Mokomojo dalyko metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5109
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology of the Subject
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su mokomojo dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo(si) technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant mokomojo dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo(si) tikslų, mokymo(si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo(si) procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During subject studies specifics of concrete learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines mokomojo dalyko ugdymo kryptis.
2. Atrinkti ir apibūdinti mokymo(si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant konkretaus mokomojo dalyko ugdymo planą.
3. Parengti mokomojo dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti mokomojo dalyko individualaus mokymo(si) planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(ams).
5. Parengti mokomojo dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(ams).
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(si) priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji mokomojo dalyko didaktikos pagrindai. Mokomojo dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Mokomojo dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo mokomojo dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Mokomojo dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas konkretaus dalyko pamokose.
Mokomojo dalyko plano realizavimas: mokymo/si aplinkos kūrimas, mokymo(si) metodų ir priemonių atranka. Mokymo(si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams
Mokomojo dalyko ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio vertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
2013 Šiaučiukėnienė, L. Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje: mokslo monografija. Kaunas : Technologija
2012 Gaučaitė, R., Kazlauskienė, A., Masiliauskienė, E., Pocevičienė, R., Rūdytė, K. Motyvavimas ir galimybių suteikimas mokymuisi. Šiauliai: ŠU leidykla
2008 Petty, G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: Tyto alba
Papildoma literatūra
2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO