Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti

Tyrimų kryptys

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų vadybos srityje, turinčius praktinę taikomąją vertę įvairaus dydžio ir pobūdžio Lietuvos organizacijoms.

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika apjungia klasterio mokslininkų atliekamus organizacijų – verslo įmonių, studijų ir mokslo įstaigų – vadybinių transformacijų, skatinančių socialiai darnios visuomenės vystymą, tyrimus tokiose srityse: inovacijų, verslumo plėtra; darbo santykių, organizacijos patrauklumo socialiai darniose organizacijose formavimas; verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros vystymas; organizacijos konkurencingumo didinimas.

Klasterio tikslas ir tematika suformuluoti, atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos MTEP prioritetus. Tyrimų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose ir konferencijose bei kitose informacinės sklaidos priemonėse.

Klasterio mokslininkai siekia į klasterio veiklą aktyviai įtraukti Vadybos katedros kuruojamų programų studentus, siūlant jiems rengti susijusius su klasterio tematika rašytinius tiriamojo – taikomojo pobūdžio projektus : kursinius darbus, bakalauro, magistro baigiamuosius darbus ir kt.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Laura Baronienė. Sprendimo priėmimas kontroliuojamos intervencijos sąlygomis. Kaunas: VDU, 2018.
 • Evelina Gulbovaitė. Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos stiprinimas. Kaunas: VDU, 2016.
 • Regina Andriukaitienė. Vadybos kultūros raišška siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę. Kaunas: VDU, 2015.
 • Rita Bendaravičienė. Darbdavio ženklo formavimas vertinant organizacinį patrauklumą aukštojo mokslo institucijose. Kaunas: VDU, 2014.
 • Rasa Katilienė. Dvasinės lyderystės raiška Lietuvos verslo organizacijų kultūroje. Kaunas: VDU, 2014.
 • Jūratė Lionikaitė. Valstybės vidinės ženklodaros modeliavimas. Kaunas, 2013.
 • Audrius Šimkus. Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose. Kaunas: VDU, 2013.
 • Jurgita Martinkienė. Vadybinių kompetencijų ugdymo verslo imitacinėje įmonėje įvertinimas. Kaunas: VDU, 2012.
 • Žilvinas Malinauskas. Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas. Kaunas: VDU, 2012.
 • Algirdas Giedraitis. Gamybos įmonių žemiausio lygmens vadovų tinkamumo vertinimas. Kaunas: VDU, 2012.
 • Akvilė Gedvilaitė. Kūno kultūros ir sporto strategijos formavimas Lietuvoje. Kaunas: VDU, 2011
 • Danguolė Šavareikienė. Darbuotojų poreikių tenkinimu grindžiamas darbo motyvacijos proceso vystymas organizacijoje. Kaunas: VDU, 2011.
 • Ligita Šalkauskienė. Komandinio darbo tobulinimas Lietuvos organizacijų pavyzdžiu. Kaunas: VDU, 2011.
 • Žaneta Kavaliauskienė. Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos. Kaunas: VDU, 2011.
 • Aurimas Župerka. Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje. Kaunas: VDU, 2010.
 • Laima Jesevičiūtė-Ufartienė. Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis. Kaunas: VDU, 2010.
 • Jolita Vveinhard. Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą. Kaunas: VDU, 2010.
 • Asta Sližytė. Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas. Kaunas: VDU, 2009.
 • Osvaldas Stripeikis. Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. Kaunas: VDU, 2008.
 • Erika Župerkienė. Vadovų asmeninių ir dalykinių savybių ugdymo tobulinimas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Mykolas Dromantas. Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Vytautas Žirgutis. Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį. Kaunas: VDU, 2009.