Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir visuomenės raidos tyrimai

 

Tyrimų kryptys

Šis klasteris tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio valstybės ir visuomenės procesų raidą, ypatingą dėmesį kreipiant socialiniams, politiniams ir kultūriniams šių procesų ypatumams.

Svarbiausiomis klasterio tyrimų kryptimis laikytina: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir visuomenės sankirtų diskursas, valstybės politinė raida, visuomenės socialinės sandaros atodangos, Gediminaičių ir Jogailaičių dinastijų faktoriaus vaidmuo Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenime.

Šiuo metu klasteris vienija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Viduramžių ir Naujųjų laikų istorijos tyrinėtojus. Istorijos specialistai atlieka įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės socialinės sandaros tyrimus, analizuoja bajorijos, diduomenės istoriją, tiria LDK politinių santykių su kaimynais istoriją, ypatingą dėmesį skiriant diplomatijos, ceremonialo, valstybinio reprezentavimo, tarptautinių sutarčių, sienų ir teritorijos raidos, istorinės geografijos ir kartografijos, genealogijos, dinastijos struktūros, LDK knygos istorijos ir kultūros temoms. Taip pat tyrinėja Bažnyčios santykius su įvairiais visuomenės sluoksniais, plėtoja ir gilina Lietuvos bei Vakarų Europos istorinių ryšių Naujaisiais laikais tyrinėjimų perspektyvas, atlieka šaltinotyrinius ir istoriografinius tyrimus.

Taip pat klasterio dalyviai istorijos bakalauro ir istorijos magistrantūros studijų studentams skaito Istorijos studijų pagrindų, Istorijos metodų ir teorijos, Įvado į Lietuvos istorijos studijas, Šaltiniotyros, Pagalbinių istorijos mokslų, Istorijos filosofijos, Lietuvos istoriografijos, Europos istoriografijos, LDK luominės visuomenės: sociopolitinių bruožų, Lietuvos kultūros istorijos, LDK kultūros istorijos problemų, Bažnyčios ir visuomenės santykių Lietuvoje, Lietuvių moderniosios tautos tapsmo, Kasdienybės istorijos, Magijos, religijos ir mokslo XVI–XVIII a. Europoje kursus.

Klasterio tikslai

Klasterio tikslas – vykdyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir visuomenės procesų raidos tyrimus. Tyrimo objektas koncentruojamas į socialinius, politinius ir kultūrinius LDK valstybės ir visuomenės procesų raidos ypatumus.

Klasterio tikslai įgyvendinami atliekant savarankiškus ir kolektyvinius mokslinius tyrimus, rengiant respublikines ir tarptautines mokslines konferencijas, mokslinius seminarus ir diskusijas, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tyrimų rezultatai skelbiami periodiniuose leidiniuose, rengiamos ir leidžiamos monografijos, studijos bei šaltinių publikacijos.

Klasterio nariai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

  • Antoni Kazimierz Urmanski. Zaberezinskių giminė XV-XVI a. LDK politinio elito gretose. Kaunas: VDU, 2017.
  • Laurynas Šedvydis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdančiojo elito rengimas viešajam valstybės gyvenimui XVI a. –XVII a. viduryje. Kaunas: VDU, 2016.
  • Moreno Bonda. Jesuits’ Historiographic Canon in the Works of A. Wijuk-Koialowicz in the Age of the Historical Revolution (1580-1661). Kaunas: VDU, 2011.
  • Vytas Jankauskas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdančiosios dinastijos struktūra XIII a. pabaigoje – XV a. viduryje. Kaunas: VDU, 2011.
  • Laima Bucevičiūtė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų istorija (XV a. – XVII a. pr.). Kaunas: VDU, 2010.
  • Gediminas Lesmaitis. LDK kariuomenės kaita visuomenės raidos kontekste (XV a. pab. – XVI a. pirma pusė), Kaunas: VDU, 2005.
  • Marius Sirutavičius. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių diplomatinė kultūra (XV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje). Kaunas: VDU, 2004.