Universitetas ir negalia

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) puoselėja lygybės ir nediskriminavimo kultūrą ir siekia tinkamai pritaikyti studijų ir darbo sąlygas visiems bendruomenės nariams

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir bendruomeniškumas yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat Universiteto atkūrimo 1992 m. nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis asmenų su negalia įtrauktimi į visuomenę per aukštąjį mokslą. VDU iki šiol garsėja kaip socialiai atsakingas Universitetas, kuris šiandien vadovaujasi žmogaus teisėmis grįstu negalios modeliu ir įgyvendina „Įtraukių galimybių universiteto“ negalios politiką, kurios tikslas yra užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą Universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas ir didinant studijų prieinamumą.

Susisiekimas su Universitetu

Universiteto erdvės ir aplinka

Studijų organizavimas

Universiteto bendruomenė yra atvira ir įtrauki visiems asmenims. Atsižvelgiant į studentų su negalia / individualiais poreikiais studijų proceso pritaikymo poreikius ir Universiteto galimybes, siekiame sudaryti tinkamas studijų sąlygas. Tinkamas studijų sąlygų pritaikymas galimas tik esant dialogui tarp studento su negalia / individualiais poreikiais, dėstytojo ir Universiteto administracijos. Dėl studijų sąlygų pritaikymo studentas gali kreiptis į savo akademinio padalinio administraciją arba Universiteto koordinatorę negalios reikalams.

Finansinė parama studentams su negalia

Kiekvieną studijų semestrą tiek Universitetas, tiek Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos teikia įvairią finansinę paramą, taiko mokestines lengvatas studijuojantiems ar ketinantiems studijuoti asmenims su negalia.

Universiteto teikiama finansinė parama

Valstybės teikiama finansinė parama

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra ir Valstybinis studijų fondas teikia finansinę paramą studentams su negalia, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Finansinė parama teikiama studentams su negalia, kuriems nustatytas 0–45 % darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Šią paramą gali gauti studentai su negalia, kurie po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą.

Valstybės remiamai paskolai gauti prašymą gali teikti visi studentai.

Paslaugos

  • VDU Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė
  • Mobilus telefonas +370 659 76399 (tik darbo valandomis)
  • Telefonas vidaus 4607
  • El. paštas migle.janusauskaite@vdu.lt
  • Adresas K. Donelaičio g. 52-106, Kaunas
  • Atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir įtraukties programos planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas, suinteresuotų asmenų konsultavimas.