Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos

Tyrimų kryptys

Tarpdalykinės studijos – vienas iš geriausių būdų išryškinti tam tikrus kultūrinius dėsningumus, apmąstyti susiklosčiusias visuomenės gyvenimo situacijas. Siekdama kuo geresnių rezultatų, tyrėjų grupė siekia tokių tikslų: analizuoti pasaulio literatūrų procesus komparatyvistiniu aspektu, ieškant sąsajų su kultūros procesais; aiškintis ir aiškinti lietuvių literatūros vaidmenį šiandieninės Lietuvos ir Europos kultūroje, akcentuoti ir aktualizuoti literatūros (rašymo ir skaitymo) reikšmę, siekiant išsaugoti tautinį tapatumą globalizacijos amžiuje, sukurti integruotą ir nenutrūkstamą ratą institucijų, kurias sieja rūpestis lietuvių literatūra ir tautiniu identitetu.

Klasterio dalyviai literatūrologiniams tyrimams siekia panaudoti socialinių mokslų srities tyrėjų pasiektus rezultatus, aktualizuoti globalias problemas, ieškant praktinio literatūrologijos pritaikymo, surasti ir pritaikyti įvairią literatūrologinių tyrimų rezultatų sklaidos strategiją skirtingose skaitytojų grupėse, atkreipiant dėmesį į kiekvienos grupės literatūrinę kompetenciją, profesiją, amžių. Mokslininkai skleidžia atliktų ir atliekamų tyrimų rezultatus neakademinėje visuomenėje, mėginant užpildyti literatūrinės kompetencijos spragas.

Svarbiausias laukiamas rezultatas – skirtingų mokslo šakų humanitarų bendradarbiavimas, kurio metu bus patenkintas šiuo metu išryškėjęs visuomenės poreikis susipažinti ne tik su vertingiausiais pasaulinės literatūros tekstais, bet ir su tautinės literatūros kontekstu.

Mokslinių tyrimų rezultatai tiesiogiai panaudojami švietimo sistemoje – dalijamasi patirtimi su mokytojais seminarų metu, siūlomos naujos dėstymo metodikos, pristatomos naujos literatūrologijos kryptys. Tyrėjų dalyvavimas socialiniuose procesuose neišvengiamas, nes tie procesai ir yra pasirinktos tyrimų krypties objektas.

Klasterio nariai

Doktorantai

  • dokt. Gerda Pilipaitytė (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas)
  • dokt. Kristina Tutlytė (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas)
  • dokt. Agnė Cesiulė (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas)

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika