Lygios galimybės Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitetas siekia kurti saugią, sveiką, pagarba, dėmesiu ir tolerancija grįstą aplinką. Šioje aukštojo mokslo institucijoje siekiama užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) bendruomenės nariams (-ėms), gerinti ne tik mokslo ir studijų kokybę ir rezultatus, bet ir darbo bei studijų sąlygas. Vytauto Didžiojo universitetas siekia būti palanki vieta studijoms ir akademinei karjerai. Universitetas siekia užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir garantuoti lygias galimybes. Siekiant bendruomenės darnos ir sinergijos, branginant bendruomenės įvairovę ir jos narių asmeninę autonomiją, universitetas įsipareigoja užtikrinti žmogaus teises, orumą, nediskriminavimą, lygias galimybes ir įvairovę lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, socioekonominiu ir kitais pagrindais.

Universitetas taip pat siekia puoselėti aukštą organizacinę kultūrą, skatinti toleranciją ir bendrystę, glaudesnį darbuotojų ir studentų bendradarbiavimą bei pasitikėjimą, kurti įtraukią ir motyvuojančią darbo aplinką. Siekdamas stiprinti bendruomenės emocinę ir fizinę gerovę, universitetas vykdo bendruomenės narių psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną, sistemingai teikia bendruomenei grįžtamąjį ryšį apie stebėsenos rezultatus ir planuojamas psichologinės gerovės stiprinimo priemones (psichosocialinę pagalbą ir švietimą, asmeninio tobulėjimo mokymus ir kt.).

Vykdyti lygių galimybių ir lyčių lygybės politiką Universitetą ir kitas organizacijas įpareigoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnyje suformuluota nuostata, jog daugiau nei penkiasdešimt darbuotojų samdantys darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, parengti ir supažindinti darbuotojus su lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo bei priežiūros priemonėmis. Europos Sąjungos mokslo bendruomenė, siekdama užtikrinti lygias galimybes ir stiprinti lyčių lygybę mokslinių tyrimų srityje,  nuo 2022 m. visiems universitetams ir mokslo institucijoms, dalyvaujančioms  H2020 programoje, taiko būtiną paraiškos pateikimo sąlygą – turėti Lyčių lygybės planą (Gender Equality Plan).

Vytauto Didžiojo universitete už lygių galimybių politikos priemonių formavimą ir įgyvendinimą atsakingi Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė,  Žmogiškųjų išteklių departamentas, Bendruomenės koordinatorius (-ė) ir VDU Negalios reikalų koordinatorė Miglė Janušauskaitė siekia užtikrinti visų universiteto bendruomenės narių lygias galimybes ir įtrauktį.

Įvairovė, įtrauktis ir lygios galimybės Vytauto Didžiojo universitete (susiję dokumentai ir veiklos)

Pasitikėjimo linija

Seksualinio priekabiavimo prevencijai vykdyti ir antidiskriminacinei politikai universitete užtikrinti įsteigta Pasitikėjimo linija (pasitikejimo.linija@vdu.lt).

Vytauto Didžiojo universitete siekiama kurti saugią ir tolerantišką aplinką, pasitikėjimu ir orumu grįstą organizacinę kultūrą. Laikomasi nuostatos, jog kiekviena(s) universiteto bendruomenės narys (-ė) turi jaustis laisva(s), saugus (-i), priimta(s), išgirsta(s) ir galėtų puoselėti savo individualumą bei realizuoti savo potencialą. Kiekviena(s) bendruomenės narys (-ė) yra atsakinga(s), kad savo žodžiais ar veiksmais neprisidėtų prie priešiškos aplinkos asmeniui ar specifinei grupei kūrimo.

Jeigu patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo atvejį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, rasės, religijos, kalbos, kultūros, negalios, etninės priklausomybės, socioekonominės, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (-ų) ar kitais pagrindais, kviečiame drąsiai apie tai pranešti ir kreiptis į Pasitikėjimo liniją. Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai (-ės), garantuodami (-os) visišką konfidencialumą.