Taikomoji ekologija

Studijų programoje suteikiamos išsamios teorinės žinios apie ekosistemų rūšinę sudėtį, struktūrą, funkcionavimą ir kaitą, atskirų ekosistemų bei organizmų grupių įvairovę, apsaugą ir tvarkymą besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. Absolventai gebės įvertinti ir parinkti atskirų ekosistemų ir organizmų grupių apsaugos, gamtotvarkos ir stebėsenos būdus bei priemones, taikyti specialiuosius ekologinių tyrimų metodus, planuoti mokslinius tyrimus, apdoroti mokslinių tyrimų duomenis ir pateikti mokslinių tyrimų rezultatus. Studijų metu studentai pasirinks alternatyvius studijų dalykus iš miško ekologijos, gamtosaugos ir aplinkotyros studijų dalykų komplektų. Pasirinkęs miško ekologijos alternatyvių studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus ekologijos magistras gebės vertinti įvairių ūkininkavimo būdų poveikį miško ekosistemoms, numatyti neigiamo jų poveikio mažinimo būdus. Pasirinkęs biologinės įvairovės studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus ekologijos magistras gebės vertinti įvairių ūkininkavimo būdų poveikį biologinei įvairovei, numatyti neigiamo jų poveikio mažinimo būdus. Pasirinkęs aplinkos kokybės studijų dalykų komplekto alternatyvius dalykus ekologijos magistras gebės vertinti antropogeninį poveikį ekosistemų funkcionavimui besikeičiančios aplinkos sąlygomis.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211DX013
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Ekologija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita