Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai

Tyrimų kryptys

Klasterio nariai koncentruojasi ties tarpdisciplininiais Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimais. Mokslinių tyrimų klasterį sudaro architektūros, dailės, archeologijos, filologijos, kraštotvarkos specialistai, dirbantys menotyros, kultūros paveldo tapatumo tyrimų, paveldosauginio pobūdžio aukštojo mokslo specialistų rengimo, mokslininkų ugdymo ir paveldo ekspertavimo srityse. Tarpdiscipliniškumas plėtojamas moksliniais tyrimais ir aukštojo mokslo specialistų rengimo lygmenimis. Per keletą klasterio gyvavimo metų, reaguojant į kultūros ir mokslo raidos aktualijas, išsikristalizavo kelios tyrimų tematikos, reprezentuojančios mokslininkų grupės interesų įvairovę:

  • Lietuvos meno objektų, reiškinių, personalijų, meninių mokyklų istorinės, stilistinės, ikonografinės kaitos tyrimai, apimantys: sakralinę ir pasaulietinę dailę, taikomąją dailę, architektūrą.
  • Meno istorijos faktografiniai ir analitiniai tyrimai buvusios LDK teritorijos ribose. Lietuvos meno sąsajų su Europos ir pasaulio kontekstu tyrimai.
  • Medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo tyrimai ir jų išsaugojimo problematika. Kultūros paveldo animavimas ir integracija į šiuolaikinį Lietuvos sociokultūrinį ir ekonominį potencialą.
  • Tapatumo problematika Lietuvos, išeivijos ir paribio kultūrų mene: lyginamieji tyrimai. Istoriniai ir šiuolaikiniai meno reiškinių lokalinio tapatumo pjūviai.
  • Lietuvos menotyros istoriografija ir metodologija.

Klasteryje plėtojamos tyrimų tematikos siejasi su naujausiomis Lietuvos mokslo tarybos paskelbtomis Lituanistikos tyrimų plėtros strateginėmis gairėmis iki 2020 metų.

Klasterio tikslai

Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų klasteris įkurtas 2007 m. Tačiau moksliniai tyrimai šioje tematikoje buvo pradėti vykdyti jau nuo 1998 m. Pagrindinis klasterio mokslininkų siekis – plėtoti Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimus Europos kontekste, skelbti informaciją apie medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo vertybes, padaryti ją prieinama lyginamiesiems tarptautinio lygio tyrimams. Klasterio tema atitinka nuolatinį Lietuvos valstybės pripažintą Lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą. Išskirtinis klasterio bruožas –  mokslinių tyrimų plėtros derinimas su jų rezultatų sklaida ir viešinimu, kuris vyksta keliais būdais. Pirmiausia tai – ekspertinis paveldo objektų vertinimas ir taikomojo pobūdžio tyrimai, prisidedantys prie tausojančio ir maksimalų autentiškumą palaikančio aplinkos formavimo. Antra sritis – paveldo animavimo projektai, per kuriuos vyksta magistrantų edukacija ir įtraukiama miesto visuomenė. Menotyrinių tyrimų duomenys taip pat įterpiami į kuruojamas parodas, viešas paskaitas, radijo ir televizijos  laidas, kuriamas interneto svetaines.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika