Bendruomenės gerovė ir lygios galimybės Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitetas siekia kurti saugią, sveiką, įtraukią, pagarba, dėmesiu ir tolerancija grįstą aplinką. Šioje aukštojo mokslo institucijoje siekiama užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) bendruomenės nariams (-ėms), gerinti ne tik mokslo ir studijų kokybę bei rezultatus, bet ir darbo bei studijų sąlygas. Vytauto Didžiojo universitetas siekia būti palanki vieta studijoms ir akademinei karjerai. Universitetas siekia užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir garantuoti lygias galimybes. Siekiant bendruomenės darnos ir sinergijos, branginant bendruomenės įvairovę ir jos narių asmeninę autonomiją, universitetas įsipareigoja užtikrinti žmogaus teises, orumą, nediskriminavimą, lygias galimybes ir įvairovę lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, socioekonominiu, šeiminiu ir kitais pagrindais.

Universitetas taip pat siekia puoselėti aukštą organizacinę kultūrą, skatinti toleranciją ir bendrystę, glaudesnį darbuotojų ir studentų bendradarbiavimą bei pasitikėjimą, kurti darnią bei susitelkusią bendruomenę. Siekdamas stiprinti bendruomenės emocinę ir fizinę gerovę, universitetas vykdo bendruomenės narių psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną, sistemingai teikia bendruomenei grįžtamąjį ryšį apie stebėsenos rezultatus ir planuojamas psichosocialinės gerovės stiprinimo priemones (psichosocialinę pagalbą ir švietimą, asmeninio tobulėjimo, sąmoningumo mokymus ir kt.).

Vykdyti lygių galimybių ir lyčių lygybės politiką Universitetą ir kitas organizacijas įpareigoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnyje suformuluota nuostata, jog daugiau nei penkiasdešimt darbuotojų samdantys darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, parengti ir supažindinti darbuotojus su lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo bei priežiūros priemonėmis. Europos Sąjungos mokslo bendruomenė, siekdama užtikrinti lygias galimybes ir stiprinti lyčių lygybę mokslinių tyrimų srityje,  nuo 2022 m. visiems universitetams ir mokslo institucijoms, dalyvaujančioms  H2020 programoje, taiko būtiną paraiškos pateikimo sąlygą – turėti Lyčių lygybės planą (Gender Equality Plan).

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitete už lygių galimybių politikos priemonių formavimą ir įgyvendinimą atsakingos Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė bei Žmogiškųjų išteklių departamente pareigas einančios Bendruomenės gerovės koordinatorė Viktorija Starkauskienė ir Lygių galimybių koordinatorė Laura Lapinskė. Kartu su VDU Negalios reikalų koordinatore Migle Janušauskaite, šios darbuotojos siekia kurti bendrystę, užtikrinti visų universiteto bendruomenės narių gerovę, lygias galimybes ir įtrauktį.

Pasitikėjimo linija

Vytauto Didžiojo universitete siekiama kurti saugią ir tolerantišką aplinką, pasitikėjimu ir orumu grįstą organizacinę kultūrą. Laikomasi nuostatos, jog kiekviena(s) universiteto bendruomenės narys (-ė) turi jaustis laisva(s), saugus (-i), priimta(s), išgirsta(s) ir galėtų puoselėti savo individualumą bei realizuoti savo potencialą. Kiekviena(s) bendruomenės narys (-ė) yra atsakinga(s), kad savo žodžiais ar veiksmais neprisidėtų prie priešiškos aplinkos asmeniui ar specifinei grupei kūrimo.

Antidiskriminacinei politikai universitete užtikrinti ir seksualinio priekabiavimo prevencijai vykdyti įsteigta įsteigta Pasitikėjimo linija (pasitikejimo.linija@vdu.lt).

Jeigu darbo aplinkoje patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo ar prichologinio smurto atvejį, engimą, mobingą, kitokį įžeidžiantį elgesį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, etninės priklausomybės, socioekonominės, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (-ų) ar kitais pagrindais, kviečiame drąsiai apie tai pranešti ir kreiptis į Pasitikėjimo liniją. Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai (-ės), garantuodami (-os) visišką konfidencialumą.

Įvairovė, įtrauktis ir lygios galimybės Vytauto Didžiojo universitete (susiję dokumentai ir veiklos)

Daugiau informacijos teikia

 • Bendruomenės gerovės koordinatorė Viktorija Starkauskienė
 • Telefonas +370 (699) 53100
 • El. paštas viktorija.starkauskiene@vdu.lt
 • Adresas Studentų g. 11-206, Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – koordinavimas, organizavimas ir vykdymas veiklų susijusių su universiteto bendruomenės telkimu, bendryste ir bendradarbiavimu, įtraukios ir motyvuojančios darbo aplinkos kūrimu; problemų, kylančių bendruomenės gerovės klausimais, sprendimas; suinteresuotų asmenų konsultavimas.
 • Lygių galimybių koordinatorė Laura Lapinskė
 • Telefonas +370 (612) 55567
 • El. paštas laura.lapinske@vdu.lt
 • Adresas Studentų g. 11-206, Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – universitetinės lygių galimybių politikos rengimas ir priemonių inicijavimas, koordinavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; darbuotojams kylančių problemų, susijusių su diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu sprendimas; suinteresuotų asmenų konsultavimas.
 • VDU Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė
 • Mobilus telefonas +370 659 76399 (tik darbo valandomis)
 • Telefonas 4607 (vidaus)
 • El. paštas migle.janusauskaite@vdu.lt
 • Internetas Universitetas ir negalia
 • Adresas K. Donelaičio g. 52-106, Kaunas
 • Atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir įtraukties programos planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas, suinteresuotų asmenų konsultavimas.