Mokyklinė psichologija

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus mokyklinės psichologijos magistrus, kurie, laikydamiesi etinių ir teisinių normų, teiks ugdymo proceso dalyviams psichologinę pagalbą, vykdys vertinamuosius ir mokslinius tyrimus, bus pasirengę tęsti studijas socialinių mokslų krypties doktorantūroje. Tikslai studentams:
a) gilinti ugdymo proceso dalyvių psichosocialinio funkcionavimo dėsningumų mokslinį tyrinėjimą, tyrimo rezultatų interpretavimą, pateikimą ir realizavimą praktikoje;
b) įgyti specifinių mokėjimų susijusių su psichologo ugdymo įstaigose veiklų kryptimis, įvertinant įvairiapusę informaciją apie ugdymo proceso dalyvių psichologines problemas, galimas intervencijas ir reflektuojant pasekmes;
c) skatinti profesinį tobulėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą, ugdant kritinį mąstymą, bendradarbiavimą bei etinę ir teisinę atsakomybę už žinių taikymą bei priimamus sprendimus.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX052
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Psichologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2), I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita