Praktinė filosofija

Magistrantūros studijų programa „Praktinė filosofija“ skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų įgiję filosofinius įgūdžius ir gebėtų juos taikyti praktiškai tiek filosofinių problemų analizės srityje, tiek atskleidžiant humanitarinių ir gamtos mokslų filosofines prielaidas, tiek interpretuojant šiuolaikinius etinius, socialinius, politinius, estetinius bei kultūrinius fenomenus. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas tarpdalykiniams humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų ryšiams, kuriuos studijuojantieji privalo įsisavinti filosofinės refleksijos pagalba. Praktinės filosofijos magistras yra aukštos kvalifikacijos humanitarinių mokslų srities filosofijos specialistas, įsisavinęs kaip klasikinės taip ir naujausios praktinės filosofijos teorijas bei metodus, sugebantis pritaikyti turimas žinias pedagogikos, švietimo ir mokslinių tyrimų veikloje, gebantis praktiškai spręsti ir argumentuotai analizuoti daugelį šiuolaikinio globalaus pasaulio problemų, mokantis vesti tarpasmenišką ir tarpkultūrinį dialogą.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX040
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Filosofija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita