Erasmus+ studijos ne ES šalyse

VDU Ambasadoriai – tai studijuojantys arba studijas jau baigę, mainų programoje dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams:

 

2014 m. Erasmus+ programa buvo praplėsta ir studentams atsirado nauja galimybė vykti vieno semestro studijoms į Šalis partneres (ne ES šalis): Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Erasmus+ VDU partnerinių universitetų šalyse partnerėse sąrašas. Sąrašas universitetų, į kuriuos galima teikti paraiškas, skelbiamas kiekvienos Erasmus+ atrankos metu.

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal Erasmus+ programą, suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir Erasmus+ studento teises bei pareigas nusako Erasmus+ studento chartija. Skaityti.

1 žingsnis. Erasmus+ atranka

Kada skelbiamos Erasmus+ studijų atrankos?

 • Pagrindinė atranka į Erasmus+ šalis partneres rudens ir pavasario semestrams vyksta vasario mėn.
 • Papildoma atranka į Erasmus+ šalis partneres pavasario semestrui vyksta rugsėjo mėn.

Tarptautinių ryšių departamentui iki skelbime nurodytos datos studentai privalo pateikti užpildytą el. atrankos anketą.

Kas gali dalyvauti atrankose?

Pirmajame atrankos etape gali dalyvauti nuolatinių ir vientisųjų studijų studentai:

 • I–III kursų bakalauro (I – IV kurso Muzikos akademijos bakalauro);
 • I kurso magistrantūros;
 • I–IV kursų vientisųjų;
 • I–III kursų doktorantūros.

Antrajame etape dalyvauti gali visų studijų pakopų nuolatinių ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus pirmojo bakalauro studijų kurso studentus.

Atrankoje gali dalyvauti ir tie studentai, kurie jau studijavo pagal Erasmus+ programą. Studentai vienos studijų pakopos metu gali gauti Erasmus+ stipendiją studijoms ar praktikai kelis kartus, tačiau bendra mobilumo trukmė negali viršyti 12 mėn. laikotarpio. Vientisųjų studijų programų studentų atitinkamai 24 mėn. laikotarpio trukmei.

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

Kur pasirinkti Erasmus+ mainų universitetą?

Kartu su atrankos skelbimu yra skelbiamas partnerinių universitetų sąrašas.

Rinkdamiesi užsienio universitetą, atkreipkite dėmesį:

 • ar užsienio universitetas siūlo tinkamų dalykų (jie pateikiami užsienio universiteto interneto svetainėje), kurie derėtų su jūsų VDU studijų programa;
 • ar mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstoma užsienio universitete (ne visi užsienio universitetai siūlo dalykus anglų kalba; tai taip pat galite patikrinti užsienio universiteto interneto svetainėje);
 • jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros tezes rengti užsienio universitete, susitarkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei katedros vedėju VDU. Baigiamojo darbo ar tezės rašymui užsienyje stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui. Atrinkti studentai, prieš prasidedant Erasmus+ mobilumui, užsienio universitete turi susirasti vadovą – konsultuojantį dėstytoją. Baigiamieji darbai ginami VDU grįžus po studijų mainų.

Atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijos ir studijų programos VDU suderinamumas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai (jeigu studentas dalyvauja konkurse I -ame semestre – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlio mokymosi rezultatai);
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • pirmenybė atrankoje teikiama aukštųjų studijų pakopų ir aukštesnių kursų studentams.

Pastaba! Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Komisija turi teisę nustatyti, viešai paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus.

2 žingsnis. Informacija atrinktiems studentams

Sklandų Erasmus+ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei jų užskaitymą po Erasmus+ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti užsienio universitetui?
Atrinkti studentai prieš Erasmus+ studijas privalo nusiųsti paraiškas (angl. Application and Accommodation Forms) ir visus papildomus dokumentus užsienio universitetams iki jų nustatyto termino (angl. Application Deadline), atsižvelgiant į užsienio universitetų reikalavimus (angl. Application Procedure), skelbiamus jų interneto svetainėse ar informaciniuose laiškuose nominuotiems studentams. Už reikalavimų ir terminų laikymąsi atsakingas pats studentas.

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti TRD kordinatoriui?

 • Praėjus mėnesiui po užsienio universiteto paskelbtos dokumentų pateikimo datos (angl. Application Deadline) gautą priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance), kuriame turi būti pažymėtas Jūsų tikslus studijų laikotarpis be egzaminų perlaikymo sesijos.
 • Pagal reikalavimus užpildytą bei pasirašytą Studijų sutartį (angl. Learning Agreement). Ši sutartis privalo būti pasirašyta į mainus vykstančio studento, katedros vedėjo bei fakulteto prodekano, atsakingo už tarptautiškumą. Pastaba: studentai, studijuojantys pagrindinėse ir gretutinėse studijose, gali susiderinti ir gretutinių studijų dalykus užsienio universitete. Tokiu atveju, privalo būti parengtos 2 studijų sutartys: viena – pagrindinių studijų fakultetui, kita – gretutinių studijų fakultetui.
 • Užpildytą el. anketą: Studento duomenys Erasmus+ stipendijos sutarties sudarymui, pasirinkite anketą “Personal Data / Application form for outgoing students Erasmus+ studies (non-EU/EEA countries)”
 • Užpildytą bei pasirašytą Prašymo fakulteto dekanui formą (doktorantai pildo Doktoranto prašymą rektoriui). Dokumentas, prieš pristatant jį Tarptautinių ryšių departamento koordinatoriui, privalo būti pasirašytas į mainus vykstančio studento, katedros vedėjo bei fakulteto prodekano, atsakingo už tarptautiškumą.

Visi šie dokumentai privalo būti pristatyti Tarptautinių ryšių departamentui likus nemažiau nei 2 mėnesiams iki mobilumo pradžios. Studentams, pristačiusiems privalomus dokumentus, skiriama Erasmus+ stipendija ir suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Erasmus+ studento statusą atspindi Erasmus+ studento chartija.

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, turi pateikti papildomus dokumentus tam, kad gautų papildomą finansavimą.

Erasmus+ studijų mainams šalyse partnerėse stipendijos skyrimo tvarkos aprašą ir stipendijų dydžius galite rasti čia.

3 žingsnis. Erasmus+ studijų pradžioje

 1. Paprašykite, kad užsienio koordinatoriai pažymėtų jūsų atvykimo dieną patvirtinimo Erasmus+ laikotarpio formoje (angl. Erasmus+ Period Statement). Svarbu atkreipti dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsųErasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina skubiai informuoti VDU Tarptautinių ryšių departamentą.
 2. Ne vėliau nei per mėnesį su užsienio koordinatoriais suderinkite studijų dalykų pakeitimus, apie juos infomuokite savo katedros vedėją VDU el. paštu, užpildykite, pasirašykite ir paprašykite užsienio koordinatorių, kad pasirašę studijų sutarties (angl. Learning Agreement) pakeitimų lapą, jį nuskenuotų ir atsiųstu  VDU Tarptautinių ryšių departamentui.
 3. Su visais užsienio dėstytojais susitarkite, kad galutinis dalyko įvertinimas būtų pažymys. VDU netinkami rezultatai – įskaita (angl. pass). Dėstytojui nesutikus dalyko įvertinti pažymiu, apie tai informuokite savo katedros vedėją VDU ir pakeiskite dalyką kitu.

4 žingsnis. Atsiskaitymas po Erasmus+ studijų

Tarptautinių ryšių departamento kordinatorei turite pristatyti:

 1. Studijų sutartį (angl. Learning Agreement) ir jos pakeitimų lapus su užsienio koordinatorių parašais.
 2. Originalią Erasmus+ studijų laikotarpio formą (angl. Erasmus+ Period Statement) su užsienio koordinatorių parašais.
 3. Užpildyti atsiųstą tiesiai į asmeninį el. paštą Europos komisijos Erasmus+ ataskaitą (angl. on-line EU Survey) po studijų užsienyje.
 4. Erasmus+ pažymių išklotinės kopiją. Užsienio koordinatoriai pažymių išklotinę gali išsiųsti paštu jums arba Tarptautinių ryšių departamentui. Originalą reikia perduoti savo katedrai VDU.

Erasmus+ stipendijos likutis bus pervestas tik tada, kai pilnai atsiskaitysite su VDU.

5 žingsnis. Praktiniai klausimai

 • Kokią studijų sutarties (angl. Learning Agreement) formą turėčiau pildyti?

Studentai privalo užpildyti bei pateikti Vytauto Didžiojo universiteto naudojamą formą, nepriklausomai nuo to, kokią formą nominuotiems studentams atsiunčia užsienio universitetas. Studijų sutarties formą galima rasti prie informacijos atrinktiems studentams skiltyje „2 žingsnis“.

 • Iš kur sužinoti dokumentų pateikimo užsienio universitetui terminą?

Studentai individualiai privalo domėtis tiek dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarka, tiek dokumentų pateikimo terminais. Datas, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, galima rasti partnerinių aukštųjų mokyklų interneto svetainėse.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra trumpesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Sutrumpėjus mobilumo laikotarpiui (laikotarpis negali būti trumpesnis nei 3 mėn.), bus perskaičiuota stipendija bei sumažinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų.

 • Ką daryti, jei studijų mainų laikotarpis yra ilgesnis nei planavote?

Likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki mobilumo laikotarpio pabaigos informuoti koordinatorių VDU Tarptautinių ryšių departamente apie laikotarpio pasikeitimą. Prailgėjus mobilumo laikotarpiui bei laiku apie tai informavus koordinatorių, bus perskaičiuota stipendija bei padidinta stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų.

 • Ar yra galimybė prasitęsti mobilumo laikotarpį ir likti antrajam semestrui Erasmus+ studijoms?

Norint pratęsti mobilumo laikotarpį antram semestrui bei gauti stipendiją, studentai privalo dalyvauti konkurse bei pateikti dokumentus antrą kartą.

 • Ar galima po atrankos rezultatų paskelbimo keisti universitetą, semestrą?

Išskirtiniais atvejais atrinktiems studentams suteikiama galimybė pasirinkti kitą universitetą toje šalyje, į kurią jis buvo atrinktas. Iškilus šiam klausimui studentas turi kreiptis į TRD.

 • Kaip dalyvauti Erasmus+ studijų konkurse bei pateikti dokumentus nesant Lietuvoje?

Studentai, norintys dalyvauti Erasmus+ studijų konkurse, dokumentus gali teikti nuotoliniu būdu. Užpildę dokumentus (studijų sutartį (angl. Learning Agreement), prašymo dekanui formą), persiųskite juos koordinatoriui fakultete bei paprašykite pasirašyti dokumentus.

 • Ar turint negalią ar specialiuosius poreikius galima gauti papildomą finansavimą mainų laikotarpiui? Kaip tai padaryti?

Atrinkti studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas turi pateikti papildomus dokumentus tam, kad gautų papildomą finansavimą. Norint gauti daugiau informacijos prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių departamento koordinatorius.

 • Kur rasti informacijos apie tai, kaip sėkmingai įgyvendinti keliones mokymosi, praktikos ar stažuotės tikslais?

Interaktyviąją, gausią informacijos, patarimų, testų ir žaidimų priemonę galite rasti mobilumogidas.lt. Šią priemonę sudaro keturios pagrindinės dalys, skirtos mobilumo galimybėms pažinti, pasiruošti mobilumui, turėti informacijos, kaip elgtis nuvykus svetur ir grįžus namo. Čia gausite išsamią informaciją: nuo reikalingų dokumentų iki lagamino turinio, nuo adaptacijos etapų iki nenumatytų atvejų, nuo dokumentų, patvirtinančių Jūsų įgytą patirtį iki patarimų, kaip ieškotis pirmojo darbo.

Erasmus+ – tai nepamirštama patirtis. Išbandykite ir įsitikinsite patys.

Detaliau apie Erasmus+

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: