Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje

Tyrimų kryptys

Šis klasteris tyrinėja Tridento susirinkimo nutarimų įgyvendinimo Lietuvoje specifiką, dvasininkijos santykius su bajorija, miestiečiais ir valstietija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpiu, dvasininkų ir pasauliečių santykius teisiniu – kriminaliniu aspektu, mariologinius Lietuvos meno siužetus, etnokrikščioniškąją Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrą.

Svarbia tyrimų kryptimi yra Katalikų bažnyčios santykiai su Lietuvos politinėmis partijomis bei tautinėmis mažumomis Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m., akcentuojamas apskritai katalikų dalyvavimo politikoje fenomenas, Bažnyčios mokymas apie katalikų dalyvavimą politikoje, nepamiršta Lietuvos išeivijos katalikiškoji srovė ir šiuolaikinės Lietuvos valstybės ir visuomenės bei Bažnyčios santykių problemos.

Klasterio tikslai

Klasterio tikslas – vykdyti Lietuvos krikščioniškų bažnyčių santykių su valstybe ir visuomene tyrimus praeityje ir dabartyje. Tyrimų objektas koncentruojamas į Vidurio Lietuvos ir Sūduvos regionus.

Tiriama parapijų raida ir dvasingumas, sakralinis menas, etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra, Bažnyčios santykiai su įvairiais visuomenės sluoksniais ir politinėmis organizacijomis, religijos kaip pasaulėžiūros poveikis žmogaus, visuomenės ir valstybės raidai nuo viduramžių iki dabarties.

Klasterio dalyviai studentams skaito Bažnyčios istorijos, Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos, Bažnyčios ir visuomenės santykių Lietuvoje, Europos kultūros istorijos, Religijotyros, Pasaulio religijų muzikos, Krikščioniškosios archeologijos kursus.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika