Mokslo ir inovacijų departamentas

 

 • K. Donelaičio g. 52, 44244 Kaunas
 • El. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt
 • Mokslo ir inovacijų departamentas yra neakademinis Universiteto padalinys, siekiantis aukščiausio lygio mokslinės ir meninės produkcijos kūrimo universitete,  užtikrinant aktyvų dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo tinkluose, telkiant tyrėjų grupes prioritetinėse mokslo kryptyse, siekiant Universiteto strateginių tikslų mokslo srityje įgyvendinimo.
 • Direktorius dr. Darius Milčius
  K. Donelaičio g. 52-205, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – departamento darbo planavimas ir organizavimas.

Mokslo ir meno skyrius

 • Mokslo ir meno skyriaus vadovė dr. Rasa Pakeltienė (8 37) 327 946
  K. Donelaičio g. 52-304, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – skyriaus darbo organizavimas ir koordinavimas.
 • Vyr. specialistė Daiva Sabonienė (8 37) 327 946
  K. Donelaičio g. 52-304, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – tarpininkavimas teikiant informaciją apie universiteto mokslinę (meno) veiklą suinteresuotoms institucijoms, universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų bei pripažintų menininkų konsultavimas mokslo (meno) produkcijos ir kitos mokslo (meno) veiklos rodiklių vertinimo, atlyginimų skaičiavimo metodikos taikymo, įvairių paraiškų teikimo bei konkursų klausimais, universiteto mokslinės (meno) veiklos rezultatų analizė.
 • Vyr. specialistė Laura Stankevičienė (8 37) 209 815
  K. Donelaičio g. 52-303, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – VDU Mokslo (meno) fondo konkursų organizavimas ir administravimas, pedagoginių, mokslo ir meno darbuotojų mokslinės (meno) ir kitos veiklos duomenų administravimas, pedagoginių vardų ir profesoriaus emerito vardų suteikimo bylų tvarkymas, informacijos siunčiant raštus į mokslo ir kitas organizacijas rengimas, mokslo ir tyrimų klasterių veiklos koordinavimas.

Doktorantūros mokykla

 • Doktorantūros mokyklos vadovė dr. Karolina Čepurnienė(8 37) 209 815, 8662 11035
  K. Donelaičio g. 52 -303, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – doktorantūros mokyklos darbo organizavimas ir koordinavimas, informacinės sistemos, apimančios mokslo ir meno doktorantūros studijas, studijų eigą ir individualius doktorantų duomenis, tvarkymas, statistinių duomenų suinteresuotoms institucijoms pateikimas, duomenų studentų registrui pateikimas. Rengimas tvirtinimui universitete išduodamų daktarų, docentų, profesorių diplomų blankų privalomąsias formas, jų apskaitos vedimas.
 • Vyr. specialistė Rasa Andrišiūnaitė(8 37) 209 815, 8619 21615
  K. Donelaičio g. 52 -303, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – mokslo ir meno doktorantūros studijų organizavimas ir koordinavimas, doktorantų priėmimo organizavimas, sutarčių sudarymas, doktorantūros komitetų pateiktų dokumentų tvarkymas, informacijos ir atsakymų teikimas doktorantams, doktorantų bylų tvarkymas, pažymų rašymas bei registravimas.
 • Vyresn. specialistė Danguolė Preišegolavičienė(8 37) 209 815, 8620 30067
  K. Donelaičio g. 52 -303, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – doktorantų bylų tvarkymas, daktaro disertacijų gynimų administravimas, tarpininkavimas ruošiant doktorantų prašymus stipendijoms iš Lietuvos mokslo tarybos gauti, paruošia perdavimui ir perduoda doktorantų bylas archyvui.

Projektinės veiklos skyrius

 • Skyriaus vadovė  dr. Eglė Gerulaitienė (8 37)  323 296
  Donelaičio g. 52 – 206, 44244 Kaunas
  Atsakomybės sritis – skyriaus darbo organizavimas ir koordinavimas; Universiteto projektinės veiklos analizė, sąlygų sudarymas projektinės veiklos patirties perdavimui; Universiteto padalinių informavimas apie galimybes gauti paramą projektams; konsultavimas projektų rengimo, administravimo ir vadybos klausimais.
 • Vyr. specialistė dr. Eilina Dailidienė (8 37)  323 296
  Atsakomybės sritis – informacijos apie tarptautines mokslinių tyrimų, mokslinio bendradarbiavimo ir kitos tiesiogiai su mokslo plėtra susijusios veiklos įgyvendinimo galimybes rengimas ir viešinimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su Universiteto padalinių atstovais tarptautinių mokslo projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo veiklos klausimais; dalyvavimas  renginiuose apie mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokslinio bendradarbiavimo ir kitos tiesiogiai su mokslo plėtra susijusios veiklos įgyvendinimo galimybes, analizuojant ir adaptuojant savalaikę informaciją Universiteto strateginių tikslų įgyvendinimui.
 • Vyresn. specialistas Antanas Radavičius (8 37)  323 296
  Atsakomybės sritis – Universiteto projektų paraiškų rengimas, įgyvendinamų projektų veiklų koordinavimas, biudžetų valdymas, darbo užmokesčio apskaita, viešųjų pirkimų procedūros, ataskaitos įgyvendinančiosioms institucijoms, konsultacijos universiteto darbuotojams, universiteto paskyrų tarptautinėse organizacijose valdymas.