Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai

Tyrimų kryptys

Visuotinės ir individualios daugiakalbystės bei daugiakalbės pedagogikos tyrimai leidžia atskleisti pagrindines kalbų įsisavinimo, mokymosi ir mokymo tendencijas šiuolaikinių globalizacijos procesų suartintose ir lingvistine bei kultūrine įvairove išsiskiriančiose visuomenėse bei ugdymo institucijose, prisideda prie kalbinių kompetencijų teorinio ir praktinio ugdymo tobulinimo, užtikrina kalbas besimokančiųjų spartesnę ir efektyvesnę integraciją įvairiose su veiklos pasauliu susijusiose tarptautinės komunikacijos srityse.

Šios mokslinės grupės narių vykdoma mokslinė-tiriamoji veikla bei jos sklaida skelbiant mokslinio tyrimo rezultatus mokslinėse publikacijose, mokslo populiarinimo ir edukacinio pobūdžio leidiniuose ir renginiuose, leidžiant mokslo žurnalą Darnioji daugiakalbystė, rengiant tarptautines Darniosios daugiakalbystės konferencijas, per viešąsias paskaitas bei seminarus tikslinėms grupėms tarnauja kaip kalbų politikos tobulinimo, daugiakalbystės pedagogikos teorijos plėtojimo priemonė bei leidžia taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.

Klasterio tikslai

 • Tirti kalbų politikos kūrimo ir praktinio įgyvendinimo patirtis pasaulio, Europos, šalies ir institucijos mastu.
 • Tyrinėti daugiakalbystę kaip kultūrinį fenomeną bei strateginį edukacinį objektą, taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.
 • Tirti kalbų ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų taikymą, analizuoti mokymą remiantis daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo perspektyva.
 • Tirti kalbų mokymo ir mokymosi procesus, kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo problemas, inovacinių mokymo/si metodų taikymo efektyvumą, mokymosi strategijų taikymo galimybes.
 • Analizuoti daugiakalbystės problemas: žodyno, gramatikos, diskurso, pragmatinių aspektų perkėlimo ir interferencijos mokantis antrąją, trečiąją ir kitas užsienio kalbas problemas.
 • Tirti svetimų kalbų mokymo/mokėjimo tarpukario VDU aspektus.
 • Analizuoti galimybes integruoti dalyką ir užsienio kalbą į studijų procesą, tiriant dėmesį kalbiniams aspektams įvairių dalykų mokymo procese.
 • Tirti informacinių technologijų naudojimą užsienio kalbų dėstyme, kurti užsienio kalbų dėstymo metodiką bei metodologiją, naudojant informacinių technologijų galimybes, ją taikyti praktinėje edukacinėje veikloje SANAKO laboratorijoje.
 • Nagrinėti specializuotos, atskirų studijų sričių užsienio kalbos, ypač anglų kalbos (ESP), dėstymo metodiką bei metodologiją.

Klasterio nariai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Asta Balčiūnaitienė. Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas). VDU: Kaunas, 2016.
 • Ligita Judickaitė-Pašvenskienė. Cartoon Subtitling as a Mode of Translation for Children. Talino universitetas: Talinas, 2015.