VDU Garbės profesoriaus regalijos įteiktos ŽŪA prof. Jonui Čaplikui

286

Lapkričio 16 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) vyko iškilmingas VDU Senato posėdis, kurio metu už viso gyvenimo profesinės veiklos indėlį į tvarią Lietuvos ir pasaulio ateitį profesoriui Jonui Čaplikui suteiktas VDU Garbės profesoriaus vardas. Posėdyje pagerbti ir akademinės bendruomenės nariai bei socialiniai partneriai, kuriems įteikti proginiai Lietuvos universiteto šimtmečio medaliai.

VDU Senato pirmininkas prof. Ričardas Krikštolaitis, sveikindamas iškilmingo renginio dalyvius, teigė, kad į universiteto istoriją įrašomas naujas prasmingas puslapis, liudijantis akademinių tradicijų tęstinumą. „Prieš 100 metų iškiliausi Lietuvos žmonės prisiėmė atsakomybę Kaune įsteigti Lietuvos universitetą, kurio profesoriai bei absolventai būtų valstybės kūrėjai ir tautos švietėjai. Mes kuriame ateitį, remdamiesi šios garbingos praeities tradicijomis“, – kalbėjo VDU Senato pirmininkas.

VDU rektorius prof. Juozas Augutis, kreipdamasis į iškilmingo Senato posėdžio dalyvius, linkėjo, kad ir šiuo sudėtingu laikotarpiu universitetas būtų ta užuovėja, kurioje puoselėjamos tradicijos bei siekiama tvarumo visose gyvenimo srityse.

Iškilmingos VDU Garbės profesoriaus vardo J. Čaplikui suteikimo ceremonijos metu VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė profesorių įvardijo kaip vieną iškiliausių Lietuvos žemės ūkio strategų, plačios aprėpties mokslinių interesų mokslininką, talentingą pedagogą bei neprilygstamą vadybininką, sėkmingai parengusį didžiulį pluoštą tarptautinių bei nacionalinių projektų, svarbių žemės ūkio ir švietimo politikos formavimui bei verslo skatinimui.

Profesoriaus J. Čapliko mokslinė veikla

J. Čaplikas 2000–2004 m. buvo Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, 2004–2016 metais – LŽŪU (nuo 2011 metais – Aleksandro Stulginskio universiteto) studijų prorektorius, 2011–2016 metais – ASU tarybos narys; 2002–2018 m. – ASU Senato narys, 2018–2020 metais – Bioekonomikos plėtros fakulteto tarybos pirmininkas.

Prof. J. Čaplikas – ASU kokybės vadybos sistemos kūrėjas, svarbiausių strateginių ir studijų dokumentų rengėjas, būtinų administracinių ir studijų reformų iniciatorius bei vykdytojas; po VDU, ASU ir LEU integracijos (2019 m.) VDU Statuto rengėjas, konsultantas dėl VDU ŽŪA struktūrinių pertvarkų ir administracinės reformos, VDU ir VDU ŽŪA strateginio plano rengėjas.

J. Čaplikas socialinių mokslų (ekonomika) daktaro laipsnį įgijo 1986 m. Maskvos K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje (dabar – Rusijos nacionalinis agrarinis universitetas). Docento vardas Jonui Čaplikui Lietuvos žemės ūkio akademijoje buvo suteiktas 1989 m. Nuo 2010 m. – profesorius Verslo vadybos katedroje (nuo 2019 m. – Verslo ir kaimo vystymosi institute).

Reikšminga J. Čapliko darbinė ir visuomeninė veikla dar prieš tampant LŽŪU studijų prorektoriumi. 1991–1993 m. jis buvo Kauno r. savivaldybės privatizavimo komisijos pirmininkas, 1993 m. – privatizavimo tarnybos viršininkas, 1994–1995 m. – rajono valdytojo pavaduotojas, 1995–1996 m. – Seimo nario padėjėjas LR Seime; 1997–1998 m. – LR žemės ūkio ministro patarėjas; 1999–2000 m. – LŽŪU Kaimo regioninės plėtros centro vadovas, nuo 2006 m. – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinės tarybos narys. 2009–2015 m. – Lietuvos kaimo tinklo tarybos narys, 2013–2014 m. – šios tarybos pirmininko pavaduotojas.

Profesoriaus mokslinių interesų kryptys – žemės ūkio gamybos ekonominis efektyvumas (iki 1989 m.), kaimo plėtros metodologiniai ir regioniniai aspektai; ūkininkavimo sąlygos mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse; žemės ūkio subjektų restruktūrizacija ir kooperacijos plėtra (1990–2009 m.), žemės ūkio verslo organizacijų strateginis vystymas; aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistemos, žemės ūkio specialistų poreikio tyrimai (nuo 2010 m.).

Profesorius J. Čaplikas yra 5 monografijų bendraautorius, 2 kitų knygų bendraautorius, 2 studijų bendraautorius, 36 mokslinių straipsnių autorius arba bendraautorius, 14 metodinių priemonių autorius ar bendraautorius; 4 mokslinių tyrimų programų, 20 mokslinių tyrimų projektų vadovas, 3 nacionalinių ir 3 regioninių programų rengimo vadovas,

J. Čaplikas – 7 nacionalinių ir 5 regioninių programų rengimo ekspertas, ES finansuoto tarptautinio studijų projekto „Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia“ nacionalinis koordinatorius, Kazachstano nacionalinio agrarinio universiteto vizituojantis profesorius (2011, 2012 ir 2014 m.).

Paskutinieji prof. J. Čapliko vykdyti mokslinių tyrimų projektai: The H2020 Project „Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries (BIOEASTsUP)”, 2019-2022 m.; MTTV „Tvarios gamybos žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės sektoriuose kriterijų nustatymas, atitikimo šiems kriterijams vertinimo ir kontrolės sistemos parengimas“ (Užsakovas LR žemės ūkio ministerija), 2021-2022 m.; MTTV projekto „Lietuvos bioekonomikos strateginės nuostatos“ (Užsakovas LR žemės ūkio ministerija), 2019 m.; MTTV projekto „Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos parengimas“ (Užsakovas LR ūkio ministerija), 2017 m.

2014 m. profesorius apdovanotas LR ŽŪM Garbės ženklu už nuopelnus žemės ūkiui, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų Darbo žvaigždės medaliu, Rusijos nacionalinio agrarinio universiteto – Maskvos K. A. Timiriazevo akademijos garbės ženklu (2015 m.). 1996 m. profesorius Jonas Čaplikas taip pat apdovanotas LR Prezidento V. Adamkaus, LR Seimo pirmininko (2014 m.) LR ŠMM (1999 m. ir 2014 m.); LR ŽŪM (2004 m., 2009 m., 2014 m.), Kauno miesto savivaldybės (2013 m.), Kauno r. savivaldybės (2012 m.), ASU Alumni klubo (2014 m.), Maskvos K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademijos (1982 m.), LŽŪU (1987 m.) padėkos raštais.

Profesoriaus J. Čapliko indėlis kuriant ir puoselėjant Akademiją

Pats Garbės profesorius J. Čaplikas teigė, kad jam VDU Žemės ūkio akademija primena žemdirbį, kuris kaip grūdus į dirvą sėja savo idėjas ir inovacijas, o jas vėliau kiti perima tolesniam jų diegimui bei taikymui, su dėkingumu prisimindamas savo mamą, kuri ne tik suteikė, bet ir išsaugojo gyvybę kūdikystės metais siautusios epidemijos metu, taip pat Varėnos r. Kašėtų pradinės mokyklos pedagogą Juozą Kašėtą, jau tuomet įžvelgusį savo mokinio potencialą tapti mokslininku, Buivydiškių technikumo dėstytoją Vytautą Mickų, atskleidusį socialinių mokslų prasmę, prof. Mečislovą Treinį, dar aiškiau sukonkretinusį pasirinktą agrosocialinių mokslų kryptį.

„Savo karjeroje išskirčiau tris viena nuo kitos neatskiriamas veiklas. Tai – pedagoginė, mokslinė ir vadybinė. Niekada nesibaiminau naujų studijų dalykų. Per visą savo pedagoginę praktiką teko dėstyti net 37 skirtingus. Visuomet ėmiausi tų tyrimų, kurie atrodė svarbūs, kur manoji kompetencija ir individualios bei bendros su kitais mokslininkais pastangos gali vesti prie pažangos. Teko dalyvauti ir aktyviai prisidėti prie kone visų žemės ūkiui skirtų programinių dokumentų rengimo. Rengiantis integracijai į Europos Sąjungą, buvo svarbūs mokslu grįsti pasirengiamieji darbai. Matydamas, kad valdžios institucijos neturi mokslu pagrįstos sistemos studentų priėmimui planuoti, kai priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai daugiausiai apsprendžiami geriausiai vidurines mokyklas baigusiųjų pasirinkimais, kai argumentuotai ir sistemiškai nevertinami darbo rinkos poreikiai, specialistų rengimas buvo ir išlieka probleminis. Ši situacija paskatino imtis žemės ūkio specialistų ir kitų kvalifikuotų darbuotojų prognostinio poreikio moksliniais pagrindais metodikos parengimo ir taikymo. Projektiniai skaičiavimai pagal sukurtą metodiką atskleidė kardinalius daugelio žemės ūkio profesijų specialistų rengimo nuokrypius nuo žemės ūkio sektorių tolesnio vystymosi tendencijomis pagrįstų prognostinių poreikių“, – net ir iškilmių metu jam skaudžias žemės ūkio ir švietimo problemas minėjo VDU Garbės profesorius J. Čaplikas.

Proginiai medaliai – akademinės bendruomenės nariams ir socialiniams partneriams

Už ilgametį darbą, reikšmingus mokslinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą bei Universiteto vardo garsinimą Lietuvos universiteto 100-mečio medaliais iškilmingo VDU Senato posėdžio metu apdovanotas būrys universiteto bendruomenės narių ir socialinių parnerių. Juos atsiimti apdovanojimų į sceną kvietė VDU Žemės ūkio akademijos Tarybos pirmininkė, vicekanclerė prof. Aušra Blinstrubienė.

Sidabro medaliu apdovanotas prof. Knut Ove Arntzen. Proginiai 100-mečio medaliai įteikti doc. Aidai Adamavičienei, prof. Edmundui Bartkevičiui, lekt. Vytautui Barzdaičiui, prof. Romualdui Deltuvui, prof. Audriui Dėdelei, doc. Rolandui Domeikai, dr. Valdui Girdauskui, dr. Nerijui Jurkoniui, prof. Tomui Krilavičiui, Vladui Kuručiui, doc. Algiui Kvaraciejui, dr. Edvardui Makeliui, lekt. Ritai Marčiulynienei, prof. Vitui Marozui, prof. Astridai Miceikienei, prof. Sauliui Mickevičiui, dr. Artūrui Mickui, prof. Algirdui Juozui Motuzui, prof. Algimantui Paulauskui, dr. Rimai Pranaitienei, prof. Onai Ragažinskienei, dr. Gailiui Raškiniui, prof. Neringai Stončiuvienei, prof. Sauliui Šatkauskui, prof. Liudvikui Algirdui Špokui, dr. Sigitai Urbonienei, lekt. Ritai Valterytei, doc. Bernardui Vaznoniui, prof. Rimantui Veličkai, prof. Daiva Vitkutei-Adžgauskienei.

Iškilmingo Senato posėdžio metu šimtmečio medaliais apdovanoti ir socialiniai partneriai: AB „Lytagra“, UAB „Equinox Europe“ įmonės vadovė Rasa Beskajevienė, UAB „D-Link Baltija“ atstovybės vadovas Laimonas Butkus, UAB „D-link Baltija“ projektų vadovas Robertas Matusa, UAB „DOJUS agro“, UAB „Baltic Agro Machinery“, „Exclusive Networks“ Verslo plėtros vadovas Baltijos šalims Tadas Kaselis, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, AB „East West Agro“, Kauno rajono savivaldybė, Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatė Yuliia Ovchynnykova, Selemonas Paltanavičius„Verskon Group“ vadovas Lukas Petkevičius, VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“, UAB „Žemtiekimas“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „DeLaval“, dr. Česlovas Tallat-Kelpša – AB „Vilkijos ūkis“ direktorius, UAB „Ivabaltė“, UAB „Rovaltra“, UAB „Monterey Lithuania“ generalinis direktorius Mantas Urbonas, UAB „Rubedo sistemos“ bendrasavininkas Linas Vaitulevičius, UAB „Dotnuva Baltic“.

Muzikinį sveikinimą renginio dalyviams dovanojo VDU Muzikos akademijos prof. Sabinos Martinaitytės ir prof. Audronės Eitmanavičiūtės klasės studentai, tarptautinių konkursų laureatai –  Ugnė Matukaitytė, Emilija Bagdonaitė, Kristupas Bauža ir Paulius Katiliavas. Akomponiatorė – Živilė Kudirkaitė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus