Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai

Tyrimų kryptys

Visuotinės ir individualios daugiakalbystės bei daugiakalbės pedagogikos tyrimai leidžia atskleisti pagrindines kalbų įsisavinimo, mokymosi ir mokymo tendencijas šiuolaikinių globalizacijos procesų suartintose ir lingvistine bei kultūrine įvairove išsiskiriančiose visuomenėse bei ugdymo institucijose, prisideda prie kalbinių kompetencijų teorinio ir praktinio ugdymo tobulinimo, užtikrina kalbas besimokančiųjų spartesnę ir efektyvesnę integraciją įvairiose su veiklos pasauliu susijusiose tarptautinės komunikacijos srityse.

Šios mokslinės grupės narių vykdoma mokslinė-tiriamoji veikla bei jos sklaida skelbiant mokslinio tyrimo rezultatus mokslinėse publikacijose, mokslo populiarinimo ir edukacinio pobūdžio leidiniuose ir renginiuose, leidžiant mokslo žurnalą Darnioji daugiakalbystė (smjournal.eu), rengiant tarptautines Darniosios daugiakalbystės konferencijas (http://uki.vdu.lt/moksline-veikla/konferencijos), per viešąsias paskaitas bei seminarus tikslinėms grupėms tarnauja kaip kalbų politikos tobulinimo, daugiakalbystės pedagogikos teorijos plėtojimo priemonė bei leidžia taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.

Klasterio tikslai

 • Tirti kalbų politikos kūrimo ir praktinio  įgyvendinimo patirtis pasaulio, Europos, šalies ir institucijos lygmenyse.
 • Tirti daugiakalbystę kaip kultūrinį fenomeną bei strateginį edukacinį objektą, analizuoti psicholingvistines ir sociolingvistines daugiakalbystės perspektyvas.
 • Analizuoti kalbų mokymo/si daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aukštojo mokslo erdvėje problemas:
  • tirti kalbų mokymo ir mokymosi procesus, kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo problemas, remiantis daugiakalbe kalbų mokymosi prieiga;
  • nagrinėti kalbų ir kultūrų pliuralistinių ir kalbai jautrių mokymo/si metodų bei kitų inovacinių kalbų mokymo/si metodų taikymo efektyvumą, mokymosi strategijų taikymo galimybes mokant/is kalbų;
  • analizuoti žodyno, gramatikos, diskurso, pragmatinių aspektų perkėlimo ir interferencijos mokantis antrąją, trečiąją ir kitas užsienio kalbas problemas;
  • tirti informacinių technologijų – virtualios mokymosi aplinkos bei technologinių įrankių – taikymą užsienio kalbų dėstyme, nuotolinio kalbų mokymo/si problemas;
  • nagrinėti specializuotos, atskirų studijų sričių užsienio kalbos, ypač anglų kalbos (ESP), mokymo/si teoriją ir praktiką.
 • Nagrinėti kalbų mokytojo/ dėstytojo profesinės kompetencijos tobulinimą ir pasirengimą darbui daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aukštojo mokslo erdvėje.
 • Tirti svetimų kalbų mokymo/mokėjimo tarpukario VDU aspektus.
 • Taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.

Prioritetinės temos 2021-2022

 • Kalbų politikos įgyvendinimas
 • Kalbinės kompetencijos tyrimai
 • Psicholingvistinė ir sociolingvistinė daugiakalbystės perspektyva
 • Kalbų mokymo/si inovacijos
 • Daugiakalbė kalbų mokymo prieiga
 • Integruotas dalyko ir kalbos mokymas
 • Kalbų mokytojo/ dėstytojo profesinės kompetencijos tobulinimas

Klasterio nariai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Mindaugas Norkevičius. Regioninio bendradarbiavimo dimensija Lenkijos užsienio politikoje. Kaunas: VDU, 2019.
 • Asta Balčiūnaitienė. Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas). VDU: Kaunas, 2016.
 • Ligita Judickaitė-Pašvenskienė. Cartoon Subtitling as a Mode of Translation for Children. Talino universitetas: Talinas, 2015.