Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos

Tyrimų kryptys

Šioje mokslinių tyrimų temoje tiriami tarpkultūriniai meniniai mainai Rytų ir Vidurio Europoje, rekonstruojama ir analizuojama istorinė jų raida, ideologinės prielaidos, šiandieninė problematika ir numatomi ateities tarpkultūrinio meninio bendradarbiavimo iššūkiai. Taip pat siekiama ištirti įvairius globalios tarpusavio priklausomybės bei kultūrinės įvairovės aspektus bei jų įtaką nacionalinės kultūros ir meno formoms. Nagrinėjamos  dailės, teatro, šokio, kino, taikomųjų menų, literatūros, videomeno, fotografijos, populiariosios kultūros ir kt. raiškos formos, jų kaita bei tarpusavio sąryšiai. Tiriamos meninės kūrybos sampratos transformacijos, jų sklaida ir sąryšiai su istoriniu, kultūriniu, geografiniu ir sociopolitinių kontekstu; meno ir politikos, kūrybos ir socialinės tikrovės, kultūros ir ekonomikos santykiai. Klasterio tyrimų tematika apima ir metodologines bei teorines tarpkultūrinių sąveikų Rytų ir Vidurio Europoje studijas, mokslininkai formuoja ir nagrinėja teorinius kultūrinio dialogo modelius, analizuoja ir sprendžia problemas, susijusias su šiuolaikinių kultūros ir menotyros teorijų taikymu Lietuvos meninių procesų analizėje. Šiuo metu tarpdalykinis klasteris jungia menotyros, filologijos ir filosofijos krypčių mokslininkus, aktyviai bendradarbiauja tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, dalyvauja keleto tarptautinių tinklų veikloje (NordPlus NoMads, Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education), rengia bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio mokslo bei meno institucijomis.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika