VDU misija ir vizija

Vytauto Didžiojo universitetas – puoselėjantis humanistinę kultūrą, neužsisklendžiantis tik siaurose, griežtai specializuotose studijose, siekiantis būti intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu, išsaugoti ir puoselėti turimas vertybes, aktyviai dalyvauti pasaulio universitetų gyvenime.

VDU misija

Didžioji Alma Mater misija – puoselėti humanistinę kultūrą, neužsisklęsti tik siaurose ir labai specializuotose studijose, būti intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu.

VDU – tai bendruomeniška mokslo ir studijų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją, žmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį bei prisidedanti prie Pasaulio kultūros ir mokslo raidos.

1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas įrodė, jog tai yra universitetas, kuriame visada buvo gyva tarnavimo tautai, atvirumo pasauliui idėja.

Tokiame – atvirame, laisvame ir nepriklausomame – universitete formuojasi asmenybės, gebančios savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti.

Mes esame dinamiška akademinė BENDRUOMENĖ

 • Kurioje studentus, absolventus ir darbuotojus vienija Universiteto idėja
 • Kuri puoselėja istoriškai susiformavusias tradicijas ir vertybes
 • Kuri įgyvendina Universiteto atkūrėjų siekius
 • Kurioje puoselėjamas atvirumas, dialogas ir tolerancija
 • Kuri vadovaujasi liberalumo ir demokratijos principais
 • Kurioje kūryba, pažanga, tautinės kultūros tęstinumas ir plėtra yra kertinė mūsų pozicija
 • Kurioje kiekvienas yra gerbiamas, išklausomas ir vertinamas
 • Kurios nevaržo jokie politiniai, ideologiniai ir ekonominiai interesai

Mes sudarome sąlygas ŽMOGUI

 • Ugdytis bendražmogiškas, krikščioniškas ir tautines vertybes
 • Tapti imlia asmenybe ir aktyviu visuomenės nariu
 • Įgyti aukštąjį išsilavinimą, mokslinę ir profesinę kvalifikaciją mokytis ir tobulėti visą gyvenimą
 • Tapti aktyviu ir visaverčiu tarptautinės mokslo ir studijų erdvės dalyviu

Mes plėtojame mokslo ir studijų dalyvių PARTNERYSTĘ

 • Inicijuodami tarpinstitucinių Lietuvos mokslo ir studijų darinių, bendrų studijų programų kūrimą
 • Skatindami studentų ir dėstytojų mobilumą
 • Dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, studijų bei socialiniuose projektuose

Mes esame aktyvūs KAUNO gyvenime

 • Dalyvaudami miesto kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime
 • Puoselėdami miesto humanitarinę kultūrą
 • Kurdami akademinį miestą
 • Bendradarbiaudami su miesto ir regiono socialiniais partneriais

Mes esame aktyvūs LIETUVOS valstybės ateities kūrėjai

 • Siekiantys ugdyti kūrybingą, socialiai aktyvų ir dorą Lietuvos pilietį;
 • Vykdantys novatoriškus mokslinius tyrimus ir kuriantys žinių visuomenę;
 • Dalyvaujantys šalies kultūros, mokslo ir studijų sambūriuose, judėjimuose bei pilietinėse akcijose;
 • Gerbiantys žmogaus teises bei pripažįstantys iš jų kylančias pareigas bei atsakomybę
 • Savo pavyzdžiu įtvirtinantys teisinės ir demokratinės valstybės principus
 • Prisiimantys atsakomybę dėl ateities kartų

Mes nešame savo indėlį į PASAULIO kultūros ir mokslo raidą

 • Dalyvaudami Europos ateities projekto kūrime
 • Plėtodami ir skleisdami Lietuvos kultūros savitumą
 • Puoselėdami tautinį identitetą ir palaikydami tarpkultūrinį dialogą
 • Priimdami, kurdami ir skleisdami mokslo žinias

VDU vizija

2015 metai

Mes – imlus Pasaulio universitetinio judėjimo iššūkiams, patikimas lygiavertis socialinis partneris, kuriantis Lietuvos Universitetas.

Mes prisiimame atsakomybę už

 • Integravimąsi į Pasaulio universitetų sistemą ir procesus
 • Patikimą partnerystę mokslo, švietimo, kultūros, verslo ir viešojo gyvenimo srityse
 • Naujų ir modernių partnerystės formų paiešką ir taikymą
 • Tyrėjų, dėstytojų ir studentų mobilumo skatinimą
 • Besimokančio, kūrybingo ir besivystančio Universiteto koncepcijos įgyvendinimą
 • Universiteto kūrybinės veiklos rezultatų naudingumą valstybei ir visuomenei

2020 metai

Mes – atviras ir lyderiaujantis, modernus ir puoselėjantis tautinį savitumą Lietuvos Universitetas, aktyviai dalyvaujantis Pasaulio universitetų gyvenime.

Mūsų dėmesio centre

 • Žmogus, jo asmeninis orumas, jo nuopelnų ir savasties pripažinimas
 • Atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms ir pasaulėžiūroms;
 • Lyderystė humanitarinių, socialinių, fizinių ir biomedicinos tyrimų ir studijų srityse
 • Tarptautinių tinklų, tarpkultūrinių dialogų vystymas
 • Tarptautinės studijos lietuvių kalba
 • Relevantiškumas Pasaulio universitetų iššūkiams
 • Tyrimų naujumas ir švietimo veiklos modernumas

Universiteto strateginės veiklos kryptys