Aktualūs dokumentai

Vytauto Didžiojo universiteto statutas
Pagrindinis universiteto dokumentas reglamentuojantis jo struktūrą, valdymą, mokslo ir studijų organizavimo principus ir pan.

Vytauto Didžiojo universiteto studijų reguliaminas
Pagrindinis dokumentas reglamentuojantis universitetinę studijų organizavimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto akademinės etikos kodeksas
Dokumentas reglamentuoja VDU bendruomenės narių (studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų) profesinės etikos ir bendražmogiškojo elgesio normas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys bei VDU vidaus tvarkos dokumentai.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų valstybinį reguliavimą, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo principus, mokslo ir studijų institucijų steigimo, pabaigos ir pertvarkymo teisinius pagrindus, aukštojo mokslo kvalifikacijų suteikimą ir pripažinimą, mokslo ir studijų institucijų valdymą, veiklos organizavimą ir priežiūrą, mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų teises ir pareigas, mokslo ir studijų finansavimą, valstybinių mokslo ir studijų institucijų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus.

Vytauto Didžiojo universiteto ginčų nagrinėjimo komisijų nuostatai

VDU Studijų kokybės užtikrinimo aprašas
Dokumentas nustato kokybės užtikrinimo procesus rengiant, vykdant, įvertinant ir tobulinant Universiteto pirmosios, antrosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas

Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas
Dokumentas reglamentuoja visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto kompetencijų ir kvalifikacijų akademinio pripažinimo politikos aprašas
Šis dokumentas nustato ankstesnio formalaus ir neformalaus mokymosi metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principus, atsakomybes ir įgyvendinimo priemones.

Vytauto Didžiojo universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašas
Šiame dokumente yra nustatyta Universiteto bendrabučiuose ir kitose nuosavybės ar kita teise valdomose gyvenamosiose patalpose esančių gyvenamųjų vietų valdymo, skyrimo, apgyvendinimo jose ir mokesčių už apgyvendinimą mokėjimo tvarka.

Vytauto Didžiojo universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas
Šis aprašas nustato Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriamų mokestinių lengvatų ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
Dokumentas reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitete valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų programose studijuojančių ar studijavusių ir geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų faktiškai sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis tvarką.

Individualiųjų studijų organizavimo tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja individualias, artes liberales studijų principais grįstas ir kuratorystės pagrindu vykdomas studijas, skirtas papildomoms žinioms ir gebėjimams įgyti, tolesnei akademinei ar profesinei veiklai pasirengti.

VDU papildomųjų studijų organizavimo tvarkos aprašas
Šis aprašas reglamentuoja papildomųjų studijų (studijų, apimančių pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę pretendentai stoti į magistrantūrą) organizavimą.

VDU Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas
Tvarkos aprašas nustato bendruosius reikalavimus Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų baigiamųjų darbų rengimui ir gynimui.

Vytauto Didžiojo universiteto nuostatai dėl plagiato prevencijos rengiant studentų rašto darbus
Nuostatai skirti Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei, siekiant puoselėti akademinės etikos kultūrą ir užtikrinti plagiato prevenciją visų pakopų studentų rašto darbuose.

VDU studentų studijavimo eigos stebėsenos ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentų studijavimo eigos stebėsenos ir pagalbos teikimo organizavimą ir vykdymą, numato studijų organizavimo tobulinimą.

VDU atsiskaitymo su universitetu tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja universiteto studentų ir klausytojų statusą turinčių (turėjusių) asmenų atsiskaitymo su Universitetu procedūrą ir Universiteto padalinių atsakomybę, kuomet Universitetas studentui išduoda diplomą ir jo priedėlį arba akademinę pažymą arba studentas nutraukia studijas Universitete savo noru, arba yra išbraukiamas iš studentų sąrašų Universiteto nustatyta tvarka ir Universitetui nėra skolingas.

VDU gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
Šis aprašas nustato gretutinių studijų organizavimo tvarką studentams ir klausytojams.

VDU grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja grįžtamojo ryšio iš socialinių dalininkų surinkimo ir duomenų panaudojimo procesą studijų kokybės įvertinimo ir tobulinimo tikslais.

VDU individualaus studijų grafiko teikimo tvarkos aprašas
Aprašas nustato reikalavimus individualiam semestro studijų grafikui, apibrėžia studijų pagal individualių studijų grafiką vykdymą.

VDU praktikų organizavimo tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų metu atliekamų praktikų organizavimą, pasiekimų vertinimą ir įskaitymo tvarką.

Studijų rezultatų įskaitymo Vytauto Didžiojo universitete tvarkos aprašas
Aprašas nustato Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų įskaitymo Vytauto Didžiojo universitete principus ir jų įforminimo tvarką.

VDU studentų rotacijos tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Nr. XII2534, 2016-06-29) 78 straipsnyje numatytą bakalauro ir vientisosiose studijose studijuojančiųjų studentų studijų finansavimo kitimo, atsižvelgiant į studentų pasiekimus, tvarką.

VDU studijų kokybės užtikrinimo aprašas
Aprašas nustato kokybės užtikrinimo procesus rengiant, vykdant ir tobulinant Universiteto pirmosios, antrosios pakopos, vientisąsias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

VDU mokėjimo už studijas tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studijų studentų ir klausytojų mokesčių už studijas mokėjimo ir jų grąžinimo tvarką Universitete.

VDU neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas
Aprašas skirtas nuosekliai asmens kompetencijų vertinimo veiksmų ir procesų eigai Vytauto Didžiojo universitete aprašyti.

VDU studijų dalykų atestavimo tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja universiteto studijų dalykų parengimą, atestavimą ir registravimą.

VDU apeliacijų dėl studijų rezultatų vertinimo ir (ar) atsiskaitymo procedūros teikimo nuostatai
Šis dokumentas reglamentuoja apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką Universiteto studentams ir klausytojams.

VDU Studentų ir absolventų karjeros stebėsenos tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja VDU studentų bei absolventų karjeros stebėsenos sistemą ir procedūras.

Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus švietimo (mokymosi paslaugų) organizavimo tvarkos aprašas
Aprašas reglamentuoja Universitete teikiamų mokymosi paslaugų visuomenei organizavimą, finansavimą, atsakomybių ir funkcijų pasidalijimą Universitete.

Vytauto Didžiojo universiteto nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja studijų dalykų tinkamumo nuotolinėms ir mišrioms nuotolinėms studijoms įvertinimą ir atestavimą, naudotojų registraciją ir jų konsultavimą VDU nuotolinių studijų aplinkoje, nusako studijų padalinių, dėstytojų ir studentų veiklas,  apibrėžia tarpinius ir galutinius atsiskaitymus VDU nuotolinių studijų aplinkoje, įvardija reikalavimus nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų aplinkai ir vaizdo konferencijų sistemai

Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika