Aktualūs dokumentai

Studijų tvarkaraštis
Studijų procesą reguliuojantis dokumentas,kuriame nurodomos auditorinio darbo formos, jų laikas, trukmė ir vieta, dėstymo kalba, dalyką dėstančio dėstytojo pavardė.

Akademinis kalendorius
Studijų procesą reguliuojantis dokumentas, kuriame nurodomos konkrečios datos ir terminai, kuriais vadovaujantis vykdomas studijų procesas.

Vytauto Didžiojo universiteto statutas
Pagrindinis universiteto dokumentas reglamentuojantis jo struktūrą, valdymą, mokslo ir studijų organizavimo principus ir pan.

Vytauto Didžiojo universiteto Studijų reguliaminas
Pagrindinis dokumentas reglamentuojantis universitetinę studijų organizavimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto akademinės etikos kodeksas
Dokumentas reglamentuoja VDU bendruomenės narių (studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų) profesinės etikos ir bendražmogiškojo elgesio normas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys bei VDU vidaus tvarkos dokumentai.

Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas
Dokumentas reglamentuoja visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašas
Šiame dokumente yra nustatyta Universiteto bendrabučiuose ir kitose nuosavybės ar kita teise valdomose gyvenamosiose patalpose esančių gyvenamųjų vietų valdymo, skyrimo, apgyvendinimo jose ir mokesčių už apgyvendinimą mokėjimo tvarka.

Vytauto Didžiojo universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas
Šis aprašas nustato Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriamų mokestinių lengvatų ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarką.

Vytauto Didžiojo universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
Dokumentas reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitete valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų programose studijuojančių ar studijavusių ir geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų faktiškai sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis tvarką.

Individualiųjų studijų organizavimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
VDU papildomųjų studijų organizavimo tvarkos aprašas
Studentų studijavimo pasiekimų stebėsenos ir pagalbos teikimo tvarka
VDU atsiskaitymo su universitetu tvarka
VDU baigiamųjų darbų tvarkos aprašas
VDU gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
VDU grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas
VDU individualaus studijų grafiko teikimo tvarkos aprašas
VDU praktikų organizavimo tvarkos aprašas
Studijų rezultatų įskaitymo Vytauto Didžiojo universitete tvarkos aprašas
VDU studentų rotacijos tvarkos aprašas
VDU studijų programų kokybės užtikrinimo aprašas
VDU mokėjimo už studijas tvarkos aprašas
VDU neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas
VDU studijų dalykų atestavimo tvarkos aprašas