Biblioteka

Misija

Bibliotekos misija − aprūpinti Universiteto studentus, dėstytojus, mokslininkus ir tyrėjus reikalingais informacijos ištekliais bei efektyviomis akademinės informacijos paslaugomis, kurti palankią studijų ir mokslo aplinką, diegti pažangias bibliotekų technologijas, ugdyti Universiteto bendruomenės narių informacinį raštingumą.

Bibliotekos uždaviniai:

 • užtikrinti kokybiško studijoms ir mokslui reikalingų informacijos išteklių fondo (tarp jų ir Universiteto leidinių) kaupimą, saugojimą bei prieinamumą;
 • kurti palankią ir pažangią fizinę ir elektroninę Bibliotekos informacinę aplinką ir paslaugų infrastruktūrą;
 • užtikrinti Bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą, didinti Universiteto mokslinės produkcijos matomumą ir naudojimą;
 • ugdyti Universiteto bendruomenės informacinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas,  užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę;
 • dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose, perimti inovatyvią akademinių bibliotekų valdymo, darbo organizavimo bei paslaugų modernizavimo patirtį;
 • skatinti nuolatinį Bibliotekos darbuotojų kompetencijų ugdymą siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.
Biblioteka šiandien. Faktai ir skaičiai                                                  
 • Bibliotekos plotas – 5828 m2.
 • Visi bibliotekos veiklos procesai (komplektavimas, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas, informacijos paieška ir pateikimas, statistika) automatizuoti. Nuo 1996 m. iki 1999 m. veikė bibliotekos sistema CICERO, Dantek, Danija; nuo 1999 m. veikia integrali bibliotekos informacijos sistema ALEPH 500 ExLibris, Izraelis.
 • Bibliotekos paslaugos teikiamos daugiau nei9tūkst. vartotojų, kurie aptarnaujami 8 bibliotekos padaliniuose su 770 darbo vietų: 237 jų kompiuterizuotos, 20 individualaus ir grupinio darbo patalpų (133 darbo vietos). Visuose bibliotekos padaliniuose įrengta 19 darbo vietų lankytojams, turintiems specialiųjų poreikių. Bibliotekoje veikia savarankiško leidinių išdavimo/grąžinimo įrenginiai (RFID), kuriais naudodamiesi vartotojai patys gali pasiskolinti/ grąžinti leidinius, prasitęsti leidinių grąžinimo terminus. Taip pat sudarytos sąlygos pasiskolintus leidinius grąžinti visą parą (įrengtas savarankiško grąžinimo įrenginys bibliotekos pastato sienoje K. Donelaičio g. 52).
 • Bibliotekos informacijos išteklių fondas kaupiamas pagal universiteto studijų ir mokslo kryptis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikius, studijų programų kaitą. Iš viso bibliotekos fonde saugoma apie 1,1 mln. tradicinių dokumentų, fondas kasmet papildomas apie 20 tūkst. fondo naujienų. Nuo 2011 m. kaupiamas rankraščių fondas. Apie 280 tūkst. aktualiausių leidinių prieinami vartotojams atviruose bibliotekos fonduose (lentynose). Didžioji fondo sudedamoji dalis – el. dokumentai. Universiteto bendruomenė turi prieigą prie 59 mokslinės informacijos licencijuojamų duomenų bazių, kuriose gali skaityti daugiau nei 700 tūkst. el. dokumentų (el. knygų, el. žurnalų, el. konferencijų medžiagų ir kt. el. dokumentų); per 30 tūkst. el. dokumentų el. publikacijų talpykloje. Bendruomenės nariai kasmet atlieka daugiau nei 2,5 mln. paieškų, atsisiunčia ir skaito daugiau nei 3,3 mln. viso teksto dokumentų.
 • Svarbi bibliotekos veiklos kryptis – informacinio raštingumo ugdymasMokymai skirti bendruomenės narių gebėjimų – identifikuoti, surasti, gauti, vertinti, atrinkti, etiškai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių ir efektyviai ją tvarkyti – ugdymui.
 • Bibliotekos kuriamos ir administruojamos informacinės sistemos ir duomenų bazės:
  • Virtuali biblioteka (VDU PRIMO) yra integrali paieškos sistema (pagrįsta vieno langelio principu), leidžianti ieškoti universiteto bibliotekos kataloge, publikacijų, ETD duomenų bazėse, el. publikacijų talpykloje, mokslinėse licencijuojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose, kuriuose sukaupta daugiau nei 400 mln. išteklių.
  • Bibliotekos el. katalogas. Jame atspindimi bibliotekos įsigyti ir saugomi/prieinami dokumentai. Sudarytos sąlygos užsisakyti (rezervuoti) knygas skolintis į namus, skaityti vietoje, matyti užsakymo vykdymo proceso eigą, savarankiškai prasitęsti knygos grąžinimo terminą, sužinoti, kokius leidinius vartotojai yra pasiskolinę iš bibliotekos, kada juos grąžinti, sužinoti, kada reikalingas leidinys bus grąžintas kito vartotojo, gauti pranešimus el. paštu apie užsakymų įvykdymą, pasiskolintų leidinių grąžinimo vėlavimą ir kt.
  • Universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Tai VDU paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta universiteto bendruomenės sukurtos mokslo ir studijų produkcijos bei informacijos apie mokslinę veiklą kaupimui, valdymui, išsaugojimui ir sklaidai. Sistemą sudaro:

1) Publikacijų duomenų bazė . Duomenų bazėje sistemingai registruojamos universiteto mokslo publikacijos. Duomenų bazės tikslas – įvairiapusė universiteto mokslo publikacijų paieška, prieiga, sklaida bei ataskaitos mokslinei veiklai vertinti ir apskaityti.

2) Magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų (ETD) duomenų bazė. Duomenų bazė, skirta universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų kaupimui.

3) El. publikacijų talpykla skirta universiteto bendruomenės narių sukurtų mokslinių el. publikacijų, magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų (ETD), universiteto išleistų el. knygų ir žurnalų, kt. reikalingų el. dokumentų kaupimui ir valdymui pagal leidėjo ir autorių licencinėse sutartyse nurodytas prieigos sąlygas. Siekiant įgyvendinti Atviros prieigos principus, svarbiausia talpykloje – organizuoti prieigą prie universiteto el. mokslinių tyrimų ir studijų darbų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą.

4) Universiteto mokslininkų duomenų bazėJoje kaupiama informacija apie mokslininko mokslinius interesus, mokslinę veiklą, karjerą, pasiekimus ir kt. Pateikiamos sąsajos su publikacijomis, koordinuojamais projektais, padaliniais, kuriuose dirba mokslininkas. Kiekvieno mokslininko profilis turi nekintamą interneto adresą.

5) Universiteto projektų duomenų bazė. Joje pateikiama informacija apie universiteto koordinuojamus ir /ar partnerio teisėmis vykdomus projektus. Pateikiamos sąsajos su projektuose dalyvaujančiais mokslininkais, padaliniais. Kiekvienas projektas turi nekintamą interneto adresą.

6) Universiteto akademinių padalinių duomenų bazė. Joje pateikiama informacija apie įvairių lygių universiteto padalinius, mokslo klasterius, darbo grupes. Pateikiamos sąsajos su padaliniuose dirbančiais mokslininkais ir publikacijomis, vykdomais projektais. Kiekvienas padalinys turi nekintamą interneto adresą.

 • Bibliotekos tinklalapis. Jame pateikta informacija apie biblioteką ir jos paslaugas, nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie licencijuojamas ar testuojamas mokslinės informacijos duomenų bazes, bibliotekos renginius, parodas, įvykius.
 • Biblioteka dalyvauja programose, projektuose, organizacijų veikloje.
 • Biblioteka atlieka informacinę, švietėjišką veiklą, rengdama menines, temines parodas, organizuodama renginius.

Bibliotekos istorijos bruožai

 • 1923 m. sausio 1 d. įkurta Lietuvos universiteto mokslinė biblioteka
 • 1930 m. birželio 7 d. Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, biblioteka – Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
 • 1924–1944 m. prie bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas, rengęs ir leidęs nacionalinės einamosios bibliografijos žurnalą „Bibliografijos žinios“
 • 1926 m. išleistas M. Daukšos „Postilė“ faksimilinis leidinys
 • 1929 m. išleistas S. Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“
 • 1934 m. išleistas istoriko K. Jablonskio „Istorijos archyvas“ pirmas tomas
 • 1937 m. atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė“
 • 1939 m. dirbo 21 darbuotojas ir 4 praktikantai
 • 1950 m. bibliotekos fondas –  per 400 000 leidinių
 • 1950 m. universitetas reorganizuotas į Kauno politechnikos ir Kauno medicinos institutus. Bibliotekos fondai atiteko: Kauno politechnikos ir Medicinos institutų, Vilniaus universiteto, LKP (b) CK partijos instituto, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto, Mokslų akademijos, Kauno viešajai ir kitoms bibliotekoms
 • 1990 m. rugsėjo 1 d. atkurta Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.