Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Eglė Pranckūnienė. Pasitikėjimo lūžiai mokytojų ir mokyklų vadovų profesiniame gyvenime. Kaunas: VDU, 2018.
 • Agnė Kudarauskienė. Universiteto mokslininko akademinės veiklos Fenomenologinės dimensijos. Kaunas: VDU, 2018.
 • Judita Kasperiūnienė. Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluose. Kaunas: VDU, 2017.
 • Virginija Bortkevičienė. Verslumo mokymosi transformacijos verslo veiklose. Kaunas: VDU, 2017.
 • Gintaras Arbutavičius. Technologijomis grindžiamo mokymosi integracija verslo organizacijose. Kaunas: VDU, 2016.
 • Egidijus Stancikas. Suaugusių dramos teatro žiūrovų kultūrinio sąmoningumo saviugda. Kaunas: VDU, 2016.
 • Daiva Abromavičienė. Ugdymos(si) dalyvių įsitraukimas į technologijomis grindžiamo mokymo(si) diegimą profesinio mokymo organizacijoje. Kaunas: VDU, 2016.
 • Sigita Lengvinienė. Vyresnio amžiaus asmenų mokymasis siekiant išlikti darbo rinkoje. Kaunas: VDU, 2016.
 • Rolandas Bulotas. Mokinių sąmoningumo jų teisių ir pareigų atžvilgiu ugdymas taikant dialogo ir reflektavimo principus jaunimo mokykloje. Kaunas: VDU, 2016.
 • Dalia Staniulevičienė. Suaugusiųjų mokymosi mokytis reflektyvioji patirtis. Kaunas: VDU, 2015.
 • Simona Pilkienė. Edukologijos magistratūros studijų paskirties raiška magistrantų įgytuose gebėjimuose: kas rengiamas – generalistas ar specialistas? Kaunas: VDU, 2015.
 • Ričardas Butėnas. Bendrųjų ir profesinių vertybių internalizavimas rengiant bendrosios praktikos slaugytojus koleginėse studijose. Kaunas: VDU, 2015.
 • Ieva Anužienė. Sociokultūrinių kompetencijų ugdymas (-is) profesiniame mokyme. Kaunas: VDU, 2015.
 • Birutė Miškinienė. Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu, skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą. Kaunas: VDU, 2015.
 • Rasa Tamulienė. Paramos studentams identifikavimo modelis koleginėse studijose. Kaunas: VDU, 2014.
 • Eilina Dailidienė. Studentų karjeros projektavimo kompetentingumo parametrai: pirmosios universitetinių studijų pakopos atvejis. Kaunas: VDU, 2014.
 • Estela Daukšienė. Virtualus mobilumas aukštajame moksle. Kaunas: VDU, 2013.
 • Asta Kandratavičienė. Asmens, turinčio proto negalę, ir aplinkos sąveika: socialinės karjeros diskursas. Kaunas: VDU, 2013.
 • Salomėja Kasarevičiūtė. Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste. Kaunas: VDU, 2013.
 • Monika Miliušienė. Glaudžios bendruomenės kūrimo strategijos švietime: mokyklos atvejis. Kaunas: VDU, 2012.
 • Aistė Antanaitienė. Mokinių profesinis apsisprendimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo tarpinstitucinio bendradarbiavimo paradigmoje. Kaunas: VDU, 2012.
 • Genutė Kalvaitienė . Jūreivystės studentų profesinės karjeros planavimo mokėjimų ugdymo modelis. Kaunas: VDU, 2012.
 • Lina Kankevičienė. Informacinės visuomenės technologijų integravimas modernizuojant aukštojo mokslo studijas. Kaunas: VDU, 2012.
 • Jūratė Jocienė. Modulinės profesinio mokymo programos rengimas užtikrinant teorijos ir praktikos dermę. Kaunas: VDU, 2011.
 • Jolanta Valiulienė. Kompetencijų perimamumas profesiniame rengime. Kaunas: VDU, 2011.
 • Danutė Maurušaitienė. Socialinių dalininkų bendradarbiavimas: naujosios viešosios vadybos paradigma profesiniame rengime. Kaunas: VDU, 2011.
 • Inga Juknytė-Petreikienė. Aukštojo mokslo institucijų internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo parametrai. Kaunas: VDU, 2011.
 • Milda Žukauskienė. Kineziterapeutų profesinio rengimo turinio modeliavimas. Kaunas: VDU, 2011.
 • Edita Butrimė. Elektroninio mokymo(si), kaip sociokultūrinės sistemos, fenomenas universitetinėse studijose. Kaunas: VDU, 2011.
 • Nora Pileičikienė. Studijų rezultatų integravimas į studijų programas: bendrųjų mokėjimų paradigma. Kaunas: VDU, 2011.
 • Irma Spūdytė. Bendrosios nacionalinės kvalifikacijų sąrangos funkcionalumas: diegimo parametrai. VDU, 2011.
 • Lijana Navickienė. Karjeros konsultantų rengimo modeliavimas. Kaunas: VDU, 2010.
 • Živilė Navikienė. Modulinio mokymo modeliavimas profesinio mokymo sistemoje. Kaunas: VDU, 2010.
 • Aurelija Čepienė. Bendrųjų gebėjimų ugdymosi fenomenologinė perspektyva profesiniame rengime. Kaunas: VDU, 2010.
 • Zita Baužienė. Sutrikusios lokomocijos vaikų psichosocialinės aplinkos dimensijos. Kaunas: VDU, 2010.
 • Renata Veršinskienė. Darbuotojų lojalumas švietimo organizacijai. Kaunas: VDU, 2009.
 • Laima Kyburienė. Socialiai integralios mokymo(si) aplinkos klasėje modeliavimas. Kaunas: VDU, 2009.
 • Inga Mikutavičienė. Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas. Kaunas: VDU, 2009.
 • Vita Krivickienė. Aukštesniosios liaudies mokyklos: lyginamasis aspektas. Kaunas: VDU, 2009.
 • Ramūnas Kuncaitis. Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste. Kaunas: VDU, 2009.
 • Ilona Tandzegolskienė. Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis. Kaunas: VDU, 2008.
 • Lina Kaminskienė. Socialinė partnerystė mokyklinėje profesinio rengimo sistemoje. Kaunas: VDU, 2008.
 • Odeta Norkutė. Rengimo(-si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Paulius Čepas.Įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo modeliavimas profesiniame rengime. Kaunas: VDU, 2008.
 • Airina Volungevičienė. Nuotolinio mokymo(-si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Aušra Rutkienė. Edukologinio eksperimento tinkamumo ir patikimumo planavimas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Mindaugas Misiūnas. Kokybės vadybos sistemos modeliavimas neuniversitetinio aukštojo mokslo institucijoje. Kaunas: VDU, 2008.
 • Elena Mickūnaitė. Rizikos grupių suaugusiųjų mokymosi samprata mokymosi visą gyvenimą kultūroje. Kaunas: VDU, 2007.
 • Vilhelmina Vaičiūnienė. Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas. Kaunas: VDU, 2007.
 • Lineta Žilinskaitė. Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos. Kaunas: VDU, 2007.
 • Nijolė Burkšaitienė. Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (Aplanko metodo atvejis). Kaunas: VDU, 2006.
 • Aušra Fokienė. Profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo sistemos parametrai. Kaunas: VDU,  2006.
 • Daiva Garnienė. Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai. Kaunas: VDU, 2006.
 • Liudmila Kirikova. Šeimos gydytojų profesinio rengimo modeliavimas. Kaunas: VDU, 2006.
 • Ramutė Orenienė. Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai. Kaunas: VDU, 2006.
 • Tomas Sabaliauskas. Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų projektavimas. Kaunas: VDU, 2006.
 • Eglė Stasiūnaitienė. Profesinis rengimas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos modeliavimas. Kaunas: VDU, 2006.
 • Jelena Suchanova. Studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas studijuojant anglų kalbą. Kaunas: VDU,  2006.
 • Lora Tamošiūnienė. Suaugusiųjų mokymosi dimensijos kompleksiniame švietimo ir mokymosi realybės modelyje. Kaunas: VDU,  2006.
 • Akvilė Virbalienė. Paauglių orumo ugdymasis bendraamžių grupėse. Kaunas: VDU, 2006.
 • Daiva Bukantaitė. Besimokančios tinklinės organizacijos modeliavimas. Kaunas: VDU, 2005.
 • Asta Lapėnienė. Mokymo/si procesas mediacinėje priemonių sistemoje. Kaunas: VDU, 2005.
 • Izabela Savickienė. Universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemos projektavimas. Kaunas: VDU, 2005.
 • Ramutė Skripkienė. Sakytinės komunikacijos gebėjimų lietuvių (negimtąja) kalba ugdymas pradinėse klasėse. Kaunas: VDU, 2005.
 • Vidmantas Tūtlys. Dirbančiųjų tęstinio profesinio rengimo prieinamumo modeliavimas. Kaunas: VDU, 2005.
 • Dalia Verbylaitė. Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumas ir jo tobulinimo galimybės universitete. Kaunas: VDU, 2005.
 • Vaiva Zuzevičiūtė. Metakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose. Kaunas: VDU, 2005.
 • Laimutė Anužienė.  Sisteminančios politikos mokyklos kaitoje modeliavimas. Kaunas: VDU, 2004.
 • Loreta Statauskienės. Technologinio ugdymo didaktinių komponentų ir ugdymo proceso dalyvių santykio harmonizavimas. Kaunas: VDU, 2004.
 • Eugenijus Danilevičius.  Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje. Kaunas: VDU, 2004.
 • Odeta Gurskienė. Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas. Kaunas: VDU, 2004.
 • Vilija Celešienė. Studentų kalbos kultūros tobulinimo prielaidos techniškųjų universitetų akademinėje aplinkoje. Kaunas: VDU, 2003.
 • Vida Vainilavičiūtė. Tikybos mokytojų rengimo modeliavimas socialinės kaitos kontekste. Kaunas: VDU, 2003.
 • Ingrida Eglė Žindžiuvienė. Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma. Kaunas: VDU, 2003.