Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti

Tyrimų kryptys

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų vadybos srityje, turinčius praktinę taikomąją vertę įvairaus dydžio ir pobūdžio Lietuvos organizacijoms.

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika apjungia klasterio mokslininkų atliekamus organizacijų – verslo įmonių, studijų ir mokslo įstaigų – vadybinių transformacijų, skatinančių socialiai darnios visuomenės vystymą, tyrimus tokiose srityse: inovacijų, verslumo plėtra; darbo santykių, organizacijos patrauklumo socialiai darniose organizacijose formavimas; verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros vystymas; organizacijos konkurencingumo didinimas.

Klasterio tikslas ir tematika suformuluoti, atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos MTEP prioritetus. Tyrimų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose ir konferencijose bei kitose informacinės sklaidos priemonėse.

Klasterio mokslininkai siekia į klasterio veiklą aktyviai įtraukti Vadybos katedros kuruojamų programų studentus, siūlant jiems rengti susijusius su klasterio tematika rašytinius tiriamojo – taikomojo pobūdžio projektus : kursinius darbus, bakalauro, magistro baigiamuosius darbus ir kt.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika