Biblioteka

Misija

Universiteto biblioteka siekia sukurti ir tobulinti palankią studijų ir mokslo informacinę aplinką, užtikrinančią efektyvias paslaugas universiteto bendruomenės nariams, organizuojant prieigą prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingų informacijos išteklių. Bibliotekos siekiai, įgyvendinant misiją:

 • universiteto profilį atitinkančių informacijos išteklių kaupimas, jų organizavimas, sklaida ir išsaugojimas;
 • patogios bibliotekos infrastruktūros ir palankios informacijos aplinkos nuotolinei ir vietinei prieigai prie informacijos išteklių ir paslaugų sukūrimas;
 • bibliotekinių, informacinių bei techninių paslaugų kokybės vartotojams gerinimas ir naujų reikalingų paslaugų inicijavimas ir įgyvendinimas;
 • vartotojų informacinio raštingumo ugdymas ir jų poreikių analizė, siekiant užtikrinti sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinį tobulėjimą;
 • bibliotekos bendradarbiavimo plėtra tiek universiteto viduje, tiek išorėje, dalyvavimas projektuose, organizacijų veikloje;
 • bibliotekos darbuotojų kompetencijų, įgūdžių, atitinkančių vartotojo lūkesčius užtikrinimas, nuolatinio darbuotojų profesinio tobulinimosi skatinimas.

Biblioteka šiandien. Faktai ir skaičiai

 • Bibliotekos plotas – 3181,44 kv. m.
 • Visi bibliotekos veiklos procesai (komplektavimas, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas,  informacijos paieška ir pateikimas, statistika) automatizuoti. Nuo 1999 m. veikia integrali bibliotekos informacijos sistema ALEPH 500 (ExLibris, Izraelis; nuo 1996 iki 1999 m. veikė bibliotekos sistema CICERO; Dantek, Danija).
 • Bibliotekos informacijos išteklių fondas kaupiamas pagal universiteto studijų ir mokslo kryptis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikius, studijų programų kaitą. Iš viso bibliotekos fonde sukaupta daugiau kaip 397 tūkst. tradicinių dokumentų, fondas kasmet papildomas 14 tūkst. dokumentų. Nuo 2011 m. kaupiamas rankraščių fondas.
 • Fondo sudedamoji dalis  – el. dokumentai. Universiteto bendruomenė turi prieigą prie 55 mokslinės informacijos licencijuojamų duomenų bazių, kuriose gali skaityti per 593 tūkst. el. dokumentų (el. knygų, el. žurnalų, el. konferencijų medžiagų ir kt. el. dokumentų).
 • Bibliotekinės, informacinės, techninės paslaugos teikiamos daugiau nei 6 tūkst. vartotojų, kurie  aptarnaujami 6 bibliotekos padaliniuose su įrengtomis 545 darbo vietomis, 187 kompiuterizuotomis darbo vietomis.
 • Pusė viso bibliotekos fondo dokumentų yra atviruose skaityklų fonduose.
 • Elektroninėje  bibliotekoje, sujungiančioje universiteto / bibliotekos mokslo ir studijų el. išteklius ir el. paslaugas,  parengta daugiau kaip 258 tūkst. įrašų, bendruomenės nariai kasmet atlieka per 3 mln. paieškų, atsisiunčia ir skaito per 1,5 mln. viso teksto dokumentų.
 • Biblioteka atlieka informacinę, švietėjišką veiklą, rengdama menines, temines parodas, organizuodama renginius.
 • Biblioteka dalyvauja programose, projektuose, organizacijų veikloje.

Elektroninės bibliotekos komponentai

 • Bibliotekos el. katalogas. Jame atspindimi bibliotekos įsigyti ir saugomi / prieinami dokumentai. Sudarytos sąlygos užsisakyti (rezervuoti) knygas skolintis į namus, skaityti vietoje, matyti užsakymo vykdymo proceso eigą, savarankiškai prasitęsti knygos grąžinimo terminą, sužinoti, kokius leidinius  vartotojai yra pasiskolinę iš bibliotekos, kada juos grąžinti, pasitikrinti ar neturi skolų už laiku negrąžintus paimtus leidinius, sužinoti, kada reikalingas leidinys bus grąžintas kito vartotojo, gauti pranešimus  el. paštu apie užsakymų įvykdymą, pasiskolintų leidinių grąžinimo vėlavimą ir kt.
 • Universiteto mokslinių publikacijų duomenų bazė. Joje renkamos ir aprašomos universiteto darbuotojų mokslo publikacijos, užtikrinama jų paieška, prieiga prie jų, sklaida, rengiamos tekstinės/statistinės ataskaitos mokslinei veiklai vertinti ir apskaityti.
 • Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacijos sistemoje kaupiami ir saugomi magistrantūros darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų aprašai ir el. dokumentai, užtikrinama jų paieška, o sklaida – pagal autorių licencinėse sutartyse nurodytas prieigos sąlygas.
 • Universiteto elektroninių dokumentų institucinė talpykla. Talpykla kuriama, siekiant įgyvendinti Atviros prieigos principus universiteto akademinėje aplinkoje cirkuliuojančiai mokslinei ir studijų informacijai (el. knygos, el. periodiniai leidiniai bei ETD), sukurti paslaugų ir priemonių infrastruktūrą, sudarančią galimybę kaupti, valdyti, skleisti, užtikrinti ilgalaikį dokumentų išsaugojimą.
 • Mokslinės informacijos licencijuojamos bei atviros prieigos duomenų bazės suteikia galimybę surasti informaciją bibliografinėse, visatekstėse, universalaus turinio ar teminėse duomenų bazėse.
 • Virtuali biblioteka (VDU PRIMO) yra integrali paieškos sistema (pagrįsta vieno langelio principu), leidžianti ieškoti universiteto bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, institucinėje talpykloje, mokslinėse licencijuojamose  duomenų bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose, kuriuose sukaupta daugiau nei 400 mln. išteklių.
 • Bibliotekos tinklalapis. Jame pateikta informacija apie biblioteką ir jos paslaugas, nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie licencijuojamas ar testuojamas mokslinės informacijos duomenų bazes, bibliotekos renginius, parodas, įvykius. Veikia šiuolaikinės mokslinės komunikacijos įrankiai – naujienų ir informacijos kanalo prenumerata (RSS), skype (vdubiblioteka), socialinis tinklas Facebook  (Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), grįžtamojo ryšio paslauga Jūsų nuomonė.
 • Informacinio raštingumo ugdymo kursai, skirti bendruomenės narių gebėjimų – identifikuoti, surasti, gauti, vertinti, atrinkti, etiškai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių ir efektyviai ją tvarkyti – ugdymui.
 • Interneto nuorodos pagal universiteto mokslo ir studijų kryptis. Universiteto bendruomenės  informavimui renkami ir sisteminami interneto ištekliai
 • Virtualios parodos rengiamos siekiant plačiau paskleisti informaciją apie universiteto praeities ir dabarties įvykius, asmenybes.
 • Informacinės technologijos – bibliotekos integrali informacinė sistema, internetas (ir belaidis), naujienos el. paštu, elektroninė dokumentų apsaugos sistema 3M.
 • El. komplektavimo paslauga, sudaranti galimybę užsakyti ir įsigyti reikalingą mokslui ir studijoms dokumentą.

Bibliotekos istorijos bruožai

 • 1923 m. sausio 1 d. įkurta Lietuvos universiteto mokslinė biblioteka
 • 1930 m. birželio 7 d. Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, biblioteka – Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
 • 1924–1944 m. prie bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas, rengęs ir leidęs nacionalinės einamosios bibliografijos žurnalą „Bibliografijos žinios“
 • 1926 m. išleistas M. Daukšos „Postilė“ faksimilinis leidinys
 • 1929 m. išleistas S. Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“
 • 1934 m. išleistas istoriko K. Jablonskio „Istorijos archyvas“ pirmas tomas
 • 1937 m. atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė“
 • 1939 m. dirbo 21 darbuotojas ir 4 praktikantai
 • 1950 m. bibliotekos fondas –  per 400 000 leidinių
 • 1950 m. universitetas reorganizuotas į Kauno politechnikos ir Kauno medicinos institutus. Bibliotekos fondai atiteko: Kauno politechnikos ir Medicinos institutų, Vilniaus universiteto, LKP (b) CK partijos instituto, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto, Mokslų akademijos, Kauno viešajai ir kitoms bibliotekoms
 • 1990 m. rugsėjo 1 d. atkurta Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.