Specialioji pedagoginė pagalba (Specialioji pedagogika)

Programos tikslas – rengti aukštos kompetencijos specialiuosius pedagogus, pasirengusius dirbti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti įvairaus amžiaus asmenų individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, profesionaliai teikti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstą specialiąją pedagoginę pagalbą, konsultuoti ugdymo dalyvius ugdymo ir ugdymosi klausimais.
Studijų programoje yra pasirenkamos trys gilinamosios specializacijos:
Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Surdopedagogika);
Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Tiflopedagogika);
Autizmo spektro ir / ar elgesio spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6121MX067
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Studijų programos specializacijos: Specialioji pedagogika
  • Dokumentai: vertinimo išvados