Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai

Tyrimų kryptys

Klasterio tyrėjai atlieka etnologinius/ antropologinius subkultūrinių grupių tyrimus. Išskirtini tarpsritiniai tyrinėjimai, grindžiami dinaminių sistemų teorijos prieiga, kuri susijusi  su matematine sistemine analize. Tai yra nuoseklus tyrėjo sprendimų (loginių veiksmų) atkartojimas tyrimo eigoje, grindžiamas jo pasirinkta prielaida:  sistema sukuria savo būseną, kurios kaita, o taip pat ir išraiška susijusi su aplinkos poveikiu (Luenberger 1974).

Tyrėjas laisvai pasirenka tiriamą sistemą. Pvz., analizuojamas grupės (sistemos) narių (subsistemų) elgesys, stebint jų reakcijas į aplinką (kitus grupės narius ir aplinką, esančią už grupės ribų), pagal šias reakcijas bandant nustatyti grupės narių būsenas, kurios vėlgi paskatina naujus individų sprendimus, poelgius, bendravimą.

Sisteminės analizės principas – kiekvienas grupės narys analizuojamas taikant tą pačią sisteminę prieigą. Etnografiniai duomenys renkami ir analizuojami naudojant pagrindinius dinaminių sistemų teorijos struktūrinius elementus: aplinkos – būsenos – savirtaiškos sąveika. Šiai triadai konceptualiai ieškoma empirinio pagrindimo formuojant kintamųjų ir verčių struktūras, ieškant jų sąveikų. Duomenys renkami naudojant etnografinius lauko tyrimų metodus: stebėjimą dalyvaujant grupės veikloje, giluminius interviu, klausimynus, filmavimą bei fotografijas.

Klasterio tikslai

Klasterio  tikslas yra tyrinėti mažųjų visuomenės grupių  formavimosi procesus, jų  įtaką asmens tapatybei ir visuomenės kaitai.

Tyrėjus dominana skonio/ stiliaus subkultūrinių grupių formavimosi procesai; naujųjų religinių judėjimų grupių, etninių grupių formavimosi procesai; kriminogeniniai grupių formavimosi procesai; akademinių bendruomenių procesai, migracijos procesai ir imigrantų grupės bei įvairios kitos visuomenės grupės.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos

  • Agnė Kalėdienė. „Naujųjų baltų“ subkultūrinio lauko atsiradimas ir raida. Kaunas: VDU, 2018.
  • Tadas Kavolis. Nacionalistinių pažiūrų grupuočių formavimosi ypatumai Lietuvoje: skinhedų atvejis. Kaunas: VDU, 2014.
  • Rasa Pranskevičiūtė. Alternatyvių dvasingumo judėjimų tendencijos posovietinėje visuomenėje: visarionininkai ir anastasininkai. Kaunas: VDU, 2011.
  • Aušra Kairaitytė. Švč. Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lietuvių folklore. Kaunas: VDU, 2011.
  • Reda Šatūnienė. Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai. Kaunas: VDU, 2008.