Kokybė ir pripažinimas

Kokybės užtikrinimo principai

Universiteto kokybės užtikrinimo sistema apima nuoseklų vidinį ir išorinį studijų, mokslo, meno veiklos kokybės vertinimą bei jo rezultatais pagrįstą kokybės tobulinimą. Kokybės užtikrinimas atliekamas atsižvelgiant į Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius studijų, mokslo ir meno veiklos prioritetus, socialinių dalininkų nuomonę ir pasiūlymus, išorinių vertintojų rekomendacijas ir gerosios patirties pavyzdžius.

Universiteto kokybės užtikrinimo sistema orientuota į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės standartams yra bendras visos VDU bendruomenės interesas ir siekis; nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojama informacija apie studijų, mokslo ir  meno veiklas,  atsakingai projektuojami pokyčiai. Kokybės užtikrinimo sistemos plėtotė grindžiama atvirumo tobulėjimui, kolegialumo, akademinės etikos, asmeninės atsakomybės, visapusiškumo, kryptingumo, reprezentatyvumo ir viešumo principais.

Universiteto kokybės užtikrinimo sistemą reglamentuoja Kokybės vadovas. 2020 – 2021 m. vykdomas VDU Kokybės ir aplinkosaugos vadovo (2013) atnaujinimas, peržiūrint jo sąsajas su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir kitais aukštojo mokslo tarptautiniais bei nacionaliniais dokumentais.

Tarptautinis pripažinimas ir institucinis vertinimas

Žurnalo „Times Higher Education” (THE) pasaulinis universitetų reitingas

Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau gerina pozicijas tarptautinių reitingų kategorijose. Šiemet Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą pateko į žurnalo „Times Higher Education” (THE) pasaulinį universitetų reitingą – didžiausią pasaulyje universitetų reitingą, kuriame iš viso kasmet įvertinama per 1,5 tūkst. geriausių planetos aukštųjų mokyklų. Tarptautinės perspektyvos kategorijoje VDU skirta aukšta 311 vieta pasaulyje, įvertinus universiteto pasiekimus tarptautiškumo srityje. Tarptautinės perspektyvos kategorijoje VDU surinko net 68,7 taškus ir užėmė 311 vietą – šis įvertinimas ženkliai viršija pasaulinį vidurkį (42,3 taškai). Į konkurencingą sąrašą pateko ir Vytauto Didžiojo universitetas, gavęs aukštus įvertinimus už vykdomas pedagogikos, gyvybės mokslų ir socialinių mokslų studijas.

Pasaulinis inovatyvių universitetų reitingas „World’s Universities with Real Impact“ (WURI)

Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą pateko ir į pasaulinį inovatyvių universitetų reitingą „World’s Universities with Real Impact“ (WURI) – čia jam skirta aukšta 41 vieta verslumo kategorijoje. Tai pirmasis pasaulinis universitetų reitingas, kuris buvo sukurtas siekiant palaikyti ir įvertinti universitetų lanksčias, novatoriškas pastangas, atliepiančias industrijų ir visuomenės poreikius. WURI reitingas įvertina geriausius universitetus keturiose kategorijose: industrinis taikymas, verslumo dvasia, etinė vertė ir studentų mobilumas bei atvirumas.

Pasaulinis universitetų reitingas „QS World University Rankings“

Naujausiame pasaulio universitetų reitinge „QS World University Rankings“ VDU pagerino pozicijas keturiose kategorijose iš šešių ir buvo vienas iš trijų Baltijos šalių universitetų, kurie šiais metais kilo tarptautiniuose reitinguose. Geriausiai įvertintu VDU rodikliu ir toliau išlieka tarptautiškumas. Tarptautinių darbuotojų kategorijoje QS universitetui skyrė aukštą 492 vietą pasaulyje – net 91 vieta aukščiau, nei pernai. Ženklus kilimas užfiksuotas ir tarptautinių studentų kategorijoje – čia VDU pakilo per 111 pozicijų iki 560 vietos. VDU pavyko pagerinti vertinimus ir kitose srityse – tiek pagal darbdavių vertinimus apie universitetą baigusiųjų potencialą (darbdavių reputaciją), tiek pagal mokslininkų nuomonę apie tyrimų lygį (akademinę reputaciją). Abiejose kategorijose universitetui skirta 501+ vieta. Tarptautiniame kylančių Europos ir vidurio Azijos šalių universitetų reitinge „QS EECA University Rankings“ Vytauto Didžiojo universitetui skirta 65 vieta tarp 400 aukštojo mokslo institucijų – universitetas pateko tarp 17 proc. geriausiųjų regione. Geriausią rezultatą VDU parodė kategorijoje, vertinusioje dėstytojų iš užsienio skaičių – joje universitetas užėmė aukštą 47 vietą. Šiemet VDU pagerino savo pozicijas dar keturiose reitingo kategorijose – akademinės reputacijos (61 vieta), darbdavių reputacijos (65 vieta), tarptautinio mokslinių tyrimų tinklo plėtros (67 vieta) ir užsienio studentų (87 vieta).

U-Multirank tarptautinis universitetų reitingas

VDU profilis1

U-Multirank tarptautinio universitetų reitingo 2020 m. duomenimis VDU, kaip ir praėjusiais metais, puikiai pasirodė 7 kategorijose, iš kurių keturiose patvirtino savo pirmaujančias pozicijas: tarpdisciplininių publikacijų, meninės produkcijos, studentų mobilumo ir bendrų regioninių publikacijų. Kitose trijose kategorijose (mokslinių publikacijų, absolventų steigiamų verslų ir tarptautinio akademinio personalo santykio) universiteto rodikliai ženkliai pagėrėjo, palyginus su ankstesnių metų rezultatais. Taip pat pažymima, kad mokslingumo, tarptautiškumo, regioninio įsitraukimo ir  vykdomų magistro studijų srityse šiemet universitetas U-Multirank reitingo buvo pripažintas geriausiu tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, o bendroje įskaitoje 2020 m. užėmė pirmą vietą.

Lietuvos universitetų reitingas žurnale „Reitingai“

Lietuvos universitetų studijų krypčių reitinge, kurį paskelbė žurnalas „Reitingai“, Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) skirta pirmoji vieta šalyje net 14 studijų krypčių – viena kryptimi daugiau, nei praėjusiais metais. Trečia arba aukštesnė vieta VDU skirta iš viso 60 studijų krypčių. Bakalauro studijose VDU atsidūrė reitingo viršuje septyniose kryptyse: informatikos, rinkodaros, ekologijos ir aplinkotyros, apskaitos, miškininkystės, teologijos (religijos studijų) ir žemės ūkio ir agronomijos. Magistrantūroje universitetas buvo įvertintas kaip šalies lyderis taip pat septyniose kryptyse: antropologijos, aplinkotyros ir ekologijos, menotyros, agronomijos, maisto studijų, miškininkystės ir teologijos (religijos studijų). Beveik visose studijų kryptyse, kurių programos vykdomos VDU, žurnalas „Reitingai“ universitetui skyrė trečią arba aukštesnę vietą – 27 bakalauro ir 33 magistrantūros.

Europos universitetų asociacijos (EUA) ekspertų VDU veiklos vertinimas

IEp

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą.

Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) ekspertų VDU veiklos vertinimas

SKVC_logo

2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas.

Studijų kokybės užtikrinimas

Vidinio studijų kokybės užtikrinimo reglamentavimas

VDU Statutas apibūdina pagrindinius studijų kokybės principus siekiant sistemingo studijų kokybės užtikrinimo.

VDU Studijų reguliaminas nusako studijų kokybės procesus ir atsakomybės už studijų kokybės užtikrinimą pasidalijimą.

VDU Studijų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas detaliau apibūdina studijų kokybės užtikrinimo procesus ir priemones planuojant, vykdant ir atnaujinant studijas.

VDU Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas reglamentuoja grįžtamojo ryšio iš socialinių dalininkų surinkimo ir duomenų panaudojimo procesą studijų kokybės įvertinimo ir tobulinimo tikslais.

VDU Studijų dalykų atestavimo tvarkos aprašas nustato dalykų atitikties studijų programos tikslams ir rezultatams, studijų proceso ir vertinimo sistemos reikalavimams įvertinimą pagal nustatytus kriterijus.

Studijų kokybės apklausos

VDU atliekamos šios universitetinės studijų kokybės apklausos vidiniam įvertinimui:

  • kassemestrinė studentų apklausa apie dėstymo ir studijavimo kokybę studijų dalykuose;
  • pirmo kurso studentų apklausa apie studijų pasirinkimo priežastis ir lūkesčius, jų nuomonę apie studijas, studentų užimtumą;
  • studijas baigiančių studentų apklausa apie studijų programų, praktikų kokybę, baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesus Universitete bei studijas baigiančiųjų karjeros planus;
  • studijas nutraukusių studentų apklausa apie studijų nutraukimo priežastis;
  • studijos absolventų požiūriu įvertinant studijų kokybę bei asmeninį indėlį į rezultatus;
  • studentų apklausa apie praktikų kokybę;
  • studentų apklausa apie studijų programos kokybę;
  • dėstytojams skirta universitetinė apklausa apie dėstymą ir profesinį tobulėjimą, studentų įsitraukimą į studijas, dėstymui sudaromas darbo sąlygas Universitete.

Universiteto ir jo padalinių administracija, dėstytojai ir studentai taip pat atlieka kitas, jų studijų poreikius atitinkančias studijų kokybės apklausas.

Studijų kokybės tobulinimas

VDU vykdomų apklausų rezultatai ir kitais šaltiniais surinkta informacija panaudojama tobulinant studijų kokybę. Su Universiteto studentais ir dėstytojais vyksta diskusijos apie grįžtamojo ryšio rezultatus, jie taip pat aptariami rektorato, dekanatų, akademijų ir kituose posėdžiuose, viešinami įvairiais informacijos sklaidos būdais. Padalinių vadovai pasitelkia apklausų rezultatus priimant sprendimus dėl veiklų planavimo ir įgyvendinimo. Studijų programų komitetams vidinio studijų kokybės vertinimo informacija naudinga planuojant studijų programų tobulinimą. Dėstytojams ir studentams grįžtamojo ryšio informacija aktuali siekiant gerinti dėstymo ir studijavimo kokybę.

Siekiant užtikrinti sistemingą studijų kokybės tobulinimą, rengiami studijų programų tobulinimo planai ir vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena. Studijų programų komitetai kasmet identifikuoja studijų programų tobulintinas sritis, numato tobulinimo veiksmus, juos susieja su išorinio studijų vertinimo ir apklausų rezultatais, atlieka atsakomybių ir laiko išteklių paskirstymą, įvertina anksčiau numatytų tobulinimo veiksmų įgyvendinimą. Tai padeda siekti kryptingo studijų veiklų planavimo, įgyvendinimo ir gerinimo.

Studijų kokybės tobulinimo stebėseną taip pat atlieka fakultetų, akademijų tarybos ir  VDU Studijų kokybės skyrius. Tarybos svarsto studijų krypčių klausimus ir priima sprendimus dėl krypčių tobulinimo. Studijų kokybės skyrius pateikia įžvalgas ir rekomendacijas studijų programų ir krypčių kokybei tobulinti.

Išorinis studijų krypčių vertinimas

Išorinis studijų krypčių vertinimas, padedantis aukštosioms mokykloms efektyviau vykdyti studijų kokybės procesus ir tobulinti studijas, yra atliekamas vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“.

Studijų krypčių  kokybė vertinama balais (5 balų vertinimo sistema) pagal 7 vertinamąsias sritis: studijų tikslai,  rezultatai ir turinys; mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos; studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas.

Šiuo metu visų studijų krypčių, kuriose VDU vykdo studijų programas, akreditavimo terminas yra numatytas iki artimiausio studijų krypties vertinimo pagal SKVC direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 patvirtintą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.