Mokymosi visą gyvenimą tyrimai

Tyrimų kryptys

Klasterio veiklą charakterizuoja švietimo sistemos raiškos tyrimai mokymosi visą gyvenimą paradigmoje.

Mokslinių tyrimų tikslas – tradicinio ir e.mokymo(si) turinio projektavimas įvairiems švietimo sistemos lygmenims, suaugusiųjų mokymo(si) efektyvinimas, šeimotyra, racionalus asmens profesijos rinkimasis ir karjeros planavimas, užtikrinant švietimo kokybę bei plėtojant mokymosi visą gyvenimą kultūrą.

Pagrindinėse tyrimų kryptyse akcentuojamas tyrimų tęstinumas, tarpdiscipliniškumas bei  tarptautiškumas.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika