VDU dvišalių mainų studijos

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs  daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių. Kiekvienos atrankos metu pateikiamas atskiras priimančių partnerinių aukštojo mokslo institucijų sąrašas, kurį galima rasti skelbime apie prasidėjusį VDU dvišalių mainų konkursą studijoms.

Aktuali informacija/ naujienos

VDU mobilumo stipendijaAtrankaInformacija atrinktiems studentams

VDU mobilumo stipendija

Siekiant paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už ES ribų, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigta VDU mobilumo stipendija, skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijoms į universitetus už ES ribų.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas (-ė) pasirenka studijoms užsienyje.

Stipendijos

Šalių grupė Praktikos trukmė Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 450 Eur/mėn.

Išsamią informaciją apie studentų atranką ir stipendijų skyrimo tvarką galite rasti Mobilumo stipendijų apraše bei įsakyme dėl Mobilumo stipendijų dydžio nustatymo.

Du kartus per metus, pavasario ir rudens semestre, skelbiama atranka VDU mobilumo stipendijai gauti. Atrankoje gali dalyvauti gerai besimokantys, neturintys akademinių skolų, I-IV kurso bakalauro, I-II kurso magistrantūros, I-IV kurso vientisųjų, I-III kurso doktorantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Kandidatai vertinami pagal žemiau pateikiamus kriterijus:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai, kurių vidurkis aukštesnis negu 8. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • motyvacija;
 • papildomos akademinės, profesinės ar visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Atranka į VDU dvišalių mainų studijas sudaryta iš dviejų atrankos etapų:

I atrankos etape kandidatai turi užpildyti elektroninę atrankos formą (Application form for non-EU exchange studies (bilateral and Erasmus+ exchange)), kurioje pateikiama:

 • bendroji informacija;
 • motyvacinis laiškas;
 • papildomos veiklos aprašymas.

Rekomenduojama iš anksto numatyti studijų dalykus, planuojamus studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje, bei juos preliminariai suderinti su katedra VDU.

II atrankos etapas – esant poreikiui, vykdomas pokalbis su atrankos komisijos nariais – organizuojamas per 2 savaites po I-ojo etapo pabaigos.

Galutiniai atrankos rezultatai per savaitę nuo II atrankos etapo skelbiami VDU tinklapio Tarptautinių ryšių departamento naujienų skiltyje.

Paskelbus atrankos rezultatus su kandidatais susisiekia jiems priskirti VDU Tarptautinių ryšių departamento (TRD) koordinatoriai, kurie padeda atrinktiems studentams teisingai ir laiku pateikti dokumentus priimančiai aukštojo mokslo institucijai. Tuo tarpu studentas savarankiškai įsipareigoja:

 • katedroje kartu su studijų programos VDU vadovais suderinti studijų dalykus, pasirinktus studijuoti priimančioje aukštojo mokslo institucijoje užsienyje;
 • užpildyti prašymą fakulteto dekanui (prašymo forma) bei studento ir dekano pasirašytą jo originalą pateikti priskirtam koordinatoriui TRD;
 • užpildyti ir pateikti asmens duomenų formą (duomenų forma) priskirtam koordinatoriui TRD;
 • prieš išvykstant apsilankyti VDU TRD finansinės bei VDU dvišalių mainų programos dalinių mainų studijų užsienyje sutarties pasirašymui.

Studijų mainų užsienyje pradžioje studentas turi informuoti savo katedrą bei koordinatorių TRD, jei paskeitė iš anksto suderintas studijų dalykų užsienio institucijoje sąrašas. Studentas privalo informuoti savo katedrą ir TRD užpildydamas ir atsiųsdamas dalykų pasikeitimo formą (studijų dalykų pasikeitimo forma).

Viso periodo užsienyje metu studentai skatinami būti aktyviais ir entuziastingais VDU ambasadoriais, besinaudojančiais galimybėmis garsinti universitetą bei jo teikiamas galimybes. Studentai taip pat maloniai kviečiami dalintis vaizdiniais, rašytiniais ar kitais įspūdžiais studijuojant užsienyje juos persiunčiant į mobility@vdu.lt.

Grįžus iš mainų studentas įpareigotas:

 • į TRD pristatyti priimančios institucijos pasirašytą laikotarpio patvirtinimą (angl. Period Statement), kuriame nurodytos datos turi sutapti su finansinėje sutartyje nurodytomis datomis;
 • užtikrinti, jog pažymių išklotinė (angl. Transcript of Records) bus persiunčiame tiesiogiai į TRD;
 • apsilankyti katedroje aptarimui dėl tinkamo dalykų įskaitymo.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: