Kokybė ir pripažinimas

Kokybės užtikrinimo sistema

VDU kokybės užtikrinimo sistema apima visas kokybės gerinimo veiklas. Tai – tikslingas ir kryptingas strateginio kokybės valdymo, studijų ir mokymosi, mokslo ir meno veiklos, doktorantūros studijų bei jas palaikančių procesų planavimas, įgyvendinimas, įvertinimas ir tobulinimas siekiant atitikties aukštojo mokslo prioritetams, teisiniams reikalavimams ir socialinių dalininkų poreikiams.

Užtikrinant Universiteto kokybę vadovaujamasi instituciniais, nacionaliniais ir tarptautiniais studijų, mokslo ir meno veiklos prioritetais, teisiniais reikalavimais, socialinių dalininkų nuomone ir pasiūlymais, išorinių vertintojų rekomendacijomis ir gerosios patirties pavyzdžiais. Universiteto kokybės užtikrinimas orientuotas į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės reikalavimams yra bendras visos VDU bendruomenės interesas ir siekis; nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojama informacija, atsakingai projektuojami pokyčiai.

VDU kokybės užtikrinimo sistemą pagrindžianti samprata, principai, atsakomybės, procesai ir su jais susiję dokumentai bei rodikliai susistemintai pateikti Universiteto Kokybės vadove (santrauka).

Tarptautinis pripažinimas ir institucinis vertinimas

Studijų kokybės užtikrinimas