Alternatyvi energija

Tyrimų kryptys

2007 m. sausio 10 d. Europos Komisija pasiūlė išsamų priemonių paketą, skirtą naujosios Europos energetikos politikos kūrimui, siekiant kovoti su klimato kaita ir skatinti ES energetinį saugumą bei konkurencingumą. 2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatytos konkrečios užduotys Lietuvos energetikai iki 2025 metų.

Pagrindinis klasterio tikslas yra naujų fundamentinių ir taikomųjų mokslo žinių sukūrimas, kurios sudarytų mokslines prielaidas alternatyviai energijai tapti tvaria, konkurencinga ir  patikima, didintų jos energetinį efektyvumą bei mažintų socialines įtampas.

Galima išskirti kelias tyrimų kryptis:

Vandenilio technologijos. Ypatingas dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams vandenilio energetikai vystyti akcentuojant naujų technologijų vandeniliui gauti ir saugoti kūrimą.

Skaitiniai metodai branduolio fizikoje. Šios krypties tyrimų tikslas yra lengvųjų branduolių reakcijų matematinis aprašymas bei atitinkamų kompiuterinių programų, skaičiuojančių branduolių parametrus, kūrimas.

Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis gyviesiems organizmams. Šios krypties tyrimų tikslas yra nustatyti elektromagnetinės spinduliuotės poveikį gyvųjų organizmų DNR struktūrai, įvertinti minimalias spinduliuotės dozes, kurios generuoja DNR pažaidas.

Klasterio nariai

Doktorantai

 Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika