Tarybos dokumentai

2016 m. balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi bei Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 19 straipsniu, viešai paskelbė šią atnaujintą 2015 m. lapkričio 25 d. – 2020 m. lapkricio 24 d. kadencijos Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos sudėtį: Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Audrius Balaišis, doc. Saulius Gerulis, Marius Horbačauskas, Marius Kybartas, Paulius Motiejūnas, prof. Algimantas Paulauskas, Eigirdas Sarkanas (vėliau pakeitė Greta Šmaižytė), prof. Jonas Vaičenonis, prof. Pranas Žukauskas, prof. Margarita Teresevičienė.

Universiteto Taryba sudaryta iš 11 narių: šeši išrinkti iš VDU bendruomenės (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė), dar penki nepriklauso universiteto personalui ar studentams. Pastarieji penki nariai išrinkti viešo konkurso būdu.

Vadovaujantis VDU Statutu, Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas:

 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją
 • įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus
 • svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą
 • įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką
 • renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių
 • nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus
 • tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles
 • rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius
 • įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę
 • svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje
 • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas

VDU Tarybos dokumentai

 

VDU Taryba