VDU Darbo taryba

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Universiteto darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Universiteto darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Universiteto darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Universiteto vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Universiteto darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų. 

Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose. 

Šiai Tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka kitas darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.  

Darbdaviui pažeidus informavimo ir konsultavimo pareigas, darbo taryba turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus. 

Darbdavio pagrindinė pareiga yra informuoti Darbo tarybą ir su ja konsultuotis tokiais atvejais: 

  • reguliarus informavimas ir konsultavimas; 
  • prieš tvirtinant vietinius norminius teisės aktus; 
  • grupės darbuotojų atleidimo atveju; 
  • verslo ar jo dalies perdavimo atveju. 

2021 m. spalio 18–20 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vyko pakartotiniai VDU Darbo tarybos rinkimai. Suskaičiavus balsavimo biuletenius nustatyta, kad rinkimuose dalyvavo 499 darbuotojai, kas sudarė 28,83 proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų skaičiaus (rinkimų teisę turėjo 1731 darbuotojas). Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto VDU rektoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 536 (toliau – Aprašas) 23 punktu 2021 m. spalio 18–20 dienomis pakartotiniai VDU darbo tarybos rinkimai skelbiami įvykusiais, kadangi juose dalyvavo daugiau kaip ketvirtadalis balso teisę turinčių darbuotojų. 

VDU Darbo Tarybos nariai: 

 

 

VDU darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami elektroniniu laišku rašant darbo.taryba@vdu.lt arba pildant elektroninę formą. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas. 


2021 M. VEIKLOS ATASKAITA


2022 M. VEIKLOS ATASKAITA