Socialiai atsakingas

Akademinės bendruomenės iniciatyva ir jos pastangomis Vytauto Didžiojo universitetas nuo pat atkūrimo pradžios įgyvendina aktyvaus ir socialiai atsakingo universiteto modelį. Vadovaujantis pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais, universitete sprendžiami socialiniai ir aplinkosauginiai klausimai, vystomas aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas pačios akademinės bendruomenės viduje bei santykiuose su visomis suinteresuotomis visuomenės, verslo ir valdžios atstovų grupėmis.

Įtraukių galimybių žmonėms su negalia

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tai – moto, kuriuo Vytauto Didžiojo universitetas vadovaujasi savo kasdienėje veikloje nuo pat universiteto atkūrimo 1992 m. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir bendruomeniškumas yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto įkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis žmonių su negalia įtrauktimi į visuomenę per aukštąjį mokslą. VDU iki šiol garsėja kaip socialiai atsakingas universitetas, kuris šiandien vadovaujasi žmogaus teisėmis grįstu negalios modeliu ir įgyvendina „Įtraukių galimybių universiteto“ negalios politiką. Negalios politikos tikslas – užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas ir taip didinant studijų/ darbo prieinamumą žmonėms su negalia Sužinok daugiau.

Visapusiškai remiantis socialiai pažeidžiamus

Universitetas visapusiškai remia studentus, netekusius vieno arba abiejų tėvų globos arba priklausančius šeimoms, kurios augina keturis ar daugiau vaikų – VDU palaiko šių studentų siekį įgyti aukštojo mokslo diplomą. Šie studentai yra nuolat prioritetizuojami konkurso tvarka jiems skiriant gyvenamąsias vietas bendrabutyje, pretenduojant į mokesčio už studijas ir apgyvendinimo mokesčio lengvatas – taip sudarant jiems visapusiškai palankias sąlygas studijuoti. Sužinok daugiau apie bendrabučių vietų skyrimą  ir apie mokestines lengvatas.

Skatinantis siekti akademinių, mokslo, sporto, meno ir visuomeninės veiklos aukštumų

Vytauto Didžiojo universitete studijuodami studentai gali tikėtis įvairios paramos, kurią teikia tiek pats universitetas, tiek kitos valstybinės įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys. Šia parama universitetas skatina studentus mokytis, siekti akademinių aukštumų; aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime; atstovauti universitetą bei garsinsi jo vardą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, mokslo, meno, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos srityse. Sužinok daugiau.

Teikiantis pagalbą nelaimės ar netekties atveju

Universitetas, suprasdamas į nelaimę patekusius studentus,, pagal savo išgales stengiasi jiems padėti. Tėvų netekties, kitos nelaimės šeimoje atveju ar kardinaliai pasikeitus socialinei šeimos padėčiai studentams gali būti skiriama papildoma vienkartinė stipendija – taip studentams, kurių materialinė padėtis pasidaro sudėtinga, yra sudaromos sąlygos ją palengvinti. Sužinok daugiau.

Mąstantis žaliai

„VDU. Mąstyk žaliai!“ – tai universiteto pasirinktos strateginės krypties devizas, kuriuo siekiama burti aplinkai neabejingus bendraminčius, skatinti juos ir visą universiteto bendruomenę tausoti gamtos bei energetinius išteklius, prisidėti prie aplinkos ir gamtos išsaugojimo tiek universiteto viduje, tiek už jo ribų.  Sužinok daugiau.

Skatinantis partnerystę

Vytauto Didžiojo universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais partneriais. Siekdamas abipusio bendradarbiavimo, VDU skatina ir vysto ryšius su įvairaus pobūdžio ir paskirties viešosiomis įstaigomis, asociacijomis, valstybinio ir privataus sektoriaus atstovais, bendrauja ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei Europos ir pasaulio universitetais. Rėmėjų bei mecenatų lėšos yra naudojamos įvairiems bendruomenės renginiams, socialiniams projektams bei stipendijoms, kuriomis skatinami aktyviausi, gabiausi studentai. Sužinok daugiau.

Bendruomeniškas

Nepaisant augančios individualizacijos, tarpusavio ryšiai ir nuoširdus bendravimas yra tarsi durys sienoje, atveriančios įvairias patirtis ir išgyvenimus, kurie išvaduoja iš riboto, kartais netgi monotoniško gyvenimo spąstų. Universitete mes susirandame draugų ir bičiulių, svajojame, kartu leidžiame laisvalaikį, įsimylime – gyvename. Universitetas – tai žmonės. Čia, būdami kartu, mes augame. Sužinok daugiau.

Sudarantis sąlygas veiklai, kūrybai ir savirealizacijai

Laisvųjų menų universiteto tikslas – ugdyti ieškančius, kuriančius, mąstančius, nebijančius eksperimentuoti, bet kartu supratingus, atsakingus ir tolerantiškus žmones, kurie būtų empatiški aplinkai ir šalia esančiam žmogui. Todėl studentai čia visados turi įvairios veiklos ir savirealizacijos galimybių bei – svarbiausia – sąlygas įgyvendinti tai, apie ką svajojo… Galbūt todėl tik VDU suteikiama galimybė politologui šokti šiuolaikinio šokio teatre, filosofui – groti sunkiojo roko grupėje, o ekonomistui – kopti į aukščiausias pasaulio viršukalnes… Sužinok daugiau.

Kuriantis aplinką pilnaverčiam studento gyvenimui, studijoms ir užimtumui

Studijų metu itin svarbi dalis tenka studijų aplinkai, kuri susideda iš sukurtų komfortabilių ir jų kainą atitinkančių sąlygų bendrabučiuose, sutvarkytų viešųjų universiteto erdvių, o taip pat atnaujintų studijų procesui pritaikytų patalpų ir jam skirtų priemonių. Studentams suteikiamos galimybės sportuoti, užsiimti rekreacine, menine ar visuomenine veikla, kurti, dainuoti, muzikuoti, vaidinti, filmuoti ir fotografuoti, savanoriauti ar kaip kitaip aktyviai leisti laisvalaikį. Universitetas taip pat sudaro galimybę studentams įgyti gretutinę specialybę bei padeda siekti karjeros aukštumų.