Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema

Pagal partnerystės sutartį ir Erasmus programos reikalavimus, studijų dalykai kitame užsienio universitete yra visiškai pripažįstami ir įskaitomi VDU studijų programoje, remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) ir VDU senato nutarimu dėl studijų rezultatų įskaitymo VDU aprašu (Nr. 5-21, 2014-06-26).

ECTS – tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad studentas pasiektų programos tikslus, apibrėžtus studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias jis turi įgyti. ECTS buvo pradėta diegti 1989 m. Erasmus programoje.

ECTS grindžiama susitarimu, kad 60 ECTS kreditų atspindi vienerių mokslo metų nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį, 30 ECTS kreditų – vieno semestro nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį.

Užsienio universitetai, interneto svetainėse pateikdami siūlomų dalykų sąrašus, kartu nurodo ir kiekvieno dalyko kreditų skaičių (ECTS arba nacionalinius kreditus). Jei prie dalyko nurodomi nacionaliniai kreditai, tuomet papildomai užsienio universiteto interneto svetainėje turi būti pateikta informacija apie užsienio šalies nacionalinio kredito pavertimą į ECTS kreditus.

Studijų pasiekimai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės atlikti pasibaigus mokymosi procesui. Kreditus ECTS sistemoje galima gauti tik atlikus tai, ko reikalauja programa, ir gavus atitinkamą studijų pasiekimų įvertinimą.

Studijų suderinimui, remiantis ECTS sistema, studentai turi prieš studijų užsienyje laikotarpio pradžią suderinti ir pasirašyti studijų sutartį (angl. Learning Agreement) su siunčiančia ir priimančia institucijomis.

Užsienio universitete išklausytų dalykų kreditai (pagal pristatytą užsienio universiteto Erasmus pažymių išklotinę) įskaitomi atsižvelgiant į tai, kiek kreditų studentui trūksta atitinkamai praleistam semestrui VDU. Studentai, studijavę užsienio universitetuose, kuriuose taikoma ne ECTS kreditų sistema, po studijų užsienyje laikotarpio turi pristatyti akademinę pažymą su priedu, kuriame paaiškinama tos institucijos vertinimo ir kreditų sistema. Kreditai ir įvertinimai iš kitų, ne ECTS sistemų, VDU įskaitomi atsižvelgiant į sistemos konvertavimą į ECTS sistemą. Už pažymių ir kreditų įskaitymą VDU atsakingi programų kuratoriai (pagal Rektoriaus įsakymą Nr.120, 2013 03 13).

Egzaminų ir kitų studijų rezultatų įvertinimai paprastai reiškiami pažymiais. Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Siekiant padėti institucijoms, dalyvaujančioms ES programose, suvienodinti ECTS studentų pažymius, sukurta ECTS pažymių skalė:

Vertinimo skalė Įvertinimas žodžiu ECTS įvertinimas Teigiamas/ neigiamas

10

Puikiai: išsiskiriantis darbas su keliomis nedidelėmis pastabomis

A

Teigiamas

9

Labai gerai: geriau nei vidutiniškai, bet su keliomis pastabomis

B

8

Gerai: geras darbas su pastebimomis klaidomis

C

7-6

Patenkinamai: neblogas darbas, bet su reikšmingais trūkumais

D

5*

Silpnai: darbas atitiko minimalius kriterijus

E

4

Labai silpnai: darbą būtina tobulinti

F/FX

Neigiamas

3

Nepatenkinamai

F/FX

2

Blogai   

F/FX

1

Nesąžiningas elgesys arba neišlaikyta arba nevertinamas darbas

F/FX

* Paskutinis teigiamas pažymys 5 (silpnai).

Daugiau informacijos apie ECTS gali rasti Europos Komisijos interneto puslapyje.