Valdas Adamkus

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2001-12-18)

1989 m. Valdas Adamkus dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir yra VDU Atkūrimo tarybos garbės narys. 2001 m. gruodžio 18 d. Valdui Adamkui buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro vardas. Nuo 2010 m. birželio mėn. Valdas Adamkus yra Vytauto Didžiojo universiteto tarybos pirmininkas.

2011 m. vasarį Valdas Adamkus kartu su VDU Rektoriumi Zigmu Lydeka ir Kauno miesto meru Andriumi Kupčinsku pasirašė VšĮ „Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus“ steigimo Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25) sutartį. Muziejaus lankytojai gali išvysti Prezidentinę biblioteką, įvairius Valdo Adamkaus daiktus: baldus, paveikslus, kitas interjero detales, sporto trofėjus, dienoraščius, archyvinį fondą, kurį sudaro daugiausia su V. Adamkaus veikla JAV susiję dokumentai.

Biografija

Valdas Adamkus gimė 1926 metais Kaune. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete.

1949 metais atvyko į JAV. 1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, kur įgijo statybų inžinieriaus specialybę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958-65 metais buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“ – vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku. Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys. Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausią mokslinės literatūros.

1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Jis iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. 2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekė sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. 1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. Valdui Adamkui prestižiniuose „European Voice“ rinkimuose buvo suteiktas Metų europiečio titulas (2007 m.).

2008 metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas. Valstybės vadovas yra apdovanotas 35-iais įvairių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimu už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą. Valdas Adamkus yra keliolikos pasaulio bei Lietuvos universitetų garbės daktaras.