Lietuvos tautinių mažumų kalbiniai ir kultūriniai kontaktai

Klasterio tikslai

Šiuolaikinei Lietuvai, kaip ir visai dabartinei Europai, yra būdingi daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas bei sociokultūrinės situacijos dinamika. Šie reiškiniai ypač ryškiai pasireiškia Pietryčių Lietuvoje, kur kompaktiškai gyvena skaitlingiausios lenkų ir rusų tautinės mažumos.

Klasterio tikslas – ištirti ir aprašyti esamą regiono sociolingvistinę padėtį, Lietuvos tautinių mažumų kalbų ir kultūrų regioninius ypatumus, bendras ir specifines raidos tendencijas.

Klasterio uždaviniai:

  • Ištirti ir aprašyti lenkų ir rusų tautinių mažumų kalbų Lietuvoje struktūrinius ir sociokultūrinius ypatumus, jų sąveiką su kitomis kalbomis.
  • Ištirti ir aprašyti šių kalbų funkcionavimo ypatumus dabartinėje daugiakultūrėje komunikacijos erdvėje įvairiose vartojimo srityse ir vartotojų grupėse.
  • Ištirti ir aprašyti didaktines ir psicholingvistines gimtųjų kalbų – lenkų ir rusų – mokymo(si) kitakalbėje aplinkoje problemas; teikti metodines rekomendacijas, susijusias su lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokymu bei mokslinę-metodinę pagalbą švietimo įstaigoms.
  • Atskleisti Lietuvos lenkų ir rusų kalbų raidos ir funkcionavimo dinamiką, kurią sąlygoja ir veikia globalizacijos ir lokalizacijos procesai.

Klasterio nariai