veikla atitiktų įstatymus, universiteto statutą, kitus teisės aktus, leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu ir sprendžia kitus klausimus. 2020 m. Universiteto Taryba rektoriumi antrai kadencijai išrinko prof. Juozą Augutį.

Visų Universiteto rektorių sąrašas.

Rektoratas

Rektoriaus patariamoji institucija yra rektoratas. Jį sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai ir jiems prilygintų akademinių padalinių vadovai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai. Rektoratas rengia universiteto plėtros perspektyvinius planus, svarsto studijų, mokslo, ūkio organizavimo klausimus, rengia universiteto veiklos metinę ataskaitą, pedagoginio krūvio normas ir kitus darbo normatyvus, koordinuoja ir kontroliuoja fakultetų ir kitų savarankiškų padalinių darbą, koordinuoja universiteto ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo, studijų, verslo, pramonės ir kitomis institucijomis, atlieka kitas funkcijas. Visų Rektorato narių sąrašas su gyvenimo aprašymais.

Rektorato darbą organizuoti padeda Rektorato sekretoriatas.

VDU struktūra

Išsamų universiteto padalinių sąrašą patogu peržiūrėti Universiteto padalinių rodyklėje.