Kaimo plėtros administravimas

Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros ir regioninė politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės, kultūrinės transformacijos ir klimato kaita, pažangių kaimų judėjimai, poreikis vystyti regionų ekonomiką ir vietos maisto sistemas. Viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų veiklos pertvarkymai. Instituciniams ir struktūriniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilių teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai, profesionaliai ir proaktyviai veikti, spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.
Studijų programos tikslas – pagilinti ir išplėsti žinias, kurios yra reikalingos mokslinei tiriamajai ir profesinei veiklai kaimo plėtros administravimo institucijų sistemoje, ugdyti strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus būtinus integruotai valdyti kaimiškų regionų kokybinius ir kiekybinius pokyčius bei institucijų veiklą.
Baigę šią programą absolventai gebės priimti ir įgyvendinti strateginius kaimo plėtros politikos ir vadybos sprendimus, kurti ir diegti kaimo plėtros valdymo inovacijas darnaus vystymosi kontekste, taikyti naujausias mokslinių tyrimų metodikas, kaimo plėtros vadybos teorijas ir modelius.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX054
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų forma: ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: I – 3 m. (I – mišrios nuotolinės studijos)
  • Programos apimtis kreditais: 120