Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH)

Tyrimų kryptys

Fundamentiniai tyrimai: Modeliuoti ir eksperimentiškai tirti stiprių elektrinių laukų poveikį ląstelių membranoms bei su jomis susietoms fazėms: elektroporacijos bei molekulių pernašos mechanizmus, elektrocheminius procesus, vykstančius aukštosios įtampos impulsų metu, bei jų pasekmes, antinavikinių sistemų (elektrinio impulso ir bleomicino, vitaminų C ir K3 mišinio) veikimo mechanizmus, tarpmolekulines sąveikas elektriniuose laukuose ir be jų.

Metodiniai darbai: Kurti naujas, įsisavinti, bei tobulinti jau naudojamas ląstelių elektroporacijos ir su ja susijusių reiškinių tyrimo metodikas.

Taikomieji darbai: Fundamentinių tyrimų pasiekimus taikyti navikų ir genų terapijoms, maisto produktams apdoroti, mikroorganizmams inaktyvuoti, kuriant ir tobulinant bionanotechnologijas.

Tyrimai atliekami in vitro su keliais navikinių ir nenavikinių ląstelių tipais. Intensyviai bendradarbiaujama su kitų Lietuvos institucijų bei Olandijos, Prancūzijos, Ukrainos bei JAV mokslininkais. Klasterio mokslininkai dažnai kviečiami pristatyti tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“ bei tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų leidžiamuose straipsnių rinkiniuose.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

  • Mantas Šilkūnas. Antinavikinių terapijų sukeltą ląstelės žūtį lemiantys veiksniai kepenų karcinomos modelyje in Vitro. Kaunas: VDU, 2020.
  • Rita Saulė. Elektrinio impulso, bleomicino, askorbato ir menadiono bei jų kombinacijų sinergistinis citotoksiškumas in vitro. Kaunas: VDU, 2012.
  • Raminta Rodaitė-Riševičienė. Elektrocheminiai reiškiniai ir jų įtaka ląstelių elektroporacijos tyrimams. Kaunas: VDU, 2010.
  • Jūratė Labanauskienė. Elektroporacijos įtaka priešnavikinių vaistų bei fotosensibilizacinės navikų terapijos efektyvumui. Kaunas: VDU, 2007.