Praktinės filosofijos tyrimai

Tyrimų kryptys

Šiuolaikinė praktinė filosofija plėtoja epistemologinius, metodologinius, ontologinius, istorinius tyrinėjimus turinčius didelę reikšmę šiuolaikiniams socialiniams ir humanitariniams, gamtos ir tiksliesiems mokslams ir gali būti naudojami visuomenės modernizacijos reikmėms. Tokių praktinės filosofijos tyrinėjimų yra daug ir kontinentinės Europos ir analitinės filosofijos tradicijose. Todėl yra reikšminga internalizuoti ir internacionalizuoti tokius tyrinėjimus ir lyginti jų rezultatus.

Praktinės filosofijos tyrimų klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams ir humanitariniams bei gamtos mokslams reikšmingus tyrinėjimus, turinčius taikomąją vertę istorijos, literatūros, teologijos, etnologijos, antropologijos, sociologijos, politikos, viešojo administravimo, komunikacijos, menotyros, fizikos, biologijos, ekologijos, medicinos ir kitose srityse.

Praktinės filosofijos klasterio uždaviniai yra:

 • Sujungti VDU filosofijos tyrinėtojus bei aktyviai su filosofine problematika susijusius socialinių-humanitarinių mokslų tyrinėtojus dirbančius skirtinguose VDU padaliniuose: plėtoti praktinius filosofinius (fenomenologinius, istorijos filosofijos, socialinės ir politinės filosofijos ir kritikos, mokslo filosofijos, etikos) tyrinėjimus šiuolaikinėse socialinių ir humanitarinių mokslų srityse;
 • Įtraukti į tyrinėjimų ratą panašią tematiką plėtojančius magistrantus ir doktorantus ir remti jų tyrimus.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Tadas Čapanauskas. Machinacijos problema Martino Heideggerio technikos filosofijoje. Kaunas: VDU, 2020.
 • Mantas Antanas Davidavičius. Ekosofijos ir ekoideologijos konfliktas: Belovežo girios atvejis. Kaunas: VDU, 2020.
 • Arnoldas Stramskas. Kontrolės mikropolitika cirkuliacijos erdvėse. Kaunas: VDU, 2018.
 • Viktoras Bachmetjevas. Santykis tarp ironijos ir etikos S. Kierkegaard’o mąstyme. Kaunas: VDU, 2016.
 • Mindaugas Kazlauskas. Sąmonės samprata Arono Gurwitschiaus fenomenologijoje. Kaunas: VDU, 2015.
 • Šarūnas Paunksnis. Laisvės rojus: Nacionalistinis diskursas kaip vaizduotės politika Indijoje. Kaunas: VDU, 2012.
 • Rūta Bagdanavičiūtė. Interpretacinės dinamikos pobūdis bei kaita hermeneutikoje. Kaunas: VDU, 2012.
 • Tomas Saulius. Platono metodologijos metmenys: elenktikos taikymas ankstyvuosiuose dialoguose. Kaunas: VDU, 2011.
 • Jelena Simonova. Kalba ir kalbėjimas Maurice’o Merleau – Ponty fenomenologinėje filosofijoje. Kaunas: VDU, 2011.
 • Auridas Gajauskas. Fenomenologinė Algio Mickūno kultūros filosofija. Kaunas: VDU, 2011.
 • Darius Klibavičius. Modernaus filosofinio teksto ribinės formos ir stiliai. Kaunas: VDU, 2010.
 • Anatolij Pankovskij. Laisvės problema Isaiah Berlin filosofijoje: vertybių pluralizmas ir priimtina visuomenė. Kaunas: VDU, 2010.
 • Andrius Martinkus. „Rusijos idėjos“ evoliucija „klasikinio“ eurazizmo filosofijoje (1920-1929). Kaunas: VDU, 2010.
 • Robert van Voren. Cold war in psichiatry. Soviet political abuse of psichiatry and the World Psychiatric Association (WPA). Kaunas: VDU, 2010.