Projektai

Vytauto Didžiojo universitetas aktyviai dalyvauja įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius mokslo tyrimų bei eksperimentinės plėtros projektus, akcentuojant mokslinio bendradarbiavimo pagrindu siekiamų projektinių rezultatų inovatyvumą, tarpdiscipliniškumą bei praktinio pritaikymo reikšmingumą mokslo ir studijų kokybės užtikrinimui ir gerinimui.

Universitetas koordinatoriaus ir/ar partnerio teisėmis dalyvauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje Horizontas2020, Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programoje mokslo ir technologijų srityje COST, Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programoje Erasmus+, Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinėje bendradarbiavimo programoje Nordplus bei kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų programose.

Universiteto mokslininkai Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis taip pat įgyvendina nacionalinius skirtingų programų projektus, administruojamus Lietuvos mokslo tarybos (LMT), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA), Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), bei orientuotus į mokslinio potencialo raišką ir rezultatų sklaidą, sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimą.

Vytauto Didžiojo universitetas kasmet plėtoja mokslinės veiklos komercinimo galimybes, siekdamas užtikrinti mokslo tyrimų bei eksperimentinės plėtros paslaugų prieinamumą, stiprinti mokslo ir verslo partnerystę, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, inovatyvių produktų patentavimo veiklas. 2017 m. sukurta ir pradėta įgyvendinti Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo tvarka skatina Universitete sukurtų naujų produktų, inovatyvių technologijų ar metodų patentavimą ir autorių teisių apsaugą.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitete įgyvendinama daugiau kaip 100 projektų biotechnologijų, biofizikos, technologijų teisės, skaitmeninių technologijų, ekonomikos, edukologijos, sociologijos, filosofijos, kompiuterinės lingvistikos, kalbos įsisavinimo ir dvikalbystės, kūrybinių industrijų, mokslininkų mobilumo ir kitose srityse.

 

>>>Projektų informacinė bazė<<<

 

Tarptautinių projektų sąrašai:

 

Nacionalinių agentūrų projektų sąrašai: