loader image

Kokybė ir pripažinimas

Vytauto Didžiojo universitetas yra atpažįstamas ir vertinamas globalioje visuomenėje kaip išskirtinis, lyderiaujantis universitetas, plėtojantis artes liberales principu grįstas, kokybiškas studijas ir mokslą.

Vidinė universiteto kokybės užtikrinimo sistema remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir tarptautinių standartų (ISO, BVM ir kt.) reikalavimais. Kokybės užtikrinimo sistema orientuota į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės standartams yra bendras visos VDU bendruomenės interesas ir siekis.  Užtikrinant kokybę universitete nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojami kitų šalių gerosios patirties pavyzdžiai, atsakingai projektuojami pokyčiai.

Plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą VDU bendruomenė remiasi atvirumo tobulėjimui, kolegialumo, akademinės etikos, asmeninės atsakomybės, procedūrų skaidrumo, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, konfidencialumo principais.

Mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybę laiduoja universiteto vidinė kokybės užtikrinimo sistema, išorinis studijų programų vertinimas ir akreditavimas, išorinis mokslinės veiklos vertinimas ir išorinis universiteto įvertinimas, akreditavimas.

Tarptautinis vertinimas ir pripažinimas

Aukštais kokybės standartais paremtą universiteto veiklą pripažįsta Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai:

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą. IEp
2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją ir akreditavo universitetą maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas. SKVC_logo
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ VDU įvertintas kaip vienas iš 801+ geriausių pasaulio universitetų ir išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje pagal tarptautiškumą.
„U-Multirank“ išsiskiria iš kitų reitingų – jame universitetai nerikiuojami į bendrą eilę, o vertinami pagal atskirus kriterijus. Pagal 2018 m. birželį paskelbtus rezultatus – VDU surinko aukščiausius balus („gerai“ ir „labai gerai“) net 16 kategorijų. Iš viso reitinge įvertintos 35 kategorijos įvairiose srityse – dėstyme ir studijose, moksle, žinių perdavime, tarptautiškume ir regioniškume. VDU profilis1Multi-rank2

 Studijų kokybės užtikrinimas

Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybės užtikrinimas susideda iš trijų etapų: vidinio periodiškai vykdomo studijų programų kokybės vertinimo, kurį atlieka VDU studijų proceso dalyviai; išorinio studijų programų kokybės vertinimo, kurį vykdo Studijų kokybės vertinimo centras ar kita vertinimo agentūra; universiteto bendruomenės atliekamo vertinimo rezultatais pagrįsto studijų kokybės gerinimo.

Vidinis VDU studijų kokybės vertinimas atliekamas nuolat, įtraukiant visus universiteto bendruomenės narius ir išorės socialinius alininkus. Periodiškai atliekamų kokybės vertinimo tyrimų rezultatai padeda nustatyti VDU išskirtinio studijų modelio stiprybes ir tobulintas sritis, pagal kurias vykdomas studijų kokybės gerinimas.

Išorinio VDU studijų programų vertinimo rezultatai yra geriausi Lietuvoje: net 70 proc. studijų programų yra įvertintos aukščiausiais balais ir akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Kasmet atliekama pirmo kurso studentų apklausa padeda identifikuoti VDU studijų pasirinkimo motyvus ir lūkesčius bei pradinę studijų patirtį. 2018 m. atliktoje apklausoje dauguma respondentų (62 proc.) nurodė, kad studijas Universitete pasirinko dėl juos dominančios studijų programos ir universiteto išskirtinumo.

Atsakymai į klausimus atskleidė, kad Universiteto pirmakursiai studijas VDU vertina aukščiausiais balais: didžioji dalis (81 proc.) respondentų teigė, kad pasirinktos studijos atitinka jų lūkesčius. Labiausiai studentų vertinami Universiteto unikalumo požymiai: laisvė rinktis ir pačiam modeliuoti studijas t.y. galimybė pačiam studentui susikurti savo studijų planą bei tvarkaraštį. Pirmakursiai taip pat aukštai įvertino dėstytojų kompetentingumą ir Universiteto kultūrą bei aplinką.

Kasmet atliekama studijas baigiančiųjų apklausa padeda nustatyti studijų kokybę būsimų absolventų požiūriu. 2018 m. šioje apklausoje dalyvavo 78 proc. studentų, kurių dauguma nurodė, kad studijos VDU jiems suteikė savarankiškumą, erdvę bendrauti ir plėsti akiratį, įdomias studijas liberalioje aplinkoje, platų išsilavinimą ir įdomiai praleistą laiką. Apklaustieji aukščiausiais balais įvertino administracinio personalo suteiktą pagalbą (5 balų skalėje įverčio vidurkis – 4,5), savo atsakingumą atliekant studijų užduotis (įverčio vidurkis – 4,4), praktikos naudingumą (įverčio vidurkis – 4,4) ir praktikos atitiktį studijų turiniui (įverčio vidurkis – 4,2).

Studijas baigiantieji, pateikdami savo požiūrį į baigiamojo darbo rengimo ir gynimo procesus, pozityviai įvertino bendradarbiavimo su baigiamojo darbo vadovu efektyvumą (įverčio vidurkis – 4,3) ir baigiamojo darbo gynimo procedūros tinkamumą (įverčio vidurkis – 4,2), gana teigiamai – recenzento atsiliepimo naudingumą (įverčio vidurkis – 3,9). Apklaustųjų požiūriu baigiamojo darbo rengimo ir gynimo procesai jiems buvo naudingi, nes skatino tobulinti kūrybiškumo gebėjimus, plėtoti savarankiškumo gebėjimus ir gilinti savo srities žinias (įverčio vidurkis – 4,2). Trečdalis visų apklaustųjų ketino toliau tęsti studijas.

Semestro pabaigoje atliekamas dėstymo kokybės vertinimas padeda laiku reaguoti ir tobulinti studijų procesą studijų eigoje. Universiteto studentai kiekvienų mokslo metų rudens ir pavasario semestro pabaigoje įvertina dėstymo kokybę studijuojamuose dalykuose, o 2018 m. rudens semestre jie įvertino ir savo darbą – dalyvavimą studijose ir užduočių atlikimą. Pastarųjų 3 metų dėstymo kokybės įvertinimo vidurkis – 8,72 balai (kai 10 yra aukščiausias balas).