Organizacinė psichologija

Studijų programos „Organizacinė psichologija“ tikslas – parengti psichologus, gebančius, vadovaujantis mokslinio darbo bei etikos principais ir taikant naujausias psichologijos mokslo žinias bei metodus, konsultuoti organizacijos dirbančiuosius asmens, grupės ar institucijos lygmeniu padedant siekti organizacijos tikslų ir asmens gerovės ekonominių bei socialinių pokyčių sąlygomis. Baigusiajam organizacinės psichologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete suteikiamas psichologijos krypties socialinių mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX053
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Psichologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2), I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita