Tarybos dokumentai

2016 m. balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi bei Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 19 straipsniu, viešai paskelbė šią atnaujintą 2015 m. lapkričio 25 d. – 2020 m. lapkričio 24 d. kadencijos Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos sudėtį: Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Audrius Balaišis (iki 2018 m. liepos 20 d.), Edvardas Makelis (nuo 2019 m. gegužės 15 d.), doc. Saulius Gerulis, Marius Horbačauskas, Marius Kybartas, Paulius Motiejūnas, prof. Algimantas Paulauskas, Eigirdas Sarkanas (vėliau Greta Šmaižytė, šiuo metu Paulius Vaitiekus), prof. Jonas Vaičenonis, prof. Pranas Žukauskas, prof. Margarita Teresevičienė.

Universiteto Taryba sudaryta iš 11 narių: šeši išrinkti iš VDU bendruomenės (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė), dar penki nepriklauso universiteto personalui ar studentams. Pastarieji penki nariai išrinkti viešo konkurso būdu.

Vadovaujantis VDU Statutu, patvirtintu 2018 m. birželio 5 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-1229, Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas:

 • suderinusi su Senatu, teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;
 • įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama Universiteto misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, būtinus strateginiam planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendint;
 • įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
 • renka, skiria ir atleidžia rektorių;
 • svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą, ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei;
 • svarsto Senato ir Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos teikimus dėl Universiteto akademinių padalinių valdymo organų priimtų nutarimų atitikties šiam statutui ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams, akademijų interesams, priima sprendimus dėl šių teisės aktų ir pateikia Senatui ar Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos argumentuotą atsakymą dėl priimto sprendimo;
 • skiria ir atleidžia Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos kanclerius;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiame statute ir kituose teisės aktuose.
 • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

VDU Tarybos dokumentai

VDU Taryba