Tarptautiniai ryšiai

Atvirumas pasauliui – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) visų veiklų principas: nuo bendradarbiavimo tarp institucijų iki individualių iniciatyvų, nuo pilnų studijų iki trumpalaikių programų, nuo partnerysčių su užsienio tyrėjais ir akademikais iki įvairių projektų.

VDU – pasauliui, kalboms ir kultūroms atvira institucija, kurioje nuolatos plėtojami tarptautiniai tinklai ir tarpkultūriniai ryšiai, dalyvaujama tarptautiniuose mokslo, akademiniuose ir socialiniuose projektuose, skatinamas dėstytojų, neakademinio personalo ir studentų mobilumas, siekiama sukurti sąlygas dialogui ir tolerancijai. VDU mato Universitetą kaip instituciją, neapribotą siaurų politinių, ideologinių ir ekonominių veiksnių. Tai vieta, kur kiekvienas yra gerbiamas ir vertinamas, bei kur galima įgyti įvairiapusišką išsilavinimą bei plėsti savo pažinimo ribas, rinktis ne tik specialybinius, bet ir įvairius kitų sričių kursus ir daugiau nei 30 klasikinių ir moderniųjų kalbų.

Dėl šios priežasties svarbus vaidmuo universitete tenka VDU tarptautinių ryšių departamentui (TRD), atsakingam už sėkmingus VDU ir pasaulio santykius, partnerystes tarp institucijų, projektų įgyvendinimą, studentų ir personalo mainus ir kitas veiklas, gerinančias studijų ir tyrimų sistemos kokybę.

Tarptautinio ryšių departamento funkcijos / veiklos:

  • VDU tarptautinę reputaciją įgalinantis bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio institucijomis;
  • Universiteto personalo, studentų ir dėstytojų mobilumo programų koordinavimas, trumpųjų kursų, vasaros mokyklų ir stažuočių organizavimas;
  • Atvykstančių studentų koordinavimas ir įvairiapusė pagalba įsikuriant Lietuvoje;
  • Glaudus bendradarbiavimas su kitais VDU padaliniais partnerysčių plėtros ir mobilumo programų įgyvendinimo klausimais;
  • Informacijos apie studijų ir mainų galimybes bei tarptautines VDU veiklas sklaida;
  • Tarptautinių veiklų ir studijų universitete marketingas ir bendradarbiavimo galimybių pristatymas užsienyje;
  • Tarptautiškumo strategijos ir praktinių įrankių, didinančių VDU matomumą užsienio šalyse kūrimas. 

VDU TRD naujienos