Migracijos ir diasporos tyrimai

Tyrimų kryptys

Šio klasterio pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys yra šiuolaikinės tarptautinės migracijos procesai ir ypatumai, valstybės migracijos politika, tarptautinė migracija žiniasklaidoje, tautinės tapatybės raiška ir formos lietuvių egzilio kultūroje, diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės, politinės, visuomeninės veiklos tyrimai, lietuvių egzilio literatūros ir kultūros raida ir tendencijos, diasporos identiteto konfigūracijos, tradicijos ir jų kaita diasporoje, etninės kultūros transformacijas emigracijoje: etninės saviraiškos ir tradicijos išsaugojimo problemas tarpkultūrinių kontaktų fone bei lietuvių migracijos teisiniai aspektai.

Į klasterį susibūrę įvairių sričių mokslininkai (istorikai, literatūrologai, sociologai, teisininkai, etnologai) analizuoja išeivijos istorijos, kultūros, literatūros etapus, tyrinėja išeivijos akademinę, intelektualinę, kultūrinę veiklą, tautinio identiteto sampratos kaitą bei prisitaikymo ir lietuvybės išsaugojimo problemas. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos migracijos politikos tyrimams lyginamajame migracijos politikos kontekste.

Klasterio tikslai

Migracijos ir diasporos tyrimų klasterio tikslas – tirti lietuvių diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės ir politinės visuomeninės veiklos problemas; vykdyti bei plėtoti sistemingų tarpdisciplininių tarptautinės migracijos ir diasporos procesų tyrimus.

Klasterio tikslai įgyvendinami atliekant mokslinius tyrimus, rengiant mokslines konferencijas, seminarus, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tyrimų rezultatai skelbiami periodiniuose leidiniuose, leidžiamos monografijos, šaltinių publikacijos, studijos.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika