Kokybė ir pripažinimas

Vytauto Didžiojo universitetas yra atpažįstamas ir vertinamas globalioje visuomenėje kaip išskirtinis, lyderiaujantis universitetas, plėtojantis artes liberales principu grįstas, kokybiškas studijas ir mokslą.

Vidinė universiteto kokybės užtikrinimo sistema remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir tarptautinių standartų (ISO, BVM ir kt.) reikalavimais. Kokybės užtikrinimo sistema orientuota į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės standartams yra bendras visos VDU bendruomenės interesas ir siekis.  Užtikrinant kokybę universitete nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojami kitų šalių gerosios patirties pavyzdžiai, atsakingai projektuojami pokyčiai.

Plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą VDU bendruomenė remiasi atvirumo tobulėjimui, kolegialumo, akademinės etikos, asmeninės atsakomybės, procedūrų skaidrumo, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, konfidencialumo principais.

Mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybę laiduoja universiteto vidinė kokybės užtikrinimo sistema, išorinis studijų programų vertinimas ir akreditavimas, išorinis mokslinės veiklos vertinimas ir išorinis universiteto įvertinimas, akreditavimas.

Tarptautinis vertinimas ir pripažinimas

Aukštais kokybės standartais paremtą universiteto veiklą pripažįsta Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai:

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą. IEp
2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją ir akreditavo universitetą maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas. SKVC_logo
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ VDU įvertintas kaip vienas iš 801+ geriausių pasaulio universitetų ir išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje pagal tarptautiškumą.
„U-Multirank“ išsiskiria iš kitų reitingų – jame universitetai nerikiuojami į bendrą eilę, o vertinami pagal atskirus kriterijus. Pagal 2018 m. birželį paskelbtus rezultatus – VDU surinko aukščiausius balus („gerai“ ir „labai gerai“) net 16 kategorijų. Iš viso reitinge įvertintos 35 kategorijos įvairiose srityse – dėstyme ir studijose, moksle, žinių perdavime, tarptautiškume ir regioniškume. VDU profilis1Multi-rank2

 Studijų kokybės užtikrinimas

Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybės užtikrinimas apima periodišką vidinį ir išorinį studijų kokybės vertinimą bei jo rezultatais pagrįstą studijų kokybės gerinimą. Vykdant studijų kokybės veiklas atsižvelgiama į universiteto, nacionalinius ir tarptautinius studijų prioritetus, socialinių dalininkų nuomonę ir pasiūlymus, išorinių vertintojų rekomendacijas ir gerosios patirties pavyzdžius

Vidinis studijų kokybės užtikrinimas atliekamas nuolat, įtraukiant visus universiteto bendruomenės narius ir išorės socialinius dalininkus. Periodiškai atliekamų kokybės vertinimo tyrimų rezultatai padeda nustatyti VDU išskirtinio studijų modelio stiprybes ir tobulintas sritis, pagal kurias vykdomas studijų kokybės gerinimas.

Kasmet atliekama pirmo kurso studentų apklausa padeda identifikuoti VDU studijų pasirinkimo priežastis, lūkesčius, nuomonę apie studijas ir studentų užimtumą. 2019 m. atliktoje apklausoje dauguma respondentų (80 proc.) nurodė, kad studijas Universitete pasirinko dėl juos dominančios studijų programos ir jos suteikiamų ateities galimybių.

Atsakymai į klausimus atskleidė, kad Universiteto pirmakursiai studijas VDU vertina aukščiausiais balais: didžioji dalis (87 proc.) respondentų teigė, kad pasirinktos studijos atitinka jų lūkesčius. Studentai ypač gerai įvertino jiems suteikiamą akademinę pagalbą studijose: kolegialų bendradarbiavimą su dėstytojais ir administracinio personalo pagalbą aukštai įvertino apie 85 proc. pirmakursių.

Kasmet atliekama studijas baigiančiųjų apklausa padeda nustatyti studijų kokybę būsimų absolventų požiūriu. 2019 m. šioje apklausoje dalyvavo 76 proc.  studentų, kurių dauguma (82 proc.) nurodė, kad jų studijuotos programos kokybė yra tinkama. Baigiantieji studijas labai gerai įvertino jiems suteiktas galimybes įgyti ir išplėtoti specialybės žinias bei gebėjimus, bendravimo ir bendradarbiavimo bei problemų sprendimų gebėjimus. Apklaustieji aukščiausiais balais įvertino savo atsakingumą atliekant studijų užduotis; jiems teikiamą pagalbą studijuojant – dėstytojų konsultacijas ir administracinio personalo suteiktą pagalbą. Studijų metu atliktą praktiką 89 proc. respondentų pripažino kaip labai naudingą.

Studijas baigiantieji, pateikdami savo požiūrį į baigiamojo darbo rengimo ir gynimo procesus, pozityviai įvertino bendradarbiavimo su baigiamojo darbo vadovu efektyvumą (89 proc.) ir baigiamojo darbo gynimo procedūros tinkamumą (90 proc.). Apklaustųjų požiūriu baigiamojo darbo rengimo ir gynimo procesai jiems buvo naudingi, nes skatino gilinti savo srities žinias bei plėtoti savarankiškumo gebėjimus, gerinti analitinio mąstymo gebėjimus.

Universiteto absolventams skirta apklausa padeda išsiaiškinti jų nuomonę apie studijas ir pasirengimą profesinei veiklai. Respondentai apklausiami praėjus vieneriems metams po jų studijų baigimo. 77 proc. respondentų įvertino, kad studijų kokybė buvo tinkama, studijos atitiko jų lūkesčius ir jie rekomenduotų kitiems studijuoti jų baigtoje studijų programoje.

Semestro pabaigoje atliekamas dėstymo ir studijavimo įvertinimas padeda laiku reaguoti ir tobulinti studijų procesą. Universiteto studentai kiekvieno semestro pabaigoje įvertina dėstymo kokybę ir savo darbą – dalyvavimą studijose bei užduočių atlikimą studijuojamuose dalykuose. 2019 m. tiek dėstymo, tiek studijavimo  įvertinimas buvo labai aukštas, atitinkamai 8,89 ir 8,57.

Universitete vykdomų apklausų rezultatai ir kitais šaltiniais surinkta informacija pasitelkiama tobulinant studijų kokybę. Su Universiteto studentais ir dėstytojais vyksta diskusijos apie grįžtamojo ryšio rezultatus, jie taip pat aptariami, rektorato, dekanatų ir katedrų posėdžiuose, viešinami įvairiais informacijos sklaidos būdais. Studijų programų komitetai atsižvelgia į grįžtamojo ryšio rezultatus studijų programų tobulinimo veiklose – rengiant tobulinimo planus bei juos įgyvendinant. Padalinių vadovai pasitelkia apklausų rezultatus priimant sprendimus dėl veiklų planavimo ir įgyvendinimo. Dėstytojams ir studentams grįžtamojo ryšio informacija aktuali siekiant gerinti dėstymo ir studijavimo kokybę.