VDU dvišalių mainų studijos

Vytauto Didžiojo universiteto dvišalių mainų studijos – tai išskirtinė galimybė, kurios dėka stiprinamos asmeninės savybės, gilinamos savo studijų krypties ir užsienio kalbų žinios, susipažįstama su užsienio šalių studijų išskirtinimumu, artimiau pamatomos kitos kultūros, atrandami nauji interesai, užmezgamos pažintys ir parsivežamos nepamirštamos patirtys.

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių. Šalių ir universitetų sąrašas, į kuriuos galima vykti studijų mainams, skelbiamas kiekvienos VDU dvišalių mainų studijų atrankos metu.

Naudinga informacija

VDU mobilumo stipendijaAtrankaInformacija atrinktiems studentams

VDU mobilumo stipendija

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už Europos Sąjungos ribų, 2009 m. įsteigė VDU mobilumo stipendiją. Kiekvieną semestrą skelbiamas VDU mobilumo stipendijų konkursas.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas pasirenka studijoms užsienyje.

Stipendijos

Šalių grupė Studijų trukmė Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 3–10 mėn. 550 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 3–10 mėn. 450 Eur/mėn.

Išsamią informaciją apie stipendijų dydžius galite rasti įsakyme dėl Mobilumo stipendijų dydžio nustatymo.

Išsamią informaciją apie studentų atranką ir stipendijų mokėjimo tvarką galite rasti VDU mobilumo stipendijų apraše.

Du kartus per metus, pavasario ir rudens semestre, skelbiamas VDU mobilumo stipendijos konkursas. Konkurse gali dalyvauti gerai besimokantys, neturintys akademinių skolų, I-IV kurso bakalauro, I-II kurso magistrantūros, I-IV kurso vientisųjų, I-III kurso doktorantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Kandidatai vertinami pagal žemiau pateikiamus kriterijus:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai, kurių vidurkis aukštesnis nei 8 balai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai (jeigu studentas dalyvauja konkurse I-ame semestre - bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlio mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • motyvacija;
 • papildoma akademinės, profesinės ar visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Atranka VDU dvišalių mainų studijoms sudaryta iš dviejų etapų:

I atrankos etape kandidatai turi užpildyti elektroninę atrankos formą (angl. Application form for non-EU exchange studies (bilateral and Erasmus+ exchange)), kurioje pateikiama:

 • bendroji informacija;
 • motyvacinis laiškas;
 • papildomos veiklos aprašymas.

Rekomenduojama iš anksto numatyti studijų dalykus, planuojamus studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje, bei juos preliminariai suderinti su fakulteto koordinatoriumi (angl. Academic Coordinator).

II atrankos etapas – esant poreikiui, kandinatai kviečiami pokalbiui su atrankos komisijos nariais, kuris organizuojamas per 2 savaites po I-ojo etapo pabaigos.

Galutiniai atrankos rezultatai pranešami dalyviams el.paštu ir skelbiami VDU TRD interneto svetainėje per savaitę nuo II atrankos etapo pabaigos.

Paskelbus atrankos rezultatus su kandidatais susisiekia jiems priskirtas VDU Tarptautinių ryšių departamento (TRD) koordinatorius, kuris suteikia visą informaciją apie svarbius mobilumo dokumentus prieš studijas, studijų metu bei pasibaigus studijų laikotarpiui:

TRD koordinatorius padeda atrinktiems studentams teisingai ir laiku pateikti dokumentus priimančiai aukštojo mokslo institucijai. Tuo tarpu studentas savarankiškai įsipareigoja:

 • Su fakulteto koordinatoriumi (ang. Academic Coordinator) suderinti studijų dalykus, pasirinktus studijuoti priimančioje aukštojo mokslo institucijoje, parengti studijų sutartį (angl. Learning Agreement) ir pasirašytą dokumentą pristatyti TRD koordinatoriui.
 • Užpildyti prašymą fakulteto dekanui, gauti parašus padedant fakulteto koordinatoriui ir dokumento originalą  (karantino metu priimama kopija) pateikti TRD koordinatoriui.
 • Užpildyti asmens duomenų formą - angl. Outgoing-Personal Data Form - Study Exchange, reikalingą finansinės sutarties parengimui.
 • Prieš išvykstant TRD koordinatoriui nusiųsti priėmimo laišką (ang. Acceptance Letter) su studijų pradžios ir pabaigos datomis (ir/ar papildomai pateikti akademinį kalendorių (ang. Academic Calendar) ir susitarti dėl VDU dvišalių mainų programos stipendijos sutarties pasirašymo.

Studijų laikotarpio užsienyje pradžioje:

 • Jeigu keičiasi studijų dalykų užsienio institucijoje sąrašas, privalote užpildyti studijų dalykų keitimo sutartį (angl. Changes of Learning Agreement) ir ją nusiųsti el. paštu fakulteto koordinatoriui bei TRD koordinatoriui.
 • Su visais užsienio dėstytojais susitarkite, kad galutinis dalyko įvertinimas būtų pažymys. VDU neužskaitomas rezultatas – įskaita (angl. pass). Dėstytojui nesutikus dalyko įvertinti pažymiu, apie tai informuokite fakulteto koordinatorių ir pakeiskite dalyką kitu.

Viso studijų laikotarpio užsienyje metu skatiname būti aktyviais VDU ambasadoriais ir pasinaudoti visomis galimybėmis garsinti savo universitetą.

Studijų laikotarpio pabaigoje:

 • paprašykite, kad užsienio universiteto koordinatorius pasirašytų mainų laikotarpio patvirtinimą (ang. Mobility Period Statement) arba išduotų atitinkamą dokumentą, kuriame patvirtintos studijų laikotarpio datos turi sutapti su VDU mobilumo stipendijos finansinėje sutartyje patvirtintomis studijų laikotarpio datomis;
 • Nuoširdžiai kviečiame dalintis vaizdiniais ir patirtimis studijuojant užsienyje juos atsiunčiant el. paštu Juste.Lenortaviciene@vdu.lt. Jums sutikus, jūsų patirtys būtų pasidalintos su būsimais mainų studentais paviešinant jas TRD svetainėje.

Grįžus iš mainų laikotarpio, studentas įsipareigoja:

 • TRD koordinatoriui pristatyti priimančios institucijos pasirašytą mainų laikotarpio patvirtinimą (angl. Mobility Period Statement) arba atitinkamą dokumentą, kuriame studijų laikotarpio datos sutampa su finansinėje sutartyje patvirtintomis datomis.
 • Gavus pažymių išklotinę (angl. Transcript of Records) - dokumentą atspindintį išklausytus dalykus užsienio universitete ir gautus įvertinimus - apsilankyti pas fakulteto koordinatorių ir užbaigti dalykų įskaitymo procedūrą.

VDU Ambasadoriai

VDU Ambasadoriai – tai VDU mainų programose dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams:

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: